BINNENLAND. Plaatselijk Nieuws. Gemengd Nieuws. ken in Macedonië staan. De achtste Bulgaarsche divisie rukt, naar uit Saloniki gemeld wordt noordwaarts om de concentratie van Servische troe pen te voorkomen. De Grieksche vloot ligt klaar voor Moedros. In verband met de activi teit der Grieksche schepen heeft de Porte er van afgezien de lichttorens weer te laten opsteken. In de Bulgaarsche havens worden duizenden reservisten en soldaten inge scheept om naar de Servische grens vervoerd te worden. Roemenië moet den grooten mogend heden hebben meegedeeld, bij een eventueel nieuw conflict op den Bal kan niet werkeloos te kunnen blijven. Volgens de «Politika" hebben Bul gaarsche troepen getracht de Servi sche stellingen bij Walandowo, ten oosten van Doiran, te bezetten. De Servische commandant gaf den Bul garen een termijn van 24 uur om terug te keeren in het gebied aan gono zijde van de demarcatielijn. De vredesonderhandelingen afgeloopen. Gisteren heeft de vredesconferentie te Londen haar zittingen beëindigd. De gedelegeerden zijn voorgoed uit eengegaan, na eenparig de volgende motie te hebben aangenomen: »Ter voortzetting van de gemeen schappelijke tenuitvoerlegging van art. 7 van het vredesverdrag van 17/30 Mei 1913, hebben de gedelegeerden van de landen, die op de conferentie vertegenwoordigd zijn, erkennende, dat een definitief resultaat veel ge makkelijker zal worden verkregen, indien hot vredesverdrag wordt aan gevuld door afzonderlijke overeen komsten tusschen de verschillende mogendheden, besloten: lo. aan de verschillende regeeringen de taak over te laten om afzonderlijk over het sluiten van die overeenkomst met elkander te onderhandelen; 2o. heden de zittingen van de con ferentie te sluiten. De Eerliner Lokal Anzeiger deelt mede, dal, naar gebleken is, de op brengst van de eenmaal te betalen vermogensbelasting voor de legerplan- nen in plaats van 1000 millioen, slechts 840 millioen mark zal zijn. Men zou dus een hooger percentage van het vermogen moeten vragen of de grens van vrijstelling lager maken. Onderscheidingen Roode Kruis. Bij Kon. besl. van 9 Juni zijn be noemd lo. in de orde van den Noderland- schen Leeuw, tot ridder, dr. E. W. Sikemeier, arts te Arnhem, leider der Ned. Roode Kruis-ambulance in Bul garije, en R. A. L. Lebmann, consul- generaal van Griekenland, te Amster dam, hoofd van den administralieven dienst bij de Ned. Roode Kruis-am- bulanco in Griekenland; 2o in de orde van Oranje-Nassau a. tot ridder (met de zwaarden), de officieren van gezondheid le klasse L. van den Steen van Ommeren en dr. P. A. Voerman, artsen, onder scheidenlijk bij de Ned. Roode Kruis- ambulances in Turkije en Bulgarije; b. tot officier. H. Koppenschaar, arts bij de Ned, ambulance in Montenegro, te Soesterberg c tot ridder, T. Wieberdink, arts bij de Ned. Roode Kruis ambulance in Griekenland, te Amsterdam; me vrouw L. C. Lehmann, geb. Dell, en mevrouw B. Lingbeek, geb. Bessem, hooiden van den huish. dienst bij de Ned. Roode Kruis-ambulance, resp. in Griekenland en in Turkije, zoomede de hoofdverpleegster bij de Ned. Roode Kruis-ambulance in Griekenland, mej. G. van Woerden, alsmede mej. J. H. Kuyper en mej. J. W. de Bruyn, ondersch. hoofd van den verplegings dienst en verpleegster bij de Ned. Roode Kruis-ambulances in Turkije en in Bulgarije. (Si.