k Brillen en Pince-nez A.J. van Zalingen Uniformen.** Cinreien DE JAGER en Zn. Den Haag. Utrecht. ,li DE PRINS yifBiüfiW® Behangerij HmiipKii J Mütjunjumntjoiitl HL0EH Hmms. R Krommestraatl2. .v a, de vries, Ten Y Firma M. A. RAMSELAAR, P RjaafleiBiri UVerkade's koekwinkel 10 0 0 0 naar fotografiën van overledenen Eiiene lijstenrabriel voor nmh encaflremeatBii. til ULtiliUll UU WOUDENBERG. DE PRIMA ROOMBOTER in alle soorten en modellen. W, F. A. GROENHUIZEN, RECLAMEZEGELS. De Rotsen van Valpré ROSALYS maakt U beleefd attent op zijne kenrig afgewerkte blikken trom= meltjes met Stadsgezichten, ge vuld met AMERSF. JANHAGEL, AMERSF. KEITJES of diverse soorten Koekjes, naar verkiezing - Stoffeerderij - Lanpstraat 79, Amersfoort. GEBAKKEN VISCH. B. Ruitenberg fizn. HOEDEN EN PETTEN, Overhemfleii, Boorflen, Manchetten. TYRQLER HANDSCHOENEN van de firmant a i m b c k M. SMIT, LAN&ESTRAAT 58. BAD- ei TOILETARTIKELEN. EAU DE COLOGNE en ZEEP WIJNANDA L.UYCX, mmiE-mmm Aanbevelend - G. VAN GG/N J. VAN DIJKHUIZEN. KAMPSTRAAT 21-22 ANTIQUITEITEN EN MEUBELEN. damesAu kinderïïoeüen. Bloemen, Linten, Veeren ei Fan- - taisie alsmede Voile-Ties - J. M. 6. H. SCHWITZNER. Lingeries en Tricétpefleren Uitzetten - Lniermanflen Verkoop uitsluitend a contant. MODE-ARTIKELEN, GARNEERINGEN, CQRSETTEN, GAREN EN BAND. - Piano's - Pianola's Amerikaansclie Orpls. Specialiteit in MÉfArtikelen. G. A. E. JAGTENBERG. y DROGISTERIJ „DE GAPER" DROGISTARTIKELEN. Aanbevelend P. DE ZWART. Koopt afwisselend volgonde soorten pudding: Cacao pudding Non Pareilper bus 20 ets. Favorlto pudding per pak|e 20 ets. Aristocraat pudding20 ets. American Vruchtenpuddlng20 ots. Amandeltjes pudding15 ots. Moscovlscha pudding 12*', ets. Yspudding10 ets. EJerpuddlng10 ets. Excellente pudding10 ets, Oorado pudding, by groot lltor pak10 ets. Vanillesaus per pakje 6 ets. 'Vanillesuiker In blikken doosjes5 ets. A. J. P's TRIUMF-PUDDXNGi. per pakje 5 ets. A. J. P.'s KERSTPUDDING, nieuwe/rozijuljes en amandelen, 10 Inzenders van 50 iiiMtM-vf onzer verschillende soorten pudding, geknipt uit de bovenzijde der pakjes, ontvangen gratis en franco eene aardige verrassing.-Met duidelijke naam en adres te zenden aan A. J. POLAK, Puddingfabriek, GRONINGEN. N.B. Voor 5 ets. puddingen zijn 100 uitgeknipte namen noodig. worden het goedkoopst en meest gelijkend vervaardigd in miEULEI'S fotögraffcsch-MeHerSi Hieuwegracht SO. Keer lage prijzen. P1 GERECHTIGD TOT HET VOEREN VAN HET RIJKSBOTERMERK. (N^derlandsche Wapen met Bijschriften) vastgesteld krachtens de Wetlvan 17 Juni 1905 (Staatsblad No. 213). dezer lal riek, welke onder Rijkstóezicht wordt bereid, wordt door J. MEIJERS, Burgerbnurt 20 en KI. Nachtegaalstraat 16 aan buis bezorgd. Ieder potje bóteT moet gestempeld zijn met bet Rijks-contrölemerk. De prijs is thans i.65 per Kilo. II Magazijn van Optische Verband- en Kieken verplegings-artikelen. Prima kwaliteit Maren, Messeu etflijMoorewle zaken tl] Langestraat 42, Instrumentmaker Tclef. Interc. 