Rusthof, met Grond Hakhout P. DE SUIJTER, Groote Opruiming ARTIKELEN HAND- EN RBÏSKOFFERS. De grootste sorteering ;azijn eenruimesort Een IIS iel B0EWLA1 Twee Woningen ét Grond Twee Woningen Een perceel bouwland Een Boerenhofstede alsmede geslagen kookfornuiaen den Heer Ms. KNOPPERS, Mach: Bederl: Kofferfahriek, Kampstraat. VLIJT LAÜMM^TUYCX. W. F. A sering Nikkel Horloge-Ketlingeii. EENE WONING Een perceel Bouwland De Notaris A. N. J. VOS Een perceel GROND Grand Concert Yarié, STOOMHOUTZAGERIJ 1DEL. WINTERK^ÖHELS DAMES- en EEEREN- ftuguaks'Co(fecte. -A-. 2ST. T. VOS publiek en d contant verkoo «7^0- 2ST- J.VOS VERKOO PEN: PIWtANI» Een perceel Bouwland met Eikenwal ÏIS PERCEEL VBLMD DE Notaris A.N.J.VOS VERKOOPEN: B0ÜW-en WEILAND Elzen Hakhout Vier percep Wel- en Bouwland VEEKOOPEU: Een vierde Portie Café SUISSE, NA AFLOOP BAL. GARBOLINEUM-MATHARIUS HARI1 dl!! Houtbehoud lersfmrt. J. F. STEENMETSER. ui oml-VBPZBkRPHIÖ. Praklizün^^rnianfll^aat - Notaris KAWPSTRAAT?C 32, AliEUSFÓOET. Koyktoe stellen, vooroud enrnieuw; verder alle huishoudelijke TEGEN ZESR lAGB PRIJZEN, fF. H. TABERNAL. ALPHONS ANNÉGARN. Lanaestraat over flesoeftteit Concordia. HEILIGENBERGERWEG, D. H. EIJS tGERWEG, INK, AMERSFOORT. T Bum>kme iiMJWlSLSS en TOEEEROOREN. *e SAFETYS EEN JAAR GARANTIE. ^yCz^iAze-FV. cXaiIC.c^v. cHepazeezcn-, REIS-NEitóapSAIRES. REISttlOLLEN. BRIEF-TASSCH SIGAREN-KOKERS ZAK- ORTEf IRTEFEUILLES, )NNAIES, ENZ. ENZ. kousen, Handschoenen,l'Zakdoeken, Corset- ten, Tricot-Onclergoeder|n, Blouses, Jurken, Schortjes en alle soorldti kindergoed vindt men in het Sporthemden, Sportdas^n en een extra sterke kwaliteit Téicot-Brdeken voor Heeren Wielrijders. Ruime keuze id de nieuwste Avonddoeken. ;r Horloge- en Instrumentmaker, üa-vils lioels Lavendelstraat, beveelt zicb beleefd aan. len Pene ilverpn Horloges, klol mrs, 1 Weftkers en ABOSaBHKNT nu 0FTODE8. Reparatiën goed en degelijk. K00RTS- KAMER- SALON- VENSTER BAD- MELK- L00G- BOTER- EN KAAS BRILLEN en PINCE-NEZ Louyea en LcesgLazeu. W I N D K U S S E N S. Alle soorten van SPUITEN. Ij^T&ATEURS en een prachtige sottseiing VELDKIJKERS. W. F. A. GROENHUIZEN, Het Besluifr met deu/ Itlj AUGUSTUS Cbr. School gende weeHUai houden wore ue school >cl" beiifcht, dat de OLLEURTE voor de Amersfoort, in de vol- Iiui7.cn zal ge- ruilt. De Notaris te Amersfoort, zal„op Maandag den le Augustus 1892 des namiddags 2 uur precies, ten huize van ABIE MUIJS vischliandelaar, wonende tje Spaken burg gerneent^ Bunschoten Een .paard, een wagen, een kar, ttégen, kleeden, de opstal van een paardenstal, de helft in een botter, een partij spdnen, haring kisten, bokkom lui ken en planken, haverkist^ kruiwagens, 4 bakken, 2 vïscKaren, 600 manden en hetgeen verder te voorschijn zal wor den gebracht. Des morgens vóór den verkoop te zien. De Notaris te Amersfoort, zal op Zaterdag, den 13. Augustus 1892, 's avonds 7 uur, in het koffiehuis dhet Valkje" te Amers foort, in het openbaar bij AFSLAG er«P.BOD Onder de gemeente AMERSFpORT. No 1 tot eu met 7. genaamd »i)E BOLDERW AGEN" staande en gelegen aan den Woudenbergerstaat- weg, kadastraal bekend in sectie B Nos. 202, 