UITVERKOOP S. SMIT J. A. VAN BARNEVELD Gemengd Nieuws. MANUFACTURENHANDEL VOORTZETTING DER MANUFACTURENHANDEL fflath. Withoosstr. 9. H.H. WINKELIERS! BORSTELWERK BINNENLAND. M. VLEESCHHOIWER, AMSTERDAMSCHE SPOTKOOPJES Begrootingen kosteloos. hel oprichten van een blikemballage- fabriek, te drijven door een electro motor van 2 P.K. en een electromotor van 1 P.Kaan de Lavendelstr. 7 en een door Gebr. Wolfswinkel in gediend verzoek om vergunning tot oprichting van een timmerfabriek te drijven door een electromotor van 7'/i P.K., aan de G. v. Stellingwerfstr. No. 83, op de Secretarie der gemeente ter visie liggen en dat op Woensdag 21 Januari, des voormiddags te half elf ure gelegenheid ten Raadbuize wordt gegeven om, bezwaren tegen bet op richten van de inricbtiog in te brengen. Door de Remonstrantsche Ge meente is het door haar predikant Dr. Miedema bewoonde perceel aan de Regentesselaan, aangekocht voor pastorie. Aan A. Kreijkamp wagenlicbter bij de Nederl. Spoorwegen is door de directie een loffelijke vermelding toe gekend wegens betoonde activiteit. De plaatselijke geneesheeren hebben aangeboden den hier ter stede op te nemen Oosteurijksche kinderen gratis te behandelen. Het eerste transport voor Amersfoort en omstreken ten getale van 210 zal vermoedelijk 27 Januari aankomen. Het tweede transport van 185 kinderen zal dan spoedig volgen. Het beste adres voor alle soorten prima POETSARTtKEtÉN ENZ. IS EN BLIJFT KAMPSTRAAT 6 TELEF. 193 De Znngvereeniging »Amers- foort's Mannenkoor" zal ter herden king van baar 12% -jarig bestaan op Woensdag 14 Januari a.s., 's avoods 8 uur, haar jaarlijkscb Concert geveD, in de Concertzaal van »Amicitia». Voor dit concert is medewerking toegezegd door Mevrouw M. van Haseleo—Couwenberg, Sopraan, al hier, Mevrouw Rina van Doorneveld— Uitzinger, Pianiste alhier en|den Heer Anton Lampe, Bariton, te Amsterdam. Zondagavond j 1. werd door het Holl. Tooneel io «Amicitiat opge voerd bet drama »De Meid van bet Land*. Het stuk is ruw en realistisch van inboud. Den spelers worden nocb- tbans hooge eiscben gesteld om de karakters naar waarde uit te beelden. En dit liet veel te wenscbon over. 't Spel was te lauw. Er zat geen vuur genoeg in en 't publiek bleef vrijwel ongeroerd. Een paar tooneelijes tusscben Baas Donk en de meid Jeanne werdeu niet onverdienstelijk weer gegeven. Toch ging dit stuk boveD de krachten der spelers. Onze stadgenoot de beer L. A. A. van Haonersveld leverde aan de Phoer ix-Brouwerij alhier, 2 3 tons Vrachtaulomobielen merk »Arbenz« hetzelfde merk als onze gemeentelijke sproeiwagen eri de vracbtauio van de heereo Biezenbos Zoon, hetwelk wel een bewijs is dat deze vracht auto's aan alle eiscben voldoen. Als eeo bewijs dat de zaken der Middenstands-Credietbank goed gaan moge dienen dat de directie besloot bet gebouw der bank te doen moder- niseeren. Bij de verbouwing die onder leiding van den architect M.J. Kleinstra door deo heer D. Boeschoten zal wor den uitgevoerd, zal o.a. ookeenLips- safe-inrichting worden aangebracht. Er deden zch bier ter stede weder verschillende gevallen van roodvonk en diphteritis voor. Bij de Ve infanterie-brigade zijn tot reserve le luitenant benoemd de reserve-2e luitenants J. W. Koning en W. Visser. Bij het le regiment Veld-artillerie werden mede met in gang van 30 Januari a.s. tot reserve- Ie luitenant benoemd de reserve-2e luitenants C. W. Zahn en J. Schilt. »Maison Paris" van den heer Van Eimeren' wordt vergroot met bet