-Cl.) De Koningin heeft benoemd tot commandeurs in de Huisorde van Oran je Nassau dr. G. W. S. Lingbeek te Scbeveningen en dr. J. C. J. Bierens zou zijn, en toch verging hij van zie- leleed, vreezende dat 'n spotter, zoo als hij zelf eenmaal wa9, hem zijn verdriet dubbel zou doen gevoelen, om zijn pijn lachen zou zooals hij eenmaal anderen bespotte en om an deren lachte, een lust die hem nu vergaan was. (Wordt vervolgd.) de Haan te Rotterdam; en tot eere dame in die orde mejuffrouw G. J. Beynen te 's-Gravenhage. Op initiatief van baron Van Doorn van Westcapelle, wordt 49 Juni a.s. in het hotel »de Wagening- sche Berg bij Wageningen een bijeen komst gehouden van paardenfokkers, om te geraken tot oprichting van een Nederlandsche Dresseerschool in den geest als die te Groningen. Zulk een school in het centrum des lands is bepaald noodig om land bouwers en fokkers van midden- en Zuid-Nederlaud in de gelegenheid te stellen tot dressuur hunner paarden en om tevens zaakkundig onderwijs te kunnen geven in het rijden van den bok en van het zadel, alsmede in de verzorging en verpleging van paarden, het toiletteeren, monsteren enz. Wageningen met zijn bestaand groot sportterrein en zijn Rijksinstel lingen door landbouwonderwijs op alle gebied, schijnt daarvoor de aan gewezen plaats. Er is alle reden om aan te nemen, dat het Ministerie van Landbouw en dat van Oorlog, ook met oog op de remonteering van het leger, deze zaak financieel zullen willen steunen. Vacantiekaarten. Het staat nu vast, schrijft de Pr. Gr. Ct., dat naast de weekabonnementen, welke in deze zomer op de Neder landsche spoorwegen verkrijgbaar zul len worden gesteld, ook weer vacan tiekaarten zullen worden uitgegeven. Vroeger werd daarmede op 1 Juli begonnen. Dat dit ook nu weer 't geval zal zijn, is nog niet zeker. Het is niet onwaarschijnlijk dat eerst op 15 Juli met die uitgifte een aanvang zal worden gemaakt. Het Roode Kruis. Het Comité Amersfoort en omstre ken van Het Nederl. Roode Kruis ver gaderde Maandag avond in bet Patro naatsgebouw. Voorzitter was dr. Joris- sen. Deze deelde mede, dat deze vergade ring bijeengeroepen was om een fout in de vorige gemaakt te herstellen. Er zijn toen n.l. twee bestuursleden afgetreden, terwijl dit aantal drie bedroeg. Dr. Koppeschaar zal binnenkort een lezing met lichtbeelden houden over den Balkanoorlog. Aan de orde bestuursverkiezing. Herkozen werden Mr. van Ittersum- Stroeve en de heer Jorissen, die de benoeming aannamen. Dr. Febrman te Hoogland werd als bestuurslid gekozen. Hierna sloot de voorzitter de ver gadering. Het is geenzins onmogelijk, dat de coöperatieve bouw der woningen van de onderofficiers-vereeniging »V. I. O. S.« niet tot stand komt. Gedeputeerde Staten hielden aan bun goedkeuring op het Raadsbesluit waarbij ten behoeve van dien bouw een voorschot van f 69.700 werd toe gestaan doch de Regeering wenscht dergelijk voorschot niet te geven voor den bouw van woningen met meer dan vier vertrekken, terwijl de ge dachte onderoffieciers-woningen er vijf zullen bevatten, waardoor naar de meenig der Regeering het karakter van ^Volkshuisvesting» vervalt. In het magazijn van de coöpe ratie der Onderoff. Ver. »Ons Belang" aan den Vlasakkerweg heeft de boek houder zich Zondagavond met een revolverschot van het leven beroofd. De heer J. L. C. Lignian, com mies le rang Rijks-Opvoedingsgesticht alhier, wordt met 1 Juli a.s. in ge lijken rang overgeplaatst naar het Huis van Bewaring te Arnhem. Op de j.l. Maandag gehouden Kaasmarkt werden 26 wagenladingen aangevoerd. Hierna werden 16 ge wogen die te zamen 4237 K G. Kaas bevatten. Al wat aangevoerd werd is verkocht tegen prijzen variaerende van 48 tot 62 cent per K.G. Door de Amersfoortsche Wieier Club »Wielersport« is een elf steden tocht uitgeschreven te houden op 22 Juni. 