NIEUWE Nieuws- en Advertentieblad voor de Provincie Utrecht. FEUILLETON. BINNENLAND. BENJAMIN iMo. 73. Zaterdag 11 September 1909. Acht-en-dertigste jaargang. VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. DE WEEK. Haiin IskEiclia,©lis. Amersfoortsche Courant ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden met Zondagsblad 0.75; Franco per post door bet geheele Rijk f 1. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Uitgever G. J. SLOTHOUWER. Bureau: Langeetraat 77.Telephoonno.69. ADVERTENTIËN: Van 16 regels 0.50; iedere regel meer Tl, Cent. Advertentiên viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. 10 September. De Kamerzitting van den 16n a.s. zal dus vernam men worden opgeluisterd door den hoogedel- gestrengen beer Van Manen,uit Veenen- daal, bezield met de ernstigste voor nemens om zijn twee- a driedaagsch lidmaatschap der Volksvertegenwoor diging volgens plicht en geweten te volbrengen. Dit «Kamerlid" komt er althans royaal-eerlijk voor uitom de centjes is 't hem te doen. Allicht slaat hij er nog een sommetje uit om wat baai of andere «grondstof" in te slaan. Niet ieder, voor wie de f2000 «vergoeding" lokaas is, zegt dat zoo ronduit als deze Veenendaler. Erkend moet worden dat 's mans «politieke carrière" ras zal eindigen en ook dat er weinig kans is hem nogmaals te ontmoeten onder de «patres conscripti", doch het gebeurde zij een lesje om voortaan dergelijke «Spielerei" achterwegen te laten. Wat bet zittinkje van den 16u alzoo te zien en te hooren zal geven, ik durf er geen voorspelling aan wagen I Zooals de zaken nu staan, lijkt 't erop, of het «finale slot" nog «levendig" genoeg kan worden. Het verstandigst zou m. i. geweest zijn indien een van 's heeren Van Kol's geestverwanten zijn mijnontwerpje dat stellig zeer veel goeds heeft had overgenomen. Men had dan de zaak »a tête reposée" kunnen behan delen. Deze spoedvertooning van eene Kamer, die feitelijk al dood is gelijk een pier, komt mij belachelijk, grotesk, voor. En stellig is er plaats voor de vraag, of een tak der Vertegen woordiging welke reeds door de uitspraak der Stembus ten doode werd opgeschreven; welker opvolgster «bovendien onder andere «vlag" zal werken, dan die zij, arme driekwart- doode, dan toch voerde, of zulk eene Kamerniet formeel, maar moreel, volgens den geest onzer constitutio- neele wetgeving, recht heeft om, op 't allerlaatste moment, nog legislatieven arbeid te verrichten. Zeker, de Senaat kan het werk ongedaan maken. Doch dergelijke argumenten ontzenuwen niet de principieele vraag, waar het hier op aankomt. Ik vind de ver tooning van den lön a.s. eene «domme streek" van hen, die ze hebben uitge lokt. De ergerlijke overdrijving, waarmede zoovele buiteulandsche bladen, mel ding maken van de in Nederland voorgekomen cholera-gevallen, hebben weêr eens de aandacht gericht op de noodzakelijkheid om toch ook voor zulke dingen gebruik te maken van onze diplomatie en onze consulatie. De Regeering behoorde, door middel van telegrafische dagelijksche mede- deelingen te zorgen dat de groote en do kleine buitenlandsche pers van betrouwbaar uit officieele gegevens geput nieuws voorzien werd. Er worden wel eens zou 'k zoo zeggen voor vrij wat minder belangiijke of recente aangelegenheden onkosten gemaakt door Buitenlandsche Zaken? In 't algemeen is het dringend noodig, dat wij de vele vijandige elementen, welke Nederland in de buitenlandsche pers bestoken, flink, met kracht en met practische middelen, te lijf gaan. Er moet contact zijn tusscben ons departement van Buitenlandsche Zaken en de buitenlandsche