- - - WINKELHUIS De BURGERWONING, Het WINKELHUIS, Gemengd Nieuws. TerstopjHjevraagd Meid-Haiskuéster De Notaris C. A. VAN BLAR1CÜM Provinciale berichten. Plaatselijke berichten. f ADVERTEMTIËN. DIENSTBODE, puMM le verhopen Firma J. schappij van Tuinbouw an Plantenkunde, en de daarmee gepaard gaande herdooping der afdeeling in »Gooi en Eemland" werd eene vergadering te Baarn gehouden, onder leiding van den heer Heijbroek Jr., van Hilversum. Na de vaststelling van het reglement werd het bestuur met 2 leden uitgebreid n.l. de heeren Greidanus, van Baarn, en P. van der Geest, te Soestdijk. Ook nu traden weer enkele nieuwe leden toe, en na eene opgewekte bespreking van enkele planten en groenten, werd besloten, de volgende vergadering te Hilversum te houden. Volgens het Hbl. zal dr. Mezger zich in den herfst van dit jaar naar Rome be geven. Waarschijnlijk zal hij zich te Rome of te Amsterdam, vanwaar hem opnieuw aanbiedingen gedaan zouden zjjn, of in Baden-Baden vestigen. In alle geval schjjnt dr. Mezger Wies- baden vaarwel te willen zeggen. De directie van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij is teruggekomen op haar besluit tot het afvaardigen van een vertegenwoordiger naar het in de volgende maand te St. Petersburg te huuden Spoorwegcongres, waartoe haar commissaris mr. Westerwoudt was aange wezen. In eer. stuk weiland bij dein aanbouw zijnde kadettenschool, te Alkmaar, zijn bij het graven van de fundamenten twee menschengeraainten gevonden. Vermoede lijk zijn deze reeds drie eeuwen oud en herkomstig van een klooster, dat in 1420 dooi Franciscaner monniken werd gesticht. Dit klooster werd omstreeks 1570 afge broken, terwijl de leekebroedeis overgin gen naar de abdjj van Egmond. Demping der Zuiderzee- Naar wordt gemeld, is bij de regeering het plan aanhangig tot instelling eener staatscommissie voor het ontwerp be treffende de droogmaking der Zuiderzee. Naar aanleiding van het wetsont werp, door de Regeering bij de Tweede Kamer ingediend, strekkende om buiten- landsche artsen slechts na een parctisch examen tot de burgerpraktijk in Neder land en zijne koloniën toe te laten, terwijl het aan de faculteiten der Hoogescbolen zal worden overgelaten of ook een theo retisch geneeskundig examen zal worden afgelegd, gaat in de Duitsche vakbladen een juichtoon op. Men hoopt nl. in het land waar de studie twee jaren korter is dan in Nederland, van de leden die meedoen aan den >Uebergroszen Andrang zum Medicinischen Studium" ontslagen te worden en een ruim debouché te vinden in het »Steinreiche Holland," tevens den stroom der Hollandsche ge neeskundige studenten naar Duitschland te lokken. Inderdaad, de jongelieden, in Duilsch land jApprobirte Aerzte" geworden, zouden langs dien weg toch 4 V*2 stu diejaren besparen en buitendien in Duitsch land goedkooper kunnen sludeereri. Amsterdam, ten 10.22, werd aan het station (S.S.) te Amersfoort door de dienstmaagd van de restauratrice aldaar aan een derde'-klasse reiziger een half- fleschje bier verkocht. Zij liep met den trein mede, om het geld te ontvangen, met het gevolg, dat zij tusschen den trein en het verhoogde perron geraakte. Door het trekken aan de noodrem en het signaal van stoppen werd de trein onmiddelijk tot stilstand gebracht, en werd zjj uit hare benarde positie gered. Zij bekwam eenige wonden aan de handen, en is vermoedelijk aan den heup gekneusd. Bij