's Ochtends 6 uur zal worden ver- tiokken uit Amersfoort, terwijl de 225 K M. lange route loopt over Utrecht, Gorinchem, Dordrecht, Rot terdam, Delft, 's-Gravenhage, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Naarden terug naar Amersfoort. De plaatselijke afdeeling der Vereeniging voor vrouwenkiesrecht heeft het voornemen, aanstaanden Zondag een propaganda autotocht te houden door het Oostelijk deel der Provincie Utrecht. In het huisvuil zijn door de Ge meente-reiniging gevonden een zilveren vork, een zilveren lepel, een theelepeltje en een fonkelnieuwe stoffer. Zij zijn terug te bekomen aan het bureau van politie, waar óok zijn ge deponeerd een lorgnet in étui en een insigne van den Katholieken volks bond. Gebruikt Poetein, het beste van alle vloeibare Metaal-Poetsmiddelen, vervaardigd door de Firma Fritz Schulz jun. Akt. Ges te Leipzig. Dit uit stekend preparaat verdient de voor keur boven alle soortgelijke voort brengselen. In den kortst mogelijken tijd wordt elk metalen voorwerp, hoe vuil het er ook uit moge zien, dat met Poetsin behandeld wordt, blinkend, helder en schoon; ook speciaal voor gegraveerde en geci seleerde voorwerpen is Poetsin het ideale poetsmiddel. De hiermede ver kregen glans is niet alleen schitterend, doch houdt langen tijd aan. Men ge- bruike daarom slechts Poetsin, dat in glazen en blikken flacons, overal ver krijgbaar is en wachtte zich voor waardeloozen namaak. Een politieke Eiigelsclininu 't Gebeurde tjjdens een politieke vergadering, waar de heer Vliegen optrad. In de kamer naast de vergaderzaal bevond zich een Engelschman, die in het hotel gelogeerd was en niet ge heel onbekend was met de Hollandsche taalden ganschen avond liep bij on rustig heen en weer en vroeg ten slotte aan den hotelhouder om een vel papier en een Erigelsche diction- naire. waarna hij zich aan den arbeid zette beurtelings zijn woordenboek raadplegend en dan weer schrijvend, totdat het blad papier geheel was gevuld. Den volgenden morgen bij het ont bijt, trad de Engelschman met een vplease sirc op den heer Vliegen toe en reikte het epistel over, dat aldus luidde: »Op een kantoor waren twee jonge lui beiden van 20-jarigen leeftijd de een was een werkezel, die niet alleen de zaken van zijn patroon goed be hartigde, maar na afloop van de kan tooruren zijn vrijen tijd besteedde aan de studie, om vooruit te komen De tweede deed niet meer dan volstrekt noodzakelijk was; na den kantoortijd wijdde hij zich aan socialitischepropa ganda rookte sigaartjes, dronk biertjes leefde voor zijn genoegens. Twintig jaar later was de eerste opgenomen als deelgenoot in de zaak, de tweede was nog steeds de oude klerk al was zijn salaris dan ook iets hooger geworden. Eens kwam het tot een woorde wisseling tusscheu de twee vroegeren vrienden en verweet de laatste den eersten zijn rijkdom Als antwoord klonk het hem tegen Ik ben bereid u van mijn rijkdom te geven, mits gij mij een deel geeft van den vroeger door u verbeuzelde tijd.a De heer Vliegen las het papier glimlachte en wierp bet verfrommeld op tafel. Mr. P. J. Troelstra, die deze week op verschillende plaatsen in Friesland als spreker zou optreden, moet door een ernstige keelontsteking van al die spreekbeurten afzien. Vlaggenidylle! In de Westerbaenstraat hoek Eland straat te 's Gravenhage, hangt de bewoner van een bovenhuis een vlag uit zijn dakraam, waarop met koeien van roode letters staat«Stemt Hoe- jenbosa. Benedenbuurman, beducht er ook op aangezien te wordeu, hijsebt een kapitale oranjevlag ten protest. De onschuldige vlaggen wuiven el kaar vriendelijk toe, strijken zelfs streelend tegen elkaar. »N. Ct.i Algemeen wordt naar de droogte