aangrenzende pand waarin tbans de lijstenbandel der firma Westenberg. Door het iu werking treden vao de nieuwe dienstvoorwaarden bij het bedrijf van Posterijen, Telegrafie en Telefonie, waarbij ook aan de brieven en telegrambestellers een 8-urigen werkdag wordt verzekerd, heeft de Directeur-Generaal bepaald, dat voortaan in geen enkele plaats meer dan 4 briefpostbestellingen, en 2 pakketpostbestelhngen zullen worden uitgevoerd. In verband biermede zijn bier ter stede de bestellingen als volgt ge regeld: 4 briefpostbestellingen te 7 uur m., 8.30 m., 2 uur a. en 7.45 a. 2 pakketpostbestelliDgen te 9.30 m. en 3.30 a. Op den Utrecbtscbenweg nabij Rustoord bad Maandagavond omstreeks kwart over zes eene brutale berooving plaats. Een dame, die daar liep, werd aangerand door een onbekend ge bleven man, die baar tascbje ontrukte, waarna de dief verdween. Later vond men bet tascbje met den inhoud terug echter zonder de portemonnaie met geld. Ds. Beekamp, predikant bij de Christel. Gereformeerde Gemeente alhier, beeft voor bet beroep naar Zaandam bedankt. De heer A. Baart beeft jl. Maan dag als directeur vau de ambachts school afscheid genomen van leeraren en leerlingen. De beer Koppejan dankte bem namens het bestuur voor betgeen bij tijdens zijn directeurschap voor de school had gedaan en bood bem als aandenken een bureaustoel aaD. Het personeel voegde daar een fraai schrijfbureau aan toe. De beer Hesseling werd daarop als directeur geïnstalleerd. De gymnastiekvereniging Wil helminst onderafdeeling der Cbr. Jongemannen-Vereeniging geeft Dins dag 20 Januari eene herhaling van de uitvoering bij bet gouden feest der vereeniging, toen zoovelen wegens plaatsgebrek niet konden worden toe gelaten. De uitvoering zal plaats hebben in de groole zaal van «Amicitiac. Op 10 en 11 April zal door de Kon. Ofliciersschermbond alhier een afdeeliogswedstrijd op de sabel, korps- wedstrijd op de floret en persooeele wedstrijd op de degen gehouden worden. Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Overzicht van de werkzaamheden per Arbeidsbeurs gedurende de maand December '19 Afdeeling voor mannen Aanvragen van werkgevers 213; aanbiedingen van werkzoekenden 894; aantal plaat singen 101. (Over de maand Decem ber van bet vorige jaar waren deze cijfers resp. 389. 821 eo 269.) Afdeeling voor vrouwen Aanvragen van werkgevers 116; aanbiedingen van werkzoekenden 13; aantal Iplaat- singen 4. (Over de maand December van bet vorige jaar waren deze cijfers resp 53, 43 en 26.) Ter kaasmarkt op 5 Januari jl. werd aangevoerd 13 wagens, bevat tende 2350 KG. kaas. De prijzen beliepen f50tot f 65.per 50 KG. Er ging niet veel om. Belastingen. In de Tweede Kamer heeft de Minister van Financiën Donderdag namens bet geheele Kabinet de por- tefeuille-quaestie gesteld. De Regeering boudt vast aan 'n gedwongen leeniog vaD 450 millioen gulden en kan voor een minder bedrag geen verantwoordelijkheid dragen. Na eenige discussie beeft de Kamer de gedwongen Staatsleening van 450 millioen goedgekeurd. Het ontwerp-vermogensaanwasbe- lasting zal worden ingetrokken. De oorlogswinstbelasting zal ver moedelijk worden hervormd. De belasting op koffie en thee, op cacao, op de registratie van vee, op de reclame, op de wegen, op cognosse menten eo vracbieo is voorloopig niet noodig, dus zal blijven liggen. Gehandhaafd moeten echter blijven de tabaksbelasting, de weelde-belasting, successie-belasting, grondbelasting, en een technische wijziging van het tarief. Oorlog