de door het kerkbestuur der Ned. 1st aelietische gemeente alhier ge houden aanbesteding van het afbreken van 't voormalige postkantoor en de directeurswoning aan de Kortegracht en het bouwen van drie woonhuizen aldaar, was de minste inschrijver de heer H. Heiligers, alhier, voor f10900, aan wien het werk is gegund. Hoogste inschrijving was die van den Heer J. I). Boks, alhier, ad f14550. De opperman P., werkzaam aan de restauratie van het gebouw der Phoenix- brouwerij, had gister bet ongeluk van den steiger te vallen, een been te breken en zich overigens zoodanig te kneuzen en te bezeeren, dat hij per brancard naar zijne woning moest worden pvergebracht. De heer chirurg. Morren verleende heelkun dige hulp. De man was tegen ongeluk ken verzekerd. Aan den Adjudant-onderofficier, administrateur van het Militair Hospitaal alhier, G. Koolhof, ridder der Militaire Willemsorde, is de gouden medaille voor 36jarigen trouwen dienst uitgereikt. De kapel van het 5e regiment Infanterie luisterde de plechtigheid op. Het programma van het concert, a. s. Dinsdag 2 Augustus, 's avonds om half acht, op het terras van Amicitia te geven door het Stafmuziekcorps van het 5e Reg. Infanterie, directeur de heer G. K. G. Van Aken, luidt als volgt: 1. Oranje-Feest-marsch Van Aken. 2. Ouverture «Leichte Cavallerie" Von Suppé. 3. I-i plus Belle" de reis voort. Den kapitein was het evenwel gelukt een der matrozen ongemerkt in een boot in zee te laten met het bevel te Sara- tow melding te maken van het gebeurde. Gelukkig slaagde de bode er in, zich van zijn opdracht te kwijten en na eenigen tijd verscheen uitSsaratoween regeerings- boot, waarop zich de plaatsvervanger van den inspecteur der scheepvaart, Schisch- marew, bevond en de noodige militairen. Op korten afstand van de Niagara be val Schismarew te stoppen. «Goed, wij zullen in Saratow stoppen," riep de me nigte. vin naam der wet gebied ik u te stoppen!" herhaalde Schischmarew. «Wij kennen de wel! Wanneer het vol gens de wet ging, moest men je eerst in T water smijten," schreeuwde de me nigte. Toen gaf Schischmarew den solda ten bevel om te schieten, zoodra de op standelingen dit bemerkten en zagen dat 't ernst begon te worden, maakte doo- delijke angst zich van hen meester en eenigen riepen »Kinderen, naar beneden, anders schiet men ons als honden dood!" De gansche bende stortte zich naar het tusschendek dadelijk hield de stoom- stil en den heer Schischmarew, die met begeleiding der militairen aan boord kwam, viel 't nu gemakkelijk met den hoop klaar te komen. Johan de Vries Hoffmann uit New-York, beweert een erfgenaam te zijn van den te Pitsburg overleden pater Möllioger. Hij is Nederlander van geboorte en naar hij zegt een volle neef van den pater. Zijn advokaat zegt te gelooven, dat Hoff mann de waarheid spreekt. Men schat het vermogen van pater Möllinger op 300,000 a 1,000,000 dollars, zoodat onze Hollander nog kans heeft, een rijk man te worden. Op het oogenblik is hij be hanger. Valse de Concert 4. Potpourri aus »der Lustigc Krieg" 5. Jubel Ouverture 6. 