Beddenwinkel van „DE ROOSTER," Firma J. G. THIÉS, op den Hof. Vaste prijzen. Vaste prijzen. n DE RENTENIER, HORLOGES, V SCHIEDAMMER GENEVER, II-, COURANT- Elf HAIDELSD A. M. SLOTHOUWER, DRUKWERKEN, IKRIMPVRIJE ENGELSGHE BREIJWOL, Sajetten en andere Wollen Garens, 4 Groote keuze in Holbmdekens eb OMerpien, ïfog ceaige MQLTQN-DEKEIS ra gepasseerde winter werden voor inkoopsprijs verkockt W. F. A. GROENHUIZEN, ILOTHOUWER ZOON. S ECHTE COCOS ZEEP H. J. BONNIER, BAROMETERS, Boter- Kaas- en Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN CONCIMIIEERENDE PRIJZEN. Hoort! leest! verbaast U! An glo-British"-Zilverwaren re ff - NIGHTCAP, Langestraat, Amersfoort. OP FRAAIE SCHILDEN. 2 s Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Een pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patro nen en grootten. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in 2 pers. Satinet-dekens, fijne kleuren. Eden roode wollen dekens Elfen blauwe wollen dekens. Effen rose wollen dekens, met jacquard en Grieksche randen. in effen, met franje, en ook met ge kleurd lint en geklenrde stree- pcn, van at de kleinste tot de grootste afmeting. Uj e :ïp Bij contante betaling van BEDDFST-ARTIKELESf wordt 5 PROCEST korting toegestaan. Alle soorten en i THERMOMETERS. Verkrijgbaar bij l Alphons Annegarn. Langstraat o/d. Sociëteit. yf (Onafhankelijk Orgaan) -'is bet goedkoopste Financiëele Weekblad. Prijs f 3.SO per jaar. Proefnummers gratis en franco. Bureau: Leliegracht, 42 AMSTERDAM. Horloge- en Instrumentmaker Havik 'hoek Lavendelstraat. heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POMPEN, IRRIGATEURS, Glazen- en Gutta-PerchaSpuiteii, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Gouden, Zilveren en Nickel PEUDTJLES, KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, SPEELDOOZEN, EN \l tl Door verschillende oorzaken ben ik gedwongen mijne reusachtig groote voorraad van met 75 pet. onder de geschatte waarde, dus ter nauwemood voor het arbeidsloon te liquideeren. Voor het lage bedrag van slechts f6.50 ontvangt ieder door het geheel koninkrijk der Neder landen, zoo lang dc voorraad strekt, het uiterst solide, hieronder gespecificëerde eetservies uit het fijnste en zwaarste »Anglo-Bntish"-Zilver, hetwelk de meest ervaren kenner niet van zilver van 13 lood kan onderscheiden. Voor het wit blijven der voorwerpen wordt gedurende 25 jaar gegarandeerd. 6 Stuks Anglo-British zilveren tafelmessen uit voortreffelijk staal. 6 Anglo-British zilveren vorken uit een stuk. 6 irr^ieve Anglo-British zilveren eetlepels. 12 goede Anglo-British zilveren theelepels. 12 fijnste Anglo-British zilveren Moccalepeltjes. 1 Anglo-British zilveren soeplepel, zwaarste quallteit. 1 Anglo-British zilveren roomschepper, zwaarste qualiteit. 44 Stuks te zamen voor den spotprijs van slechts 6.50 Hollandsche guldens. Ten bewijze dat mijne advertentie ernstig gemeend is, verplicht ik mij hiermede openlijk, de niet conveniëerende voorwerpen dadelijk terug te nemen. Dientengevolge is elke bestelling zonder risico. De verzending geschiedt slechts praenumerando of tegen rembours. Bestellingen gelieve men te adressccren aan het Ceiitraal-I>épot der le Wiener Anglo-Britiscli-Fabrik RETTIS, Wien, II: Grosse Sperlgasse 10 Opgericht in het jaar 1 85 8. f-» <D T ff CD CD rC O ïfl O O» Boni's Dichterlijke Boni's Humoristische Nederl. Humorist. Praktisch Komieke v. Gebr. Koster. Nederlandsche Internationale Christelijke door VerhoefF en Gerdes. Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. V p door Mannakorrels. Lentebladen. Ten Kate. Laurillard. Melati v. Java. Mevr. Zwaardemaker. Une pensée par jour. en vele anderen. Ci 3" CO O S af ff ff- O *1 mm mm Merk VERKRIJGBAAR in KELDERFLESSCHEA van 1 Titer a 1,15 per Literllescll bij Th. H. O. BUAADSEX in gedistilleerd en Tabakskerverij „DEROOR", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE VAN Levering van alle voorkomende tot de laagst mogelijke prijzen. NETTE UITVOERING SPOEDIGE AFLEVERING. De ondergeteekende heeft een grooten voorraad MANCHETTEN, als KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, g DOEKEN, SJAALTJES, m 7 Toorbauden by POLSJES, KINDER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN MANS-BORSTROKKEN, en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lederen a zolen, in alle nummers. O De qualiteit is goed en de prijzen zeer laag. g Alsmede primo WITTE' GEKLEURDE en GESTREEPTE jïDe door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte wordt van heden af bij mij, als ook bij mijne Dépots ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket en op de Zeep geplaatst is. Verkoophui" op den Hof, Amersfoort. B e M H B aê H 2 2 H 5 B r D *9 SS r 8EURSBERICHTEN. Perc. 30 Dc Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. Hong. Oblig.-L. 4867. dito Papier dito goud leening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan. Juli dito dito April Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. ObJ. Btl. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1759,1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 6e S. 1855. dito 1864 f1000 dito dito £100 dito 1866 f1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 p. et. dito 1873 gec. 50 100 p. st, dito i860 2e 100 p. st. dito 75 gec. 50-100 p.et. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje, O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egjpte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leening 1872 Venezuela Leen. 1881 3* 3>jk 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 S 5 5 5 5 5 5 5 6% 4 4 4 5 4t', 3 3 t 5 Mk 6 5 Stedelijke Leeningen. 3'* Amsterdam. Oblig. 1861 dito dito 1886 Rotterdam Oblig. 1886 7313/, 871/, 98»/, 991/g 991/, 6313/u 877/8 743/, 607/,, 60 613/, 021/w 783,, 56l„ 101 501/, 52 807/, 991/, 96 991/, 963/s 967/, 49»/, 491/, 493/, 913/, 92", 916/S 861', 737/, S06/, 101 63V8 130, 13V, 73 999/j, 1053/, 36 151/, 1007/T» 1003/8 951/, 13»/m 12V, 39!/i, 963/, 9615/], 967/8 Industr. en financ. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap 89 Amsterd. Hyp.-Bank P. br. *'Jb 102 dito dito dito 4 1003,4 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 511/4 Gemeente-Crediet Oblig. 4* 1021/, dito dito 4 101 Nederl. Bank Aandeelen. 206 Nederl. Handels-Maats, dito 115 Duitschland. Aand. Rijksb. 1331/, dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. 76 Ooatenr.-Hong. Bk. A. 1143/, Pbr. (Boden) Cr.-An. 41», Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. 5 83 dito Centraal Bank 5 65 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. 145 Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 10115/j, Expl. Staats-spoorw. Aand. 113'/, dito Obl. 1879 81 4 1017/g Ned. Centr.-Sp. Aand. 23 Obl. dito dito gast. dito. 74 Ned.