en Marine. Gelijk vrij algemeen bekend is, heeft het tegenwoordig Kabinet reeds bij zijn optreden ernstig gepoogd de Departementen van Ooi log en van Marine samen te smelten tot één Departement van Landsverdediging. Destijds is die poging afgestuit op de onmogelijkheid eenjtitularis te vinden, bereid de leiding van zoodanig De partement op zich te nemen. Tbans wordt de oplossing van de crisis aan Oorlog eo Marine andermaal gezocht in de richting, welke bet Kabinet van den aanvang af de meest gewenschte achtte. MEUBELFABRIKANT, Hof 46, Amersfoort, Levering van complete meubileeTingen tegen prijzen dje elke concur rentie het hóöfct biedbh. Vraagt offerte zonder verbinding. Telegrammen per vliegmachine. In verband met de moeilijkbeden welke hel telegrafisch verkeer tusscben Ouitscbland en Nederland ondervindt, bestaat het voornemen, een geregelde vliegdienst van Duitscbland naar Soes- terberg te organiseeren, waarbij de telegrammen per vliegmachine zouden worden overgebracht. De telegrammen zouden dan van Soesterberg verder door middel van mototrijders worden gedistribueerd. Stukgoederen uit Duitechland De uitvoer van stukgoederen uil Duitscbland naar Nederland is zoo groot geworden, dat de Nederl. spoor wegen zich genoodzaakt hebben ge zien, den Duitscben spoorwegen te verzoeken om van 12 tot 19 dezer geen stukgoederen met bestemming voor Holland aan te nemen. (N. v. d. D.) Amerikaansehe schoenen. Het bestuur van den Leeuwarder Bestuurdeisbond bericht, dat bjj de proef met een paar Amerikaansehe schoenen, welke ongeveer een maand werden gediagen, de schoenen zich in alle opzicbien uitstekend gehouden hebben zoowel het binnen- als buiten werk. Binnenkort zal de gemeente Leeu warden 480 paren van deze schoenen beschikbaar stellen. Werkloosheid door de hooge valuta. De hooge waarde van het geld in ons land is, zegt bet Hbl. oorzaak, dat bet buitenland bier geeD inkoopen kan doen. Zoo beeft de Rubberfabriek Hevea te Doorwerth een grooten voor raad banden, waarvoor geen afnemers zijn. Dat heeft tengevolge gehad, dal aan een gedeelte van het personeel der fabriek ootslag is aangezegd. De berichtgever van betzelfde blad te Berlijn meldt: De lage stand der valuta oefent niet alleen invloed uit op den uitvoer, maar ook heeft aan de grens een groote verplaatsing van arbeidskrachten naar Nederland plaats. Terwijl vroeger dagelijks 700 Nederlandsche spinners en wevers naar Nordhorn kwamen om daar in de fabrieken werk te zoeken, beeft thatis bet omgekeerde plaats. Duitsche arbeiders trekken meer en meer naar Nederland en zoeken werk bij de beideoritgioDing. Hun dagelijk- sche verdienste bedraagt ruim ƒ3.—, in Duitscb geld 60 mark. Eenigen tijd geledeD importeerde Z. K. H. Prins Hendrik ter veredeliDg van de herten in de wildbaan van bet Koninkl. domein een 6-tal zware, diachtige binden, welke dieren in een afzonderlijke omheining binnen den grooten raster in de nabijheid van Uddel werden in vrijheid gelaten, lo de laatste week van December bleek de afzonderlijke omheining verbroken, terwijl bloedsporen met hertenbaar aantoonden, dal wilddieven bier hun slag badden geslagen; er werden dan ook een tweetal hinden vei mist. Op Nieuwjaarsmorgen werd weder een 3-tal dezer kostbare dieren ver mist en natuurlijk werd tbans met nog meer ijver getracht de daders te vinden. De gansche omgeving werd afgezocht; door recherche en jacht opzieners werd bij de wildopkoopers te Apeldoorn bd Bet Loo een streng onderzoek