83. Brillen worden geleverd op voorschrift van H.IE Doctoren. Repareeren en slijpen van BRILLEN, SCHAREN en MESSEN. Groote voorraad. Solide behandeling Billijke prijzen. f)e nieuwste sport is het verzamelen van IVIet de daartoe benoodigde Albums in groote sorteering voorhanden in SLOTHOUWERS BOEKHANDEL. is HET NIEUWE MODEBLAD, dat bij ons is verkrijgbaar gesteld. Men blijft daarmede op de hoogte van wat er in de modewereld voorvalt, wat afgeschaft of als verouderd verworpen en wat als nieuwe mode wordt toegepast. Niemand mag daarvan onkundig blijven. HET NIEUWE MODEBLAD verschijnt tweemaal per maand, in 14 pagina's, met patronenblad. Het bevat een keur van toiletten en patronen, terwijl enkele pagina's worden gewijd aan «Wetens waardigheden" welke rubriek veelal rijk geïllustreerd is. Meerdere malen zal eene Mode-afbeelding op de voorpagina artistiek in kleuren zijn uitgevoerd. Prijs slechts ©5 Ct©. per drie maanden (2e Uitgave), (franco per post JfO ets.) Men abonneere zich bij den uitgever van deze Courant. Ia eiken Boekhandel teekent men in'op'de 13e Jaargang van De mooiste Illustratie in Nederland. Behalve een groot aantal zeer fraaie platen en portretten, die de voornaamste gebeurtenissen in Nederland en in bet buitenland in beeld brengen tal van belangrijke geïllustreerde artikelen op elk gebied en boeiende novellen van bekende Auteurs, begint vanaf heden in dit Weekblad een nieuwe serie romans: Een zeer boeiende Roman van de bekende schrijfster ETHEL M. DELL, schrijfster van «Als een Adelaar" Verder is de Bibliotheek van «De Prins" de boeiende Roman van LfDY THORNBRIDGE Daarna de nieuwe roman van de WILLIAMSONS, Alle abonné's zijn verzekerd. Men abonneert zich door het gekeele land bij eiken solieden Boekbandelaar of bij de Agenten tegen f 3.per jaar voor de gewone, en tegen f 5.per jaar voor de luxe-editie. Abonne menten kunnen met elk nummer aanvangen, doch .zijn steeds verbindend tot No. 52. Op plaatsen waar geen Boekbandelaar gevestigd is, kan men zich direct per post abonneeren tegen toezending van postwissel van f 3,75 voor de gewone en ƒ5,75 voor de lnxe-editie, aan den Uilgever N. J. BOON, Amstcldijk 13 Amsterdam. Men ontvangt daarvoor een prachtige illustratie van 20 groote bladzijden op mooi papier met 40 A 45 platen per week. Agent Phoenix-Brouwerjj Telefoon Mineraalwaterfabriek en Bierbottelarij Stoovestraat 12. lilplinfeil in aanbevelenswaardige adressen. BSEEE JlianMterteil WWsittfel 35. EH.LvanEsveld Langestraat 135-137, Amersfoort. MEUBELMAGAZIJN. Huishoudelijke