3 Spanische Tanze 7. Souvenir de l'opéra »Carmen" de Bizet 8. xAufibrderung zum Tanz" Introduction Rondo Waldteufel. Joh: Straus.s C. M. von Weber. Moszkowsky. Joh: M. Coenen, C. M. von Weber. Donderdag 1.1. weid door H. H. M. M. in het paik van het paleis te Soestdijk eene garden-party gegeven, waarop onder meer ook alle hoofd-officieren, ritmeesters en Kapiteins van het garnizoen alhier waren uitgenoodigd. De heer E. W. J. Wentink, on derwijzer van de R. K. School alhier, is j. I. Donderdag te 's Gravenhage geslaagd voor het acte-examen Engelsche taal. De heer L. van Dommelen alhier, heeft met goed gevolg het hoofdonder wijzers-examen te Zwolle afgelegd. Tot onderwijzer aan de school voor christelijk nationaal onderwijs alhier is benoemd de heer A. Verwoerdt, teCulem- borg. Bij het eindexamen der Hoogere Burgerscholen in de provincie Utrecht, waarin in het begin dezer week te Utrecht het mondeling gedeelte werd afgenomen, zijn o. a. geslaagd K. W. van Eijbergen, L. J. S. van den Noordaa, F. P. K. Uzuret en A. E. Visser, allen leerlingen der HBS. alhier. De telefoongeleiding tusschen onze gemeente en Barneveld is gereed en zal waarschijnlijk op 1 Augustus a. s. voor het publiek verkeer worden opengesteld. Dinsdagavond, bij het vertrek van den goedkoopen trein van Arnhem naar doel deu zwakken Sir Joseph over te halen om het voorgenomen huwelijk zijuer dochter in te trekken ten gunste van Launce? Tur lington's blinde argwaau doorliep in éea sprong al de klaarblijkelijke onwaarschijnlijk heden, die een slotsom als deze onmogelijk maakten. Neen oogenblik te hebben nage dacht, besloot hij zijn eigen hoofd te volgen en de goede trouw van Sir Joseph onverwijld eens op de proef te stellen, waardoor hij zeker was achter de waarheid te komen. „Graybrooke I" Sir Joseph ontstelde toen hij het gelaat van zijn uanstaanden schoonzoon voor zich zag. Wordt vervolgd.) Hooglmid. Verleden Dinsdag heeft alhier een treurig ongeval plaats gehad De landbouwer W. de Ruiter Wz; die nabij „de Hoef" den overweg van den Centraalspoorweg passeerde, werd door den trein, die van Zwolle kwam, overre den met het treurig gevolg, dat hij on middellijk een lijk was. Het geheel ver minkte lijk werd door eenige personen uit der. omtrek gevonden en naar de woning van den ongelukkige gebracht De doofheid van den man is wellicht de oorzaak van het ongeluk. In een paar provinciën van Britsch- Indië zijn 30 duizend zwarte patrijzen in den tijd van een paar dagen vermoord om aan de aanvrage naar vederen op de Europeesche markt te voldoen. Een huis te Londen ontving één enkele bestelling van 32 duizend doode colibri's 80 duizend watervogels en 800 duizend paar vlerken, Soms worden de vlerken van sommige vogels, nadat zij geschoten zijn, afgetrok ken, terwijl de dieren nog leven. Het verminkte slachtoffer eener barbaarsche en schandelijke mode, over welke het vrouwelijk geslacht zich schamen moest, wordt daarna aan zichzelf overgelaten, om langzaam aan zijne wonden en aan gebrek aan voedsel te sterven. Gemakkelijke passagiers. Den zesden dezer maand had de stoomboot Niagara de Rusische haven Astrakan vetlaten het voornaamste deel der passagiers be stond uit arbeiders, die na de laatste troebelen uit Astrakan vluchtten. Eenige der werklieden werden aan boord aange tast door de cholera, en een deel der zieken stierf. Met de lijken en de zieken aan boord scheen het onmogelijk dadelijk aan te leggen in de haven van Saratow, waarom de kapitein op eenigen afstand van de stad de gele vlag ging hijschen en toebereidselen maakte orn op behoor lijken afstand het anker uit te werpen. Toen de arbeiders dit bemerkten, be gaf zich een troep van 50 man naar de kommandantsbrug en eischte van den