ingesteld. Een boer uit Uddel die met paard en wageD door het bosch reed, werd ondervraagd, doch deze wist vaa niets, niettegen staande op zijn wagen sporen van bloed werden gevonden, weshalve men bet raadzaam achtte hem iD verze kerde bewaring ie stellen. Evenwel ontdekte de recherche ZoDdag in de schuur vaD dien boer de drie op Oudejaarsavond gestolen herten, schoongemaakt lungende aan de bal ken. Hierdoor is men mede de ver moedelijke daders van de beide wild diefstallen op bet spoor. De ex-keizer t De Haagscbe correspondent van het nBerliuer Tageblxtto iieefi (naar men aan het »Hbl.t meldt), den ex keizer in Ameronger, opgezocht. Hij schrijft over zijn bezoek Het is boegeniamd niet waar, dat men in Amerongen nog hoop voedt of optimistisch gestemd zou zijn. De keizer is zeer oud geworden en zijn levenskracht is geknakt, maar zijn houding is nog altijd als van een sol daat. Meer dan ooit gelooft de keizer door zijn raadgevers en bet geheele land belogen, bedrogen en verlaten te zijn Men relent er op. later den familiekring van den keizer met nog eenige leden uitte breiden. De kroon piins echter zal, niettegenstaande bii zich slechts mei uiterst bekrompen omstandigheden moet tevreden stellen, zich niet voor goed bij den keizer voegen, maar in Wieringen blijven De keizerin is betrekkelijk weer ge heel hersteld. Langestraat 93 - Amersfoort ZIE |TALA6f ZIE ETALAGE KOOPtes^ KOOPJESKOOPJES AMSTERnAWTSCHË Langestraat 98 - Amersfoort BDRGEKLIJKE STANDEN. Amersfoort. Van 2 Jan. tct en met 8 Jan. 1920. Geboren Gsertje, d. van Rienk van Dekken en Johanna van Hulsentop. Hermanus Manus, z. van Johannes van Koot en Geeitruida Elberse. Jao Dirk, z. van Elisabetbus van Keulen en Teuntje van Zijl. Jantje, d. van Gerrit Jan ten Hove en Gerritje Ger ritsen. Hermiria Johanna, d. van Bareod Oerlemans en Maria Wilhel- mma van Ditmarsch. Wilhelmiria Pieternella, d.van Wilhelmus Johannes Ewald en Petranella Sophia Brugmann. Johannes Matbias, z. van Wilhelmus Cornelis Grombuyzen en Suzanna Vernooij. Elisabeth Johanna, d. van Wilhelmus Ccrte en JohaDna Elisabeth Rosbeek. Anna Margarelha Enge lina Maria, d. van Adrianus Cornelis Johannes Gelens en Maria Elisabeth Adriana Wolsky. Dirk, z. van Hendrik Jekel en Jannetje Buisman. Joanna Alida Angelina, d. van Hidde Terpstra eo Jianna Alida Angelina van Rijsen. Helena, d. van Marinus Loman eD Mirgaretha Maria van den Berg. Everdina, d. van Wijnand van Ginkel en Adriana Veldhuizen. Maria Hendrika, d. van Cornelis Jo hannes Laponder en Jannetje van Hofï. Jofnnna Alijda Hendrika, d. van Gregorius Johannes Horst en Everdina Msria Smink. Ondertrouwd: Johannes Wouterus ten Hove en Alberlje Veenstra. Albertus Joseph Groenbuysen en Adriana van Bijnen. Gerrit Fontein en Cornelia Mastenbroek. Herman van Loon en Ida Marie Elisabeth Lange. Gijsbertus Marinus en An- lonia Hijmering. Henderikus Frede- rikus Breuker en Catharina Margaretba Kimman. Hendrik Meijer en Jo hanna Geertruida Arler. Dirk van Eldert en Wilhelmina van Oven. GehuwdSimon Petrus Oosterberg en Johanna Mulder. Sebastiaan Knoppers en Aukje Bouma. Overleden: Cornelia Aleida Visser, 8 w. CathariBa de Sain, 78 j., ongeb. Hermanus Hendrikus de Reuver, 63 jwedr. van Antonis Carolina Hamers. Maria van Kalken, 91 j., wed. van Gijsbertus van Keeken. Gijsbertje Ruitenbeek, 20 j., ongeh. Gijsbertus van Apeldoorn, 69 j., echtg. van Maria Brink. Daniel Altink, 60 j., echtg. van Neeltje Huig. Leusden. Van 1 —8 Januari 1920. Geboren; Jacobus, z. van