de firma üJc. THIES, 5000 Stuks TAPIJTEN EN BEHANGSELPAPIEREN. Kunsttanden Gebitten, Prachtige TU KOLENBAKKEN, J. BONNIER, 7 G. M. J. SWART. flink formaat en Hoede kwaliteit, er stuk gelik wordt 10 grient korting toegestaan. Petroleum-Lampen, I 'S-GMIÜCIIIWII11 gezoomde! molton Groote Keuze en Meuwe Patronen iWliKIKI J. L. SON, Oudezijds Voorburgwal No. 69, '4- Z A CH-ER L I N. Verzonden uit België, aangehouden te Roosendaal en gekocht te Amersfoort, doqr in „de Rposter,'' Ook voorhanden dweilen van 15 et. 18 ct. en 25 cl. M A G A Z IJ N Groote Sorteering ia EEEAI^IMPIEREiN h alle prijaen. Rieten en Transparant lancaster G O R D IJ N E N. «mt W. C. DIJKGRAAF, tttm HORLOGEMAKER, HORLOGE-KETTINGEN. INRICHTING herstellen Onöe en onJüüfefeflriffïnsUanilBn en gebitten worden MlUji en excellent verbeterd. Is kosteloos door liet geheele land te ontbieden. Scheeps-lampcn, Gang-lamwen, Nacht-lampen, Lampen-Jappen, Wand-lampen, Dessert-lampen, Voet-lampen, Ring-lampen, Loop-lampen, Scherm-lampen^ Dwalm-sjèh Vaas-lampen, das-1'" Hanglampen, Duhheis Lampen-glazen, Lampei# goedjes, Lampen-fulpen, Lampen-pil, Lamp en gehoor steentjes, en, Gasglazen en Katrol-lampgiitarf->'BeS^ Friosche Nachtpitjes. HAND- STORMLANTAARNS, -ïm verstrekt op aannemelijke,Voorwaarden gelden ter leen onder eerste hypothecair verband. Voorzichtig bij het koopen van m een. Yemgcldc tak met ket merk Prijs: 25 ct. 50 ct. fl. 1.—,V- fl. 2. Uren van vertrek en aankomst der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. (O.) 11— DWEILEN, VAN heeft ondergeleekende ONTVANGEN in Tapijten, Karpetten, Linoleum, Vloer- en Tafelzeilen. Was doek, Loopers, schoone collectie Tafelkleedëu, prachtige Tapijtstoeltjes Vitrages, fantasie Matten en Kleedjes, franjes, Koord enz. enz. smmiirwT in Aanbevelend, j t Amersfoort 1892. Langestraat A 16, AMERSFOORT. i m-4 Ruime keuze in HOELOO-ES, E=>E32STID-CrniJE2S, en Echte Nickel tot het hoe defect ook, sfioedig, goed en onder garantie. 9 niet schriftelijke garantie. Goedkoopste prijzen. tegenover hej^-Wrftfe Kerkplein, AMSTERDAM. De ondergeteekende heeft direct uit de fabriek ontvangen TWEE WAGONLADINGEN verschillende soorten zoowel met koord, plant, rond, Duplex, Gloeilicht, Universall en uitmuntende in qualiteit en zeer 11 g e p r ij z e n. Voor H.H. Winkeliers extra voordtelige condities. Verkoopkuis op deu HOF te Amersfoort. Inliehtingen te bekomen te l'trertïï*l.ij den Heer f /Ci ê's insect! ik niet - Ongesloten pak- jn poeder neem aan, tipuwens ik heb om Zaclicrfn gevraagd! Men roemt het laatste, en met recht, als veriwweg het beste middel tegen alle soorten van insecten, en daaiom wil iffliniets aannemen dan Verkrij gbaar: voor Amersfoort, bij ALPHONS ANNEGAÏ M. VAN DEN BOSCH. Hilversum, Th. CORTON. Baam, G. BAKKER. d Hardingsveld, D. D. K. BUSÉ. Nijkerk, H. V. CALLENBACH. CoiiMiiissioiiairs in Effecten belaste^ zich met den Jn- en Verkoop soorten EFEÈCTEN en het v^n COEEOIVS en vreemde >eoUk»-^fot den meest voor- koers. k/ffttoor is gevestigd ten kantore van den H e E RN fffEkBzii. Kortegracht A 368, naast het Post- en Telegraafkantoor, en geopend van 's mor gens 9 tot 's middags 3 nren. BEURSBERICHTEN Perc. 29 Juli. 4 4i/| 6 5 Nederland Sch. Ct. W. "i'/g dito dito -J dito dito 3 i/s dito Oblig. Hong. Obiig.-L. I8G7. j dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881-88 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr./Aug. 5 dito Zilver Jan./Juli 5 dito dito April, Oct. 5 Polen Obl. Schk. 44. 4 Port. Obl. Btl. 53/84 3 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spapje, O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. O- Egypte. Obl 1876. dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. '1870 Obl.