verlangd. Verschillende tuinders moe ten op vele plaatsen opnieuw boouen leggen, daar door de vele regens de gelegde boonen in den grond ver rotten. Een dierenvriend Zondagmiddag kon men op den Hee- renweg te Haarlem een aardig staaltje van dierenbescherming zien: Een wagentje waai in een 8-jarige knaap, werd getrokken door een hond. Da regen viel bij stralen neer, en het arme beest, blijkbaar vermoeid, had moeite zijn vrachtje voort te trekken. De jongen, die veel van het beest scheen te houden, spande zijn hond uit, ontdeed zich van zijn jas, legde zijn hond op de kar, en wierp zijn jas over het beest. Dankbaar keek de hond zijn kleinen beschermer aan, en nu zag men den jongen de kar voorttrekken, waarin de hond uitrustte! Bals in de open lucht. De werkende stand te Londen heeft een nieuw vermaak ontdekt, namelijk bals in de publieke parken Reeds ver leden jaar zomer kon men in het Park van Chiswick eenige bezoekers, die onder de bekoring der muziek van het daar spelend orkest kwamen, plot seling een dansje zien maken. Nu heeft de overheid van Londen toestemming gegeven, op bepaalde dagen in ver schillen parken bals in de open lucht te houden. Het bal begint 's avonds om zeven uur en is om tien uur afge loopen. In het Brandwoodpark nemen zoo ongeveer 2000 personen aan dit vermaak deel, waarbij de moderne dansen echter zijn uitgesloten. Er zijn ook besloten clubs en vereenigingen, die onder leiding van dansmeesters dergelijke bals organiseeren. Men be oogt hier vooral mede, de moderne schuifdansen door de oud-Engelsche te doen verdringen. Te Monster is door de politie een valscbe rijksdaalder in beslag ge nomen, zelfs het randschrift ontbreekt niet. Duurder Sigaren. Uit Kuilenburg schrijft men aan het Hbl.: Nu hier in zicht is, dat binnenkort algemeen op alle fabrieken de Utrecht- sche loonregeling ingevoerd wordt vroegen wij een paar fabrikanten, hoe het in het vervolg zal gaan met den sigarenprijs. Men was van oordeel, dat hoogere noteering spoedig zal moeten volgen. Evenwel deed men ons opmerken, dat verbooging niet alleen uit deze regeling voortvloeit, maar reeds ge- ruimen tijd was dit te wachten door de duurte van de tabak. En nu de werklieden deze overwinning behaald hebben, kan bet niet uitblijven, of een en ander moet op de verbruikers verhaald worden. Sommige fabrikan ten hadden reeds vroeger de notee ring der sigaren verhoogd. Ecu weerprofetio. Deabbé Moreux, een bekend Fransch sterrekundige, die beweert de aardbe vingen van Messina en San Francisco lang te voren te hebben voorspeld, ver klaart, op grond van zijn studiën over de zon, met zekerheid een tijdperk van groote droogte te kunnen aankondi- digen, die duren zal van 1918 tot 1938. Maar teeds voor den aanvang van die droogteperiode, zullen wij den overgang bemerken. Het zal allengs minder gaan regenen, er zullen der halve ook minder overstroomingen voorkomen, het niveau van de groote Europeesche meren zal geleidelijk dalen en er zal een tijdperk van buitenge wonen bloei voor den landbouw aan breken. Voor echter het tijdperk van voort durend mooi weder begint, zal de wereld nog geteisterd worden door een reeks aardbevingen, eerst op het einde van dit jaar, dan in 1914 en vervolgens in 1917 en 1919. En bet tijdvak van 1915 tot 1916 zal zich kenmerken door krachtige magneti sche stormen. Opgave van de Vereeniging „HANDEL en NIJVERHEID" van personen die zich in de Gemeente hebben gevestigd, of daaruit zijn ver trokken naar andere Gemeenten met vei melding van woonplaats, van den 28 Mei tot en met 3 Juni 1913. GEVESTIGD. Steven Hopman, Kreupelstraat CU, van Amersfoort le Kazernestraat 15. Gerrarda Luberla van Heerde, Pieter Bothstraat I 2, van Infanterieka- zerne IV. Marinus Giljam, Molenstraat E 4, van Baarn. Louisa Johanna Vrugt, geb. v. d. Vlis, Borstraat G 1 van Zutphen. Johannes Jacobus Gerardus Albert Leijeudekkers, Kruiskamp H 73, van 's-Gravenhage. Dieuwke Hartjens, Joh. v. Oldenb.