Antonius den Ouden en Margaretha Steenbeek. Stoutenburg. Van 18 Januari 1920. Geboren: Jacobus Nicolaas, z. van Nicolaas van Laar en Hendrica van Burgsteden. Ondertrouwd: Willem de Jong en Maria Catharina Roulus. Overleden: Twee als levenloos aan gegeven kinderen van het mannelijk geslacht. Woudenberg. Geboren Gerri'je, d. van Peter van Huigenbosch en Cornelia Johanna Wpppelman. Barend Duk, z van Jan Duk van Raai en Evertje Hooyer. Egbeidina, d. van Albertus Ipen- burgen Her min a Hendnkse. Willem, z. van Evert Jansen en Clasuia do Kruif. Marten, z. van Hermanus van Zoeren en Hendnkje Timmer. Gemeentelijke Arbeidsbeurs t#Tons Districtsbeurs voor Intercoms. Arbeids bemiddeling. Achter Davidshof No. 2. Telephoon Int.No. 374. Geopend: «11e werkdagen ran 81/,12'/, en v»n 23 uurZaterdags van 8'/a1-8'/» nnr; bovendien 's Maandags en 's Vrijdags van6'/j— 71/, nur. Aanvragen van Werkgevers op 8 Jan. 1920. 1 dagmeisje 2 dienstboden 70 fabrieksmeisjes 2 autogenelasschers fabrieksjongen kantoorbedienden (mann.) id. (vronw.) kappersbediende keiiner 2 knipers leerlingen 1 loodgietersleerling 1 loopjongen 2 machine-breisters 1 machine-monteur 1 metaaldraaier 20 metselaars 1 meubelmakers 2 monteurs electro 1 smid 1 snel- en degelpers- drnkker 5 stukadoor 1 teekenaar werktuigkundig 22 timmerlieden 1 werkvrouw Aanbiedingen van Werkzoekenden op 8 Jan. 1920 1 banketbakker 1 boekdrukkers leerling 6 broodbakkers 1 electricien 83 grondwerkers 1 leerl.banketbakker 2 kantoorbedienden (mann.) 1 kellner 2 koetsiers 1 kruideniersbed. 2 loopknecht 117 losse arbeiders 1 mach. houtbew. 1 machine-poetser 4 magazijnknechts 1 metselaar 1 meubelmaker witwerker tO opperlieden Voor aanvragen van werkkrachten door pa troons woonaebtig buiten de Gemeente raadplege men de opgave op de stads-aanplakplaatsen. Alls aanvragen en aanbiedingen te richten tot de Arbeidsbeurs, Ackter Davidsbof No. t. Tol. Int 371. 1 rijwielherstellers 8 schoenmakers 1 sigarenmaker 1 sigarensorteerder 3 slagers 1 schipper 1 stokers 6 straatmakers 1 stucadoor 1 suikerwerker 2 tabakwerker 1 teekenaar werktuigkundig 3 timmerlieden 2 tuinman 4 voerlieden 3 werkvrouwen 1 leerl. timmerman 2 straatmaker handlanger MARKTBERICHT. AMERSFOORT, 9 Januari 1920. Tarwe f0—Rogge f0.Boekweit f0. ppelen f 2.50 a f 4.50. Peren fO.OO a f 0.00 lei-Aardapp. f 0.00 a f 0.Zandaardapp. f 5.00 f6.Hoendereieren f 15.00 a 117.00 p. 100 at. Bruine eieren f 00.00 a f 00.00 per 100 at. Boter f 3.30 a f 3.40 per kilo. Eendeneieren f 00.00 a f 00.00. Zoetem. kaas f 0.a f 0. per 50 kilo. Kippen f2.50 a f4.50 Kuikens fO.OO a fO.OO Piepkuikens fl.50 a f3.Gan zen f0.a fO.OO. Eenden fl.50 a f2.75 p. st. Jongen f 0.00 a f 0.00. Hazen f 3.00 a f 4.00. Wilde konijnen fO.OO a fO.OO. Tamme fl.80 a f4.00 Duiven f 1.70 a f 2.00 paar. Magere varkens f70.a f100.Zeugen f150.a f225.Biggen f25.a f45.Drachtige zeugen f000.a f000.Schrammen f0.a f0.Vette koeien f000.a f000.Guste koeien f000.a f000.Kalf koeien f000. a f 000.Kalfraarzen f 00.a f 00.Os f000.a f000.Pinkstieren f0.a fO.OO Kalveren f00.a f00. Aangevoerd waren ongeveer heet. Tarwe heet. Rogge heet. Boekweit. 180 heet. Appelen. heet. Peren. 25 heet. Zandaardappe- len. heet. Kleiaardappelen 10000 stuks floen- dereieren 00 stuks Eendeneieren. 130 kilo boter, kilo Margarine, Kilo kaas stuks Vee 20 magere varkens. Varkens voor oxportslagerij 50 biggen, 10 zeugen, 0 kalveren.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1920 | | pagina 2