-Leening 1872 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leerlingen. Amsterdam. Oblig. 1861 3i/gi dito dito 1886 Rotterdam Oblig. 1886 1 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Ainsterd. Kan. Alaatsch. A Gemecme-Crediet dito dito Nederl. Rank Aaiideelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden; Cr.-Au. Rusland. Pdbr. llyp.-bk. Dito Centraal Bank Uk 4 2 4-/9 3 4 'f 94l5/k 101S/8 10Ü/8 85i/i 99 931/, 80 80 801/m 797/, 88 24 947/j, 98% 59% 205/u 201/jj 971/, 35' 997 99 997/j, 122 103 1011/4 53 1011/, 92 215 1301/4 147% 81»;. 1411/. 82 Spoorweg-Leemn g»n, Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Obüg. 3 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1887 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-lnd. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef. Aandeeler» dito 1870 Obl. N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss-Spoorweg Obl. Italië. O. V. Emm. Zuid-Italië. Spoorweg Obüg. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Afg. O. Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. Ie H. Rusland. Gr Sp.-Mts. A. O. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. st. Los. Se wast. Ob. f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tiflis dito f 1000 Riaschk-Wiasma. A. Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Cakf.-Oreg. dito Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. Ie Hypt. Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld U. Pac. Obl. Brazilië. Spw.-Leening 3l/| 5 3 3 3 5 4 5 5 4i/, 3 5 Premiën-LeoDingen. Nederl. Stad Amsterdam f100. Amst. Kan. C. v. Aand dito Rotterdam Gerneente-Crediet België. Stad Antw. '87 Stad Brussel, fr. 100 '86 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito 1860. dito dito 1864. Crediet-Anst1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. Rusland St.l. 1864 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 3 3 2"/, 2V, 4 4 4 3 5 3 3 997/, 92'/, 115 «91/4 30% 86 155 651/, 561 /a 75% 75 92 1151/, 44'/, 121% 98% 62 921/, 101 101% 1027/, 691/j, 106 105% 1167/], 109 •116 105% 58 112% 1091/4 105% 103 97% 971/4 1045/, 1145/4 119% 1195/4 153% 160 94 131'/, 1411/, 134% 381% 19% Zomerdienst, geopend 1 Mei 1892. De uren van vertrek en aankomst z(jn aangegeven in tijd van Greenwich: (Plaatstijd 12.SO is Greenwich 12 unr). AMSTERDAM (St.) 7.8 's voon (C.) 7.51 (C.) 8.17 (St.) 8.34 (St.) 10.46 (C.) 12.15 's nam St.) 2.6 (C.) 2.31 (Si) 4.6 (St.) 5.46 (C.) 5.52 (St.) 7 33 (C.) 8.30 (St.) 9.5 (C.) 9.34 (St.) 10.34 n VERTREK VAK AMERSFOORT UTRECHT. *6.45 's voorm. f7.20 7.57 10.50 12.16 's nam 2.32 5.15 5.56 8.20 9.31 *AUeen Zaterdags, f dagelijks behalve Zaterd. en Zondags. ZUTPHEN. 8.27 's voorr 9.16 11.47 4.'s nam. 7.14 9.32 ZWOLLE. NIJMEGEN. (St.) 6.41 '8 voorm. 6.46 's voorm. 6.45 'svoorm. (C.) 8.19 0 8.25 8.57 (St.) 8.53 9.17 9.9 (C.) 9.11 11.46 11.44 (C.) 10.6 5.38 's nam. 1.05 '8 nam. (St.)l 1.34 7.17 4.16 (C.) 11.40 9.31 9.27 (St.) 1.11 's nam. (St.) 3.28 (C.) 3.56 (St.) 4.12 (C.) 5.25 (C.) 5,35 (St.) 6.09 (C.) 7.09 (St.) 9.23 (C.) 9.26 (St.) 11.27 AANKOMST TE AMERSFOORT VAK: UTRECHT. 6 40 's voorm *7.05 8.17 9.12 11.41 2.15 's nam. 5.30 7.11 B 9.25 *dagel(jks behalve Zaterd. en Zondags. ZUTPHEN. ZWOLLE. 1 NIJMEGEN. 7 46 's voorm. 7.47 's voorm. 8.15 's voorm. 8.13 10.30 8.30 12.11 's nam. 10.47 10.42 2.27 2.26 's nam. 2.2 's nam 5.46 n 5.10 5.42 9.26 n 8.15 7.29 9.26 9.1 Snelpersdrukker^ van G. 1. SLOTHOUWER te Amersloort,

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1892 | | pagina 4