kapitein, dat hij direct naar Saratow zou opstoomen. Op de verzekering van den kapitein, dat dit onmogelijk was, dat de ziekte besmettelijk was en de ziekten daarom niet in de stad mochten worden opgenomen, gaf de troep slechts ten antwoord: ïVooruit, of wij gooien je over boord!" Een ander deel der ajbeiders drong de machinekamer binnen, maakte zich meester van de aanwezige kamers en dreigde den machinist op de plaats te zullen dooden, wanneer hij 't waagde te stoppen. De boot zette aldus De Engelsche pers over de Zuiderzee- demping. Hoe goed de Engelschen zijn ingelicht omtrent Hollandsche toestanden, kan blij ken uit het volgende stuk, dat wij in de Liverpool Journal of Commerce lezen vover de vorderingen van het werk der Zuiderzee-demping." vDe drooglegging van de Zuiderzee," zegt het blad, „vordert beter dan men had durven verwachten d. vv. z. de voor bereidende werken, het leggen van een dam, want eigenljjke drooglegging komt later. Strikt genomen is het slechts een revanche op de natuur, want het is nog niet veel eeuwen geleden, dat de Zuiderzee een binnenmeer was, met een smalle uil monding in zee. De Hollanders zijn dus nu bezig een provincie te heroveren, die door hun voorvaders is verloren. Een goede, stevige, breede fundeering is reeds gelegd, die zich uitstrekt van het noordelijkst punt van Noord-Holland naar het eiland VVietingen, en vandaai dwais door de zee naar het dichtbijgelegen punt van de kust van Friesland een afstand van slechts 18 mijl. Men heeft bemerkt, dat, naarmate het werk vordeit, de zee zelf meehelpt, door met iederer, vloed zoowel aan de buiten-als aan de binnen zijde van den dam enorme hoeveelheden zand en slib achter te laten. De dam wordt dus langzamerhand en over de ge- heele lengte te gelijk hoe langer hoe hooger. Toen het plan tot drooglegging der Zuiderzee in het geheel geen nieuw plan ongeveer 40 jaar geleden ontstond, was het eerste plan, de groote eilanden Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland door dammen met elkaar en met het vaste land te verbinden de lengte dier verschil lende dammen samen zou niet grooter geweest zijn, dan de afstand van Wierin een tot de Friesche kust en er zou na- t u u 11 ij k aan de zee anderhalf maal zooveel woeste grond worden ontwoekerd, dan bij het tegenwoordige plan, maar de vloed, die viermaal per dag met ontzettende kracht door deze openingen komt, kon niet bestreden worden. Er zijn tusschen die eilanden door het water zeer diepe geulen uitgehold, die niet gedempt zouden kunnen worden. Zelfs de aangeboren gemakkelijkheid, waarmede «Mijnheer van Dunck" het water (evenals de spiritualiën) weet te behandelen, was niet in staat om hem te doen besluiten hier den strijd met de natuur te wagen en hij was genoodzaakt, terug te ko men op het plan, dat wij hierboven hebben aangegeven en dat het midden houdt tusschen het plan ter verbinding der eilan den en een ander, waarbij eerst het zui delijkste deel zou worden ingepolderd en daarna een volgend gedeelte, eDZ. Het zal bljjken, dat het Bataafsch in stinct «Mijnheer van Dunck" op het rechte pad heeft geleid. Ue invloed van het getij is daar niet zoo groot meer, terwijl het zand en het slib zelfs meewerken om den dam te verhoogen. Zoodra het juiste tijd stip daarvoor is aangebroken, zal de op hooging met meer kracht worden voort gezet, en de invloed van den vloed geheel worden