journalistiek. Dat is voor ons land, gegeven den verwoeden concurentiekamp op de internationale markt, eene le- vensquestie! De heer de Marees van Swinderen, onze bekwame en doortastende minister is de aan gewezen man om in die richting eens goede maatregelen voor te schrijven en door te drijven. Het punt is te gewichtig om er losjes over-heen te glijdenMoge het straks, bij de behandeling van Hoofdstuk III ernstig debat uitlokken In tijden als welke wij nu doorleven, merkt men weêr eens hoe sommige menschen tusscben «hollen of stil staan" geen «tusscheuweg" kennen Het cholera-gevaar schijnt, gelukkig, niet verder om zich heen te grijpen, maar groote, wijze behoedzaamheid blijft allereerst plicht. Doch zoo goed als er zijn schippertjes, die blijven «smullen'' van verontreinigd, kiemen der ziekte bevattend rivier- en gracht water, zóó zijn er ook zotte lieden, die voor het heerlijkste, rijpe fruit sidderen Alsof een rijpe geschilde appel, peer of druif iemand ter wereld schaden kan Zulke dwaasheden verergeren natuurlijk niet weinig de stoffelijke schade van onvermijdelyken aard, welke door de omstandigheden wordt berokkend, 't Is vechten tegen windmolensomzekerdee) van 'tPubliek verstandig, bezadigd te maken. En de rol van don-Quixote, welke ieder journalist toch al nu en dan te ver vullen heeft, begint ten slotte toch te vervelen Overigens verdienen de autoriteiten alle hulde voor de energieke en verstandige wijze, waarop zij gevaar voor verspreiding van het kwaad tegen gingen. Het aflasten der groote manoeuvres wordt door ieder eene wijze daad geprezen. Al wat het physiek weerstandsvermogen ver mindert, dient vermeden. En gesteld dat er gevallen van ziekte waren voorgekomen, welke feitelijk met de manoeuvres geen verband hielden, dan zou «het militairisme" toch de kop-van-jut ziju geweest, waarop men zoo lustigjes gebeukt had Wanneer straks de Begrooting- periode weêr is aangebroken, dan zal de overrijke, sinds maanden aan gegroeide lijst van «wenken en grieven" worden afgedaan. Bij Hoofdstuk IV (Justitie) zal dan als van zelf ter sprake komen de werkelijke in ver bijsterende mate aangroeiende Crimi naliteit. De driedubbele moord bij Echten is afgrijselijk genoeg om zelfs den trouwen lezer der «faits divers" van een Parijseh of Londensch tensa- tie-blaadje te doen ontzetten, En dat zegt wat!... Edoch; waarom ging men, wat de Echter gruweldaad betreft, dagen na de ontdekking, «overwegen" of men het niet met politie-honden zou beproeven, de boosdoeners op te sporegl? Rijks- en Gemeente politie dienen door gansch het land van «viervoetige speurders" voorzien te worden. Dat is één voortreffelijk middel om ons te-weer te stellen tegen de wijdvertakte, steeds grooter wordende bende dames en heeren, die onze huizen plundert, onze kinderen mishandelt en beroofdonzo levens bij dag en bij nacht met dolk en revolver bedreigt Zoodat de middeleeuwsche maatschappij, met roofridders en struikbandieten incluis, gaandeweg wat veiligheid van leven en goederen betreft een Eden begint te lijken, vergeleken bij de maatschappij up to date, met hare wonderen der wetenschap en haar electrisch-snellen «vooruitgang" Onder de «puzzles," waarvan ook tamelijk-snuggere menschen vruchte loos de oplossing zoeken, reken ik het spelletje van mr. De Vries' herkiezing als wethouder van onderwijs te Am sterdam. De verkiezing van iemand fi. e. mr. Worst) van wien men wist dat hij bedanken zou... Om te «too- nen" dat men eigenlijk tegen heug- en-meug een niet-geestverwant zou «gedoogen"; 'tis mijns erachtens, een staalije van bederf der politieke zeden, zooals «De Telegr. opmerkte. En dat, daarna, een man als mr. C. de Vries, zoo hoogstaand van karakter zich ten slotte... na allerlei neder lagen... toch de herbenoeming met k leinst-mogeliike meerderheid laat aan leunen... Ja, hoe 't te determineeren? Onder meer blijkt er weêr uit, hoe «zuinig" men moet zijn met de enkele zeer-bruikbare krachten in onze be sturende collegiën. 