NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. II. van de der op dag, den [92/. Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer 19 Ij De notulen van de vergadering^van den J.h „m*. i/b worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers J tot en met ,0~.b. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, t-tu. a^~^-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 128