Artikelen. MEUBELMAKERIJ. Restaureeren van Antieke Meubelen. Encadreeren van Platen. „DE FAAM". Het beste adres voor Manufacturen, Garen, Band, Modeartikelen. Specialiteit Gemaakte Goederen. Telefoon Intercommunaal 124 Langestraat li over den Toren. Eenig adres van zuiver zelf gepelde Garnalen, (wordt niet behandeldmetboorzuurpoeder) SPECIAAL ADRES VOOR Dames» en fieereti- Kleeding naar maat Utrecbtscbestraat 21 Cel. 243. \;il!MA I Ki II li Utreehtscfiestraat 33. E3SE3 341! DENT's HANDSCHOENEN. Rijhandsehoenetr vanaf ƒ1.15. IS MASÖWERffi, Utrechtschestraat 48. UITSLUITEND Ie KLAS GOEDEREN tegen scherpconcureerendeprijzen LANGESTR. 142 - AMERSFOORT. AFSLAG Roomboter (bij afname van min stens 1 pond) 72'/, ct. Mooi dik paardenrookvleesch 45 ct per pond. Dik Geldersch spek 37 ct. per pond. Iets dunder 35 ct. per pond. Zui vere Holli Reuzel 40 ct. Zuiver Koeyet 36 ct. Reclame Goudsche Kaai 28 en 38 ct. Reclame Delftsche Kaas 25 ct. Lekkere Zoete met Comijn 46 ct. Alles--per 5 ons. HET KAASHUIS, Langestraat 89, Amersfoort. AISON TELEFOON 115 AM EU SI'VORT Niet Trouwen alvorens Spiegels - Schilderijen - Klokgarnituren - Tafel-, Ontbijt- of Theeserviezen - Theebladen - Messen - Lepels - Vorken - Wasch- stellen - Portemanteaux - Beelden - Zuilen - Bloempotten - enz. enz. gekocht te hebben in de GOEDKOOPE BAZAR, KROMMESTRAAT 50 EN LANGESTRAAT 25. Je adres voor Meubelen en Bedartikelen is bij Groote sorteering kinder wagens promenade en opvouw bare wagentjes. Reparatie-inrichting van alle soorten MEUBELEN. AMERSFOORT. TU'WELIEE LANGESTRAAT 26, Intercommunaal Telephoon 117. a.g-a.zijn -van HET ADRES VOOR TEVENS GROOTE KEUZE IN Aanbevelend, LANGESTRAAT 10 is het aangewezen adres voor solied Schoenwerk in ruime keuze. Tevens bij ƒ10 aan bons wordt direct 20 cent uitbetaald. Reparation billijk. j Minzaam Aanbevelend. Levering op maat Specialiteit in Kousenen Zakdoeken. C. VAN WAGENINGEN Langestraat 74, Telefoon 70, Amersfoort. I^rcrxAno.e©tra,3.t 2-3=, -A-xxxexsfooxt. Magazijnen van MANUFACTUREN, GAPJEN en BAND, BEDDEN en DEKENS. KARPETTEN, LOOPERS, TAFEL- KLEEDEN. ATELIER VOOR DAMESCOSTUMES. Specialiteit in COSTUUMROKKEN, BLOUSES en MANTELS. IC Een zeer groote keuze in WITTE GOEDEREN als TAFELLAKEN^ STLRVHTTEN, HANDDOEKEN. Eenig adres voor compleete LUIERMANDEN en UITZETTEN. uims i LANGESTRAAT 49. -A-xxiexefooxt. lstc Magazijn en Kantoor: ARNHEMSCHE8TRAAT S. 2de Magazijn en ReparatieinriehtÏDg: KOESTRAAT 6. OPGERICHT 1S87. 105 LANGESTRAAT 105. =- DAGELIJKSCH VERSCH. LEVERING OOK AAN HUIS. Aanbeveïbfidf- - - 94 LAMGESTRAAT 94 IS HET BESTE ADRES VOOR UW Ruime keuze in Sponzen en Toiletartikelen Gelegenheid zich te laten wegen op medlsoh automatische weegstoel, met controlekaart.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1913 | | pagina 4