belet. Het werk zal dan in het tweede stadium komen. Dan zal het werk gemakkelijk vorderen. Er zal geen haast bij het werk 2ijn, ten eerste omdat langzaam beteekent stevig en ten tweede om te vermijden, dat te spoedig achter elkaar een stuk grond van een millioen acies aan de markt zal komen. Verscheidene hulpdammen zullen worden gebouwd en hel water in de zee gepompt worden. Men zegt, dat I binnen een paar jaar alle sporen van zout zullen verdwenen zijn. Het land zal niet minder waard zijn dan f2000 per hectare De kosten van het geheele werk zijn geschp.t (door goed rekenende, ofschoon geen vliegende Hollanders) op 190 mil lioen gulden zoodat, wanneer er slechs 250.000 H. A. worden drooggelegd (er kunnen er 350.000 worden verkregen) zal dat zijn 760 gulden per H. A. winst dus 185 pond per acre of rneer dan 45 mil lioen pond sterling in het geheel. Hiervoor zullen afwateringen worden aangelegd voor den IJssel en andere rivieren en van het Amsterdamsche kanaal, en voor diepe plaatsen, die niet kunnen worden droog gelegd, maar als meren zullen blijven be staan. Mogelijk, wanneer het plan zoo is gereed gekomen, zal er nog een middel worden gevonden om de eilanden te ver binden, zooals oorspronkelijk het plan was. En zelfs al is dit niet zoo, dan zal toch het koninkrijkje niet meer dan een tiende van zijn oppervlakte worden uitge breid en ongetwijfeld bijdragen tot ver- hooginp der welvaart. Wij gelooven dat het de bedoeling van het gouvernement, dat natuurlijk het werk uitvoert, is, een inschrijving te openen om het benoodigde kapitaal bijeen te brengen." BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. GEBOREN: 22 Juli Sije, z. van Hendrik Roelof van der Veen en Johanna Hendrika van Zwol. 23 Juli Marines, z. van Phiilippus van der Pol en Susanna Steenbeek. 24 Juli WilJemina, d. van Hendrik Barten en Elisabeth Winterswijk. Pieter, z. van Hen drik Koning en Geertruida Ubbink.Alber- tus Cornelis, z. van Petrus Jacobus Butselaar en Aaltje Vedder. Everardus, z. vaa Hendrikus Hooft en Kornelia Poort Ida, d. van Huibert Louis Snoek en Ida Toseling. I.ambertus Jacobus, z. van Paulus Hertog en Johanna de Groot. 27 Juli Jacobus z. van Jacob Meijer en Gijsbarta Kraaijkamp. Petronella, d. van Henricns Spieriugs en Lucia van Demen. ONDERTROUWD :22 Juli Jacobus Hart man en Johanna Fontijn. Docter David Andreas Boon en Carolina de Konigh. 28 Juli Gerrit Antonie Hienekauip en Eli sabeth van Knijzen. Marious van Groenestijn en Johanna Bekker. Hendrikus van de Wijngaard en Engeline Bekkers. Wouter vau Woudenberg en Dirkje van Otterloo. GETROUWD: 27 Juli Lambertus van Kouwenhoveu en Helena Rinsma. Tielman Willem de Wilde en Jansje Antoinette vau Eist. Gerrit Hendrik Warning en Klasioa Meijers. OVERLEDEN21 Juli Evert Bakkenes, 4 m. 22 Juli Cornelia van Dijk, wed. van Dijkman, 71 j. echtg. van Magteld Kijon. Ida Snoek, 17 uren. 26 Juli Alijda Theo dora van Doorn, 5 m- 27 Juli Cornelia Isabella Jacob:, Huberta de Brauwcre, 62 j. ougeh. Bunschoten. ONDERTROUWD: 23 Juli Willem Koele- wijn en Trijntje Hrinen. OVERLEDEN: 27 Juli: Grietje Vedder lj. 10 maanden. Hoogland. GEBOREN: 21 Juli Barend, z. van H. Berg en H. van de Kuilen. 22 Juli Petrus, z. van A. van den Tweel en J. van Laar. GEHUWD 28 Juli G. Brouwer en A. Kok. OVERLEDEN 26 Juli W. de Ruiter 06 j. ongeh. Lensden. GEBOREN24 Juli Rigarda Maria, d. van Joannes Voskuilen en Gerrilje Koller. 