't Is meer opge merkt... En ik citeer Dog eens, met waarschuwend gebaar: «Quand on n'a pas ce qu'on aime on faut aimer ce qu'on a! En dit laatste is dik wijls lastig genoeg! Ons Prinsesje. Nu bij Prinses Juliana het «Dumme Vierteljahr," zooals onze oostelijke buren de drie eerste maanden in het kinderleven noemen, achter den rug is, wordt met steeds grootere belang stelling naar berichten omtrent het Koningskind uitgezien. Het doet ons genoegen, uit de meest betrouwbare bron te kunnen mede- deelen dat Prinses Juliana een aller aardigst, kerngezond kindje is, dat zich in elk opzicht voorspoedig ont wikkelt. Hoewel omtrent een kind van haar leeftijd met besliste zekerheid te dien opzichte nog niets kan worden gezegd, is men in de allernaaste omgeving der Prinses van oordeel, dat de Ko ninklijke baby hoe langer hoe meer op Haar Moeder gaat lijken. Haar heldere blauwe kijkers zien vroolijk de wereld inen daar het Prinsesje een bijzonder levendig kind is, lacht ze bijna voortdurend. Koningin Wilhelmina, is naar men verzekert, in één woord een idiaal- moeder. Gelijk bekend is, voedt ze baar kind, althans in hoofdzaak, zelf. Ook de kleeding der Prinses verzorgt H. M. en legt daarbij veel smaak aan den dag. Het Prinsesje is steeds in het wit gekleed. Haar jurkjes zijn allerliefst, vooral door hun grooten eenvoud. Het ondergoed der Konink lijke baby (de luiermand werd indertijd door de Koningin zelf in orde gemaakt) is, hoewel niet hypermodern, toch uiterst practiscb. Reformstoflen werden voor het kinderuitzet niet gebruikt. Over 't geheel genomen, houdt men Prinses Juliana zoo rustig mogelijk. De omgeving van bet Loo biedt volop gelegenheid tot wandelen. Ondanks den slechten zomer, heeft het Prinsesje veel buiten vertoefd. Alleen, wanneer het stortregende bleef de kinderwagen, dikwijls door de Koningin zelf gereden, binnen de muren van 't paleis. De 35) Op tafel lag de ets van Rembrandt uit Holland; maar de bloemenvaas lag omver, al de rozen die Benny meegebracht had, lagen op den grond. Jelle wou het glas niet weer opzetten- Waarom niet? Dat wist zij zelf niet. Nu sprak zij als tegen doove ooren: „Ik geloof dat het een droom is." Zij liep van 't een naar 't ander, 't Was net als in de droomen; alles stond op de verkeerde plaats. Zy bleef staan voor de groote Bornholmerklok, maakte de kast open en keek naar den grooten looden slinger, hoe die heen en weer ging. „Als we maar geduld hebben, gaat het wel over! Rustig volgde zy het trage voortschuiven van de wijzers. Als de klok door bleef loopen, dan was 't een droom. Zij voelde dat hij over een uur stil zou blijven staan, precies over een uur, als 't half negen zou zjjn. Ja, stellig om half negen. Haar gedachten draaiden in cirkels rond. Het was rechtvaardig. Ze hadden haar vergeten. Voor Benny hadden ze haar vergeten- Door Benny hadden ze haar gewijden tempel veronachtzaamd. Evenals de heidensche WendeD hun Svantevit aanbaden, een god van hout, evenzoo hadden zy Benny aangebeden, die toch niets dan een gewoon mensch was. Jelle begreep, dat het verkeerd was geweest. Zy kreeg lust, om in den bijbel de zeven plagen nog eens over te lezen, die van Egypte en ook den kindermoord in