commissien. Ver. Scholen met den Bijbel, Uniecollecte. Bestuur der Ned.Herv.Zondagsschool. Mej»C.A.Hilleten bate van te houden cursus eerste hulp bij ongelukken. Ver. tot ondersteuning van hulpbehoevende Blinden. Comité huldiging luitenant Koppen bij terugkomst vliegtocht Holland - Indië. Afd. Soest v.het Groene Kruis, speldjesdag Mannenzangvereeniging "Apollo", voor St.Nicolaasfeest voor de kinderen van het Kinderkoor. Bestuur Nationaal Tehuis "Luctor et Emergo" te Nijmegen. M.Huttenaar voor Vereeniging Bijbelverspreiding op 14 Dec.1927 Mevr. C.M.Berg voor bevolking van het land van Maas en Waal. P.G.Klijn, ten behoeve voetbalvereeniging "Soestdijk". Voorzitterschap Gascommissie overgedragen aan den Burgemeester Vervulling vacature Foeken als lid der Fin. Comm. door Mr.v.Doorne. Voordracht benoeming raadscommissies voor 1927/1928. Aanbeveling benoeming G.Hilhorst in commissie van Onderzoek, zaak van Klooster, in de plaats van den heer Koenders. Voordracht benoeming commissie taxatie als bedoeld in art.7 Verordening Grondbedrijf. COMPTABILITEIT Proces-verbaal kasopname 29 Dec.1926. Kingma's Bank betreffende rentevergoeding aflosbaar gestelde stukken leening. Belegging van gelden door aankoop obligaties. Toelage "Marcurius-diplorna" ambtenaar Van der Woude. Uitbetaling termijn leggen gasbuizen aan N.V.Wilson. Uitbetaalde j.aarwedde aan den waarnemend Burgemeester. Uitbetaling eerste gedeelte van 2e termijn aannemingssom levering gashouder aan Plaatijzerindustrie. Uitvoering regeling betaling kindertoeslag van gem.personeel. Beslissing omtrent begrooting 1927 door Ged.Staten verdaagd. Bespreking controle en geldelijke administratie gemeente, t.w. wegenfonds, grondbedrijf en verantwoording leges. Sluiting rekening-courant overeenkomst met Bank v. Nederl Gemeenten. 782. 817. 885. 887. 917. 983. IO97. 1117. 1140. 1181 1233. 517. 564. 757. 811. 87O. 7 11. 21,397.591. 759.1120.112: 1163. 45.107.313.5!- 52. 70.190.328. 89. 96. 106. 132.133. 154. i> j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 11