26 Juli Theodorus, z. van Richardus van Eijden en Johanna van den Hengel. OVERLEDEN27 Jnli Gerrit Broek huizen, oud 80 j. weduwnaar vau Jannetje Nellestein. Woudenberg. GEBOREN 28 Juli Annetta Wilhelmina, d. van Gerhardus Frederik van Voorst en Jannetje de Kruijff. MARKTBERICHT. AMERSFOORT, 29 Juli 1892. Tarwe 0.— a f 0.— Rogge - o.— >1 0.— Uien - 0.— - 0.— per Appelen 0. n 0.— hecto- Peren 0.— 0.— litar. kleiaardapp. 0.— >i 0.— Zand 1.50 i> 2.20 Hoendereieren 3.50 4.— p lOOst Boter 1.05 l .25 p kilo. Margarine 0.— n 0.— p. Zoetem. kaas 0.— n 0.- p 50 Kippen 0.60 V 0.90 Kuikens 0.40 - 1.— Piepkuikens 0.30 0.70 Ganzen 0.— - 0.— 1 Eenden 0.— 0.— per Jougc 0.— M - 0 I stuk. Hazen 0.— 0.— Wilde konijnen 0.— i» 0.— Tamme 0.20 n 1. Duiven 0.40 0.60 per paar. Biggen 8.— 11.— Zeugen 40.— 70.— Schrammen 18.— 24.— I per stuk Guste koeien Kalf 0.— 0.— 0.— 1 0.— Kalfvaarzen 0.— 0.— 1 Pinken 0 n 0.— Piukstieren 0.— D 0.— Gevonden op den openbaren weg: Twee por lemonaie's irih. eenig geld. Een zwarte vrouwenmantel. Rechthebbenden vervoegen zich ter te rug bekoming aan het bureau politie. V Voor d ondervonden S. G. C. TUS, bet haren dan r iéwijzen vin deelneming, het overlijtfen van Vrouwe WEI1.EJPU geb. SCHEL- de familiebetrekkingen ELTUS. Amersfoort, 30 Juli 1892. Voor de b^röjzen van deelneming ontvangen bijzet overlijden van onze moeder en Jjëhuwdmoedgr Mevrouw de Wed G. Gf' VAN DER SCHROEFF— Bourier if Rhenen, betuigen wij onzen welgemeerplen dan L. P. VAN DER MEER VAN KUFFELER—van der Schroeff. J. AV 'R.1AN DER MEER VAN KUFFELEKT Amersfoort, 30 Juli 1892. te Arnsterda die goed tn tjelder kan werken. Looa f lOlïk en verval. Adres bij Mej. VAN WAG1* F 31 te Amersfoort angestraat of B'EDÏIVÉ gevraagd, uit den Boerenstand e^Eleeylerdrachtfgeen Dame) 25 a 30 j3ary met éen voorkomen, bij een eeriige Heer, tegen lioog loon. Brieven fr. lett. H. bureau dezer Courant. TS, TE AMERSFOORT, is voornemens op Zaterdag IS Augus tus 1S»2, des avond?; ten O m'lr, in het koffiehuis i) DB- KEIZERSKROON" «an den Hof aldaar, inifflP AMERSFOORT. No. 1. Het goed ter u e rings taan] met annexe BEEG-PLÜ. wijk J). Nos 409 en 4j4<"waarin thans de |krnideuiersaflaire met goed sucees wordt uitgeoefend, doch ook zeer geschikt om tot Broodbakkerij te warden ingericht, aan het Groote Spui met (uitgang aan de zoogenaamde Bogt van Guinea. He| HUIS bevat: ruimen WINKEL, groove KAMER, KEUKEN of BAK KERIJ) met OVENS, KELDER en gr oo ien Z6(LDER. Bij continuatie verhuurd aan den Heer H. VAN AE_ BRUG voor f3».— per drie maanden. '"v>v No. 2. wijk D. No. 412 met E H F, achter vooi meld Winkelhuis. De peiceelen 1 en 2 afimderlijk en daarna te samen te veilen./ No. 3. wijk D. No. 56 en bovenhuis met afzonderlijken opgang, benevens ERF en GROND aèn den Wevers singel, op den hoek derBreedesleeg. Gedeeltelijk in eigen:i|jebruik en overi gens verhuurd voor f I.J&5 per week. De perceelen zijn 2te bezichtigen: 's Maandags en Zaterdags van IO—12 en van 24 Aiur, en te aan vaarden bij de betalingider kooppennin gen op 15 November?U892. Breeder bij biljetten ei^madere infor„- matiën ten kantore van vaeennetlfilen Notaris VAN BEARICCM, aan de Kampstraat te Amersfoort. GEWASTE TAF) BREIN. T O I E E Cl RÉp G E E E voor heetivater-ve^j >auden. HOSPITAAE GBTTA-PÉI^fcfcA DOEI Vv, 5/v «U in «de'

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1892 | | pagina 2