203, 204 en 747, groot 83 aren, in huur bij R. VAN DER VEEN a f150 per jagr. No, 8 tot eu met 13. aan de Beekensteinsche Laankadastraal bekend in seclies B Nos. 200, 742 er. 758, groot 68 aren, 70 centiaren. Vérhuurd aan VAN BEEK a f 60, per jaar. No. 14. met groote en kleine SCHEUR en BOUWLAND aan den Woudenberger- straatweg, sectie B No. 1799 geheel en No. 1802 gedeeltelijk, samen groot onge veer 25',aren, 61 centiaren. VerhutkO geweq£Lwoov,j/2.75 per week, terwijl hetljSTÏ^Iand in ei^pn gebruik is. No, 15. aan den Woudenbergerstraailvegsectie B Nos. 1650, 1800, 1801 enfl802 ged., ter grootte van 21 aren, 60 centiaren. Verhuurd aan G. ARBON.Vi f 1.15 per week, C. KRAAIKAMP a f 1£— per week en 0. VAN GINKEL a fl.— per week. No. 16. aan den Woudenbergersffaalweg naast perceel 15 kadastraal bfkend in sectie B. Nos. 1068, 1069 en 1653 ged. samen groot ongeveer 6 aren, t0 centiaren. De eene woning is yerhuurd aan G. WITTEVEEN voor fQ;90 per week en de andere aan VV. VAr0DER LAAK mede voor f0.90 p. week. 7 No. achter perceel 16 kadastraal bekend in sectie B Nos. 1654/1655 en 1653 ged., samen groot ongeveer 6 aren, 57 cen tiaren. De eene woning is verhuurd aan de weduwe J, BLOM voor f 0.90 per week en de andere is verhuurd geweest aan wijlen BRAND HiyNEKAMP mede voor f 0.90 per week. No. 18. naast perceelen 16 en 17, sectie B. Nos. 1659 en 1660, groot 34 aren, 76 cen tiaren. In huur bij R. VAN DER VEEN. No. 19. naast perceel 18, sectie B No. 1661, groot 39 aren, 50 centiaren. In huur bij E. VAN DEN HOEK. No. SO. naast peiceel 19, sectie B No. 1663, groot 13 aren. In huur bij R. VAN DER VEEN. Afzonderlijk en daarna in verschil lende Massa's. Breeder bij biljetten. le Amersfoort zal op Vrijdag 19 Augus tus 1892 's middags IS uur in het koffiehuis »de Arend" te Amersfoort in het openbaar bij afslag en opbod In de Gemeente^MElcSKPOUT Nd.' 1. met f en even voorby Puntenburg aan den Asscher- senweg, Sectie D. W. 93, 93 1 bis 93 26is en 468 samen groot 1.11.20 hectaren. Verhuurd tot 24 December 1893 aan JAK VAN DEN P.ERG a f 155, per jaar. No. 3. met J n—x en de boomen daarvoor staande aan den Woudenberg erstraafweg Sectie B. N. 1886 groet 1.42.7(1 hectaren. Verhuurd aan E^ERT VAN DEN HOEK tot 24 December 1893. >0. 3. tot' en met 6. m met HOUTWAL, den halven Woestijgerweg en de boomen daarop stjnnde, alles gelegen aan den Woestijgexweg, respectivelijk groot 68 aren 40 centiaren 1.35 50 hectaren 1.06.50 hectaren cfa 1.07.00 hectaren. f Verhuurd aan R. VAN DE y-EÊN en EVERT VAN DEN HOEK tot december 1893. t Jjpaetfer bij biljetten. te Amersfoort, zal op Dinsdag 30 Au gustus 1892, 's middags 12 uur, in bet logement »de Vergulde Zwaan" te Amersfoort in het openbaar bij AFSLAG en OPBOD ln de (Mneente AMERSFOORT. No. 1 en 2. Het naajf' de eischen des tijds ingericht buitenverblijf zeer aangenaam gelegen aan de Stads- sinpjlgrachl met fraai uitzicht op het plantsoen, bestaande in HEERENHU1 ZIN6E met TUINMANSWONING, SERÏtE met VERWARMINGSTOESTEL, TUIN enz., Sectie B Nos. 871, 872 en 842, samen groot 25 aren/ Bewoond geweest door,tui wijlen den Heer S. VA^D^ll/lSTER. No. aan den weg naar