-laan G 12, van Gorinchem. Woutera Hendrika Jacoba van Baten burg, Job. v. Oldenb.-laan G 12, van Gorinchem. Margje Westerboek, Appelmarkt F 10, van Zuidwolde. Roosje van Gelder, Stationstraat G 15, van Amsterdam. Marije Hofland, Bergstraat G 2, van Leusden. Antonius Hendrikus van Bekkurn, Bolderstraat D 29, van Oldenzaal. Gerritjo van der Worp, Bergstraat G 41, van Amsterdam. Hendrik Willem Collee, Paulus Buys- laan G 2, van Rijnsburg. Abraham van Eeden, Scbimmelpen- ninckstr. H 37, van Aalten. Antje Schouw, Muurhuizen F 127, van Enkhuizen. Maria Loman, Langestraat F 60, van Amsterdam (R. C. D. B.) Diecemer van de Veen, Laagl. weg H 4, van Bodegraven. Hariëtte Storm van 's-Gravensande, St. Andriesstr. B 15 v. Gravenhage. Petrus Adrianus van der Zwaan, Utrechtschestraat E 28, van Ouder- Amstel. Dominucus Berg, Utrechtschestraat E 28, van Ouder-Amstel. Elisabeth Pothoven, Regentesselaan G 2, van Nijkerk. Wilhelmina Hendriks, Utrechtscheweg G 92, van Utrecht (R. C. D. B.) Isaac Werkendam, Langestraat B 98. Johannes Franciscus Groote Wolthaar, Weversingel D 33, van Infanterie- kazerne. Jantje Bakema, Woestijgerweg G 67, van Zutphen. Maria PetronellaKoelman, Woestijger weg G 67 van Zutphen. Willem Rijnders, Weltevreden G 7, van Utrecht. Berta Westerhuis, Weltevreden G 7, van Woudenberg. Johannes Phihppus van Nus, Arnhem- scheweg I 130, van Utrecht. VERTROKKEN. Hendrikje van den Hoek, Kruiskamp H 85, naar Weesp. Louis Francis Theodoor Vogel, Paulus Buyslaan G 3, naar Amsterdam. Maria Fikke, Paulus Buyslaan G 3, naar Amsterdam (R. C. D. B.) Cornelis Hendrikus Ramselaar, Bloe mend. straat D 16, naar Naarden. Hendriua Sophia Gerard van Sijsen, Blanckenheymstraat I 7, naar Zut phen. Wijntje Trijntje Elzenaar Arnhemscbe- weg I 172 naar Ede. Jan Kameibeek, Krommestraat F 10, naar Leusden. Adrianus van Wageningen, Eemstraat G 25, naar Amsterdam. Geertje Kroon, Barchman Wuytiers- laan G 6, naar 's-Gravenhage. Tjeik Dirk Siglirig, Arnhemschestraat A 5, naar Breda. Hermanna Everdina Hoogeveen, Ber- kenweg G 6, naar Nijkerk. Maria Adriana Blijenberg, Smallepad G 2, naar Amsterdam (R. C. D. B.) Henricus Jacobus Weekenstroo, Arn hemschestraat A 5, naar Deventer. Elisabeth Schuuring, wed. Corn. Schuu ring, Utrechtschestraat E 28, naar Arnhem. Cornelia Maria Johanna Verwoert, Utrechtschestraat E 28, naar Arn hem. Jan van Beek, Kruiskamp H 57, naar Weesp. Maria Francisca Hamersveld, Kleine Spui E 56, naar 's-Gravenhage (R. C. D. B.) Willem van de Beek, Leusderweg II 10, naar Hilversum. Hans Bakker, Flierbeekstraat 14, naar Lunteren. Johanna Berg, Langestraat B '121, naar Hilversum (R. C. D. B.) Arend Jacoba van de Kaa, Utrecht scheweg G 73», naar Opladen (Duitscbland). Johannes HendrikusIluurdeman,Muur huizen F 92 naar Leusden. Hendrica Johanna van Schaik, Soesler- weg G 70, naar Helder. BURGERLIJKE STANDEN Amersfoort. van 30 Mei tot 5 Juni 1913. Geboren: Jacob Hendrik, z. van Philippus Johannes du Chattel en Elisabeth Spaa. Hartger Hendrik, z. van Matthijs Gerth en Jacoba Geer- truida Galjee. Coi nelis, z. van Hen drik Meijer en Jannigje van Brumme- len. Antonetta, d. van Willem Peterse en Agatha Helena van den Ham. Christiaan, z. van Wouter

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1913 | | pagina 2