-Ind. Sp. Aandeelen. 1371/* Rijn-sp. volgef Aandeelen 83 Va dito 1865,85 Obl. N.-Brab. Boitel 1875/80 gest. 4 431/, Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 99 Theiss-Spoorweg Obl. 5 803/ii Italic. O. V. Emm. 3 6011/14 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 595/U Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 741/, Gisela Spw.-Aandeelen 5 81 Polen. Wars. Br. A. 4 46 Wars. Weenen dito 789/14 Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 791,4 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 11 13/, r, O. 4'/i 96i/, Baltische Spw -Aand. 3 541/4 Jetez Griasi Obl. 5 887/, Jel.-Orel Obl. f 1000 5 92 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. st. 5 82 Los. Sewast. Ob. f 1000 5 82 Morsch-Sysran Aand. 5 231/4 Orel-Vitebsk Aand. 5 86V« dito dito Aand. 5 Poti-Tifhs dito f 1000 5 961/4 Riaschk-Wiasma. A. 5 225/, Zuid-W.-Spoorw. Obl. 521/8 Amer. Central Pacific. Obl. 114 dito Calif.-Oreg. dito 6 98H/J4 C'liic. Cert. Pref. st Obl. Denv. Rio-Gr. 7 118 Aand. Miss. K. Texas 18 Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. 1113/8 dito 2e llyp. Schuld 6 1151/4 U. Pac. Obl. 6 113 Brazilië. Spw.-Leening 5 82 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '87 Stad Brussel, fr. 100 '87 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank l'heisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito 1860. dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. li. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.I. 1864 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spuoi ,»eg-L. 3 1111/4 102 3 105 3 103 2'/i 893/, 2'* 891/4 4 81 4 97 4 1041/4 5 1041/4 1291 k 145 3 80 1031/, 3 'A 128 5 142 1263/4 3 401/, 3 71/1 vv tel. nem Naai T, Dt een bewL in I de Winterdienst, geopend 1 October 1887. p U Utrecht Amersf, 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6.2 8,22 9.3 9,45 +Alleen Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Utrecht 8,- 9,4 11,44 3,24 6,32 8,44 9,40 10,20 Zaterdag. Aankomst te Rottd. 'sHage 9,16 10,8 1,4 4,25 7,34 9,47 11,26 9,27 10.18 I.9 4.43 7.44 9,57 II,31 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5.21 10,20 Naar Zwolle: Vertr. Amersf. 8,58 10,9 1 14 4,53 6.55 9,36 Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen 11,- 11,24 3,'0 6,40 8.7 11,28 1,34 7,58 10,11 1,27 8,10 10,10 Naar Hilversum Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. An,sterd 7,26 8,31 9,24 9,37 11,23 12.6 2,53 4.49 6,8 6,45 8.22 9,2 10,1 7,39 8,44 9,50 11,36 12,18 3,6 5,8 6,20 6,57 8,34 9,14 10,13 7,48 8,53 9.39 9.59 11,45 1-2.27 3,15 5,23 6,29 7,6 8,43 9,23 10,22 Oo8ter-Spcorweg. Aankomst te Naar Zutphen: Aankomst te V. Baai-n V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8,13 9,17 10,48 1,10 4,8 6,53 8,6 9,49 11,35 '1.35 .28 10,12 10,43 12 I 1 1,11 3,50 6,25 7,11 7,4') 9,28 9,57 10,57 8,41 9,33 11,47 3.44 7.8 9,16 8,59 9,46 12.3 3,59 7,22 9,33 9,19 12,19 4,17 7,38 9,51 9,55 10,29 12,49 4.48 8,7 10,23 10,19 10,48 1,9 5,11 8,29 10,46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. 7.22 8.21 10,53 2.23 4 27 6,19 9,36 Leusd. Scherpen! Veenend. Rhen. Kest 7,42 11,4 2,34 4,47 6,30 9,47 8,4 8,42 11,10 2.41 5,9 6.49 10,— Stoppen op verzoek te Leasden. 8,18 8,52 11,26 1,58 5,23 6,54 10,11 8,24 8,38 11,32 3.4 5,29 7- 10,17 Snelpersdrukkerij van A. M.' SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4