Beeljestein ineifpacht tot 24 December 191fr tegen eene jaar- lijksche canon a f 50, bij den Heer W. Van Achterberg te Amersfoort sectie B No, 1527, groot 14 jlren, 40 centiaren. In de gemeente jj.OOGLAND. No. in een Malenhoef, gemeep met de Malen- geërfden te Hoogland. Breeder bij biljetten. HOF, AMERSFOORT. Dinsdag 2 Augustus u.s., onder leidjjig pn medewerking van den Heer HEJRRI STROUS, <jë zoo gunstig bekende /tlollandsche Kaéakter-Comique van het.Grand Oottcepf'V'ictoria te Am sterdam- en meerdere specialiteiten van den eerïten rang. Ingang Vijverstraat. Aanvang 8 uur. Entréê bij introductie f0.49; dame vrij. HEI' HESTEER. N.B. Wegens ongesteldheid vaiV-PIERRE MATRON is bovenstaand gezelschap geëngageerd. uit de Ossch£ Olie- en Suieèrfabrlek MEILER A Co., Oscli (N.-B.) Uilsluitend alleen verkrijgbaar te Amersfoort bij den Heer F. STEENMETSER, Houthandelaar. TEENMÉTSER, voorheen J. arN. Wesseling, heeft dl el^Jiof'geachte publiek van Amersfo/jf-t en omstreken te berichten de annlfonist van eene groote partij buiteu- %i biiiiienlaiidscli HOET, en dat detzaak als door de vorige firma zal ttfeyden voortgezet tegen de meest coiilttHreereude prijzen. Hoogachtend, Aanbevê' -v Voor,77iMERSFOOR^ en omliggende gemefiten wordt geVraagd een soljed PERSOON «Is Goeilbsjnrovisie wotdt^jjzg^ekend. Aanbied. léTt. liureau van dit blad. Inning van schuldvoidejingen. Behandeling van Burgerlijke Handels- en Strafzaken hijijyMvanlongerechten. zoo te"j«\ mei stoort als elders. Opmakqp van onderhandscke akten, voor zooverl*o.door de wet of het belang van partijen jil III' imlliiniliii 11 8e' vorderd wordt. Adviezen in Burgeilijke-, Handels- en Strafzaken legen betaling van één Gulden ooi plaats te aak4 voor de nieuwste soorten BIJ Kerkstraat 372 ad Wppeliuurkl. 3iv£_A_Gr_A NICKEL THEEPOTTEN COMVOORTJES ETC. Verkuriag van/Glas- en Aardewerk. De Directie der in defl jare 1809 opgerichte en te Zwolle gevestigde OVERIJSSELSCHE CN D ER- LI N GE BRANDWAARBORG- MA A T-S C II A P P IJ, ook, verzekerin gen sluitende tegen vaste premiën, heeft de eer te berichten, dat zij in plaats van wijlen den Heer Notaris Mr. J. M. RICHELLE tot AGENT voor AMERS FOORT heeft benoenpftl te AMERSFOORT, CAND. NOTARIS en SECRETARIS VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DEN BUNjSCHOTER VEEN- EN VEL- DENDIJK. De Directie voornoemd, J. M. Baron VAN VOORST TOT VOORST. Zwolle, Maart 1892. ©0©©0©Ê#2)©0© Verschillend fabrikaat. HEEL OP jjOGELS van af 110.—. Vertegenwoordiger van de beroemdste Eugelsebe fabrieken. LE8 in lyÉt WIELRIJDEN volgens tarief. Dames- en laereu-Tassckeu m groots verscheidenheid, als: HAND-TASSCHENjl Sacs det voyage), COURIE^-TAs^HpN^ yfbecières), RINGTASSCHÉN, TO^ISI'CnTASSCHEN enz. Eene groote sortcering sojiede t» I****»*»**"****»»». Wrir Wl., l RUIME KEUZE. BILLIJKE PRIJZEN. ■-a sc m ca 3 3 tri •-3 tri sa c*> Cloud, Zilver, Nikkel eu 8(aal. BRILLE.V wordeu ook geleverd Sip voorschrift van IIH. Doctoren. REFARATIËM spoedig en billijk. Aanbevelen <i, INSTRUMENT- EN HORLOGEMAKER, HAVIK "hoek LA VKNDELSTRA AT,

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1892 | | pagina 3