Bethlehem. Maar zij durfde niet van de wijzers weg te gaan. Zy moest daar blijven en de wacht houden, om te zien dat het een droom zou zyn. Van nn af zou zij dagelijks een kapittel uit de Heilige Schrift lezen en nooit meer onder het avondgebed haar gedachten bij Benny hebben. O, als de Heer in Zyn genadige goedheid dien droom maar weer terug wou nemen. Hij was zoo groot en sterk in zes dagen had Hy een wereld geschapen. De droom was zyn straf. Het wa3 eene waarschuwing, evenals de vinger, die op de muren van Belsasar had geschreven: Mene mene tekel upharsin. „Ik geloof nog dat het een droom is 1" Tie en Jane waren opgestaan. Nu keken ook zij naar de klok. De wijzer bewoog met kleine rukjes, bijna met schokken. Plotseling greep Tie stevig Jefle's arm„Zeg dan toch wat je daar staat te droomen?" Jelle dacht een oogenblik na: „Ik droom ik droomde dat Benny" Ze zag weer naar de klok en draalde. Zy was bang dat zy een storing zou teweeg brengen in den loop van de wijzers. Je moest zoo voorzichtig zijn als je droomdet. „Dat Benny daar zat Hij was zoo gelukkig hy noemde ons den geheelen tijd zyn blinde uilen en wy zouden met hem op reis naar Parijs gaan, een echte reistoen werd er gebeld twee maalen Benny vroeg hij werd heelemaal verward en krijtwit in 't gezicht ze zeiden valsch geld, zeiden ze ze zeiden valsch geld dat droomde ik en toen zei Benny: „Ik ga mee" entoen gingen ze weg en reden weg maar nu is 't haast voorbij over tien minuten maar 't is zoo vreeselijk 't is zoo akelig om zoo iets te droomen." De tijd kroop voort. De zusters luisterden adem loos, ze knikten bij ieder woord. Toen begon de klok te slaan. Ze keken elkander aan. Jelle streek zich over 't voorhoofd alsof zij ontwaakte. En met haar ontwaakten ook de anderen. Jane had het gezegd en zoo gebeurde 't ook. Met den vroegtrein vertrokken ze uit de stad naar een station dat Glostrup heette. Daar vroegen ze naar den weg, en volgden dien. Nu sukkelden ze langs de hooge gele gevangenismuren, achter elkaar aan. Tie met twee stokken. Ze waren niets bang; het deed haar zoo goed langs dien muur te loopen, zoo innig goed hoewel de tocht van 't station zwaar genoeg was geweest. Binnen de muren lag een vreemd land, scheen 't haar, net zoo vreemd als Turkije of Australië maar in dat land woonde Benny. Dat was 't verschil. De muur leek zoo vriendelijk, alleen maar omdat Benny er achter leefde. Ze moesten hem betasten en op verschillende plaatsen aankloppen, heel voorzichtig. Verbeeld je nu, dat Benny aan den anderen kant was en dacht: Wie zou daar toch kloppen? Eigenlijk was 't grappig, dat hij, zooals hij schreef, zyn eigen tuintje had, waarin hij ronddwaalde, 's morgens zoowel als 's middags. Het tuintje was wel heel klein, maar aan den eenen kant waren Ijzeren tralies, waardoor hy' drie perenboomen, een populier, een gele dahlia en een stuk muur met rooden wilden wingerd kon zien. Eens was zijn tuintje vol wingerdbladeren gewaaid; toen had hy er wat opgeraapt en mee naar binnen genomen om zijn kamertje mee te versieren. Jane werd woedend, als ze er aan dacht, dat Benny zelf moest vegen en zyn bed opmaken zoo vernederend als dat toch was voor een heer Jelle dribbelde rond en peuterde aan den muur, Als je er maar één enkelen steen uit kon woelen, zoodat er een gat kwam, dan kon je er gemakkelijk genoeg meer uit krijgen en 's nachts als de wacht sliep Tie kon niet meer voort op d'r beenen; toen gingen ze op het gras zitten rusten. Wie had ooit gedacht, dat er gras groeide op zoo'n plaats! Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1909 | | pagina 1