J 97.591. 1120.112: 07.313. 5<s 90.328. 133. Voorstel inzake interpellatie Mr.J.H. v.Boorne onjuiste doorgeving begrooting. Verlaging rente gewaarborgde leening Nijverheidsschool. Bespreking met J.H.G.v.d.V/oude over administratie Wegenfonds. Bezwaarschrift a/d Ged.Staten van Mr.v.Doorne, inzake begroo ting 1927. Ontslag J.H.Benschop als wnd.ontvangerbenoeming als zoo danig van J.F.Monsma. Besluit wijziging begrooting kasgeldleening en rekening-cou rant-overeenkomst Bank van Nederl.Gemeenten. Ontslag J.H.G.v.d.Woude als administrateur Wegenfonds, ont neming administratie Grondbedrijf en opgedragen aan afd. Comptabiliteit. Proces-verbaal, kasopname 16 Mrt. 1927» Betaling nota C.Pas, ziekengeld en loon. Geen betalingen meer aan Boaz-Bank in verband Gasbedrijf. Behandeling request M.Iburg, inzake begrooting 1927» grondbe drijf en Wegenfonds. Overzicht kosten wegenplan Man- Kraaijenbrink. Aangaan vaste geldleening ad f 4668OO,- Uitbetaling koopsom grond J.Hets en restitutie waarborgsom. Proces-verbaal, kasopname Aangaan geldleening f 466.800,- Verzekering gebouwen Gasbedrijf. Proces-verbaal kasopname 12 April 1927» Balans Wegenfonds t/m Dec. 1926. Conversie leening "Goed Wonen", en waarborging nieuwe leening. Rente bepaling van in rekening-courant door Woningbouwvereeni- gingen gestorte gelden. Terugbetaling navorderingsbelasting en vaststelling factor 1927/1928. Betaling f 130,45 aan H.W.v.Viegen voor werkzaamheden Wegen fonds Gang van zaken aan de afdeeling Comptabiliteit. Goedkeuring Raadsbesluit opnemen boeken en kas van Ontvanger en andere comptabele ambtenaren door accountant. Opmerking Ged.Staten inzake kasopname Ontvanger op 2 Mei 1927» Wijzigingsbesluiten begrootingen 1926 en 1927»Grondbedrijf en Wegenfonds Voorstel wijziging raadsbesluit inzake toelage Mej.E.v.d. Werff Pluimveevereenigingi deelname garantiefonds tentoonstelling en beschikbaarstelling medailles. 164.174. 179. 213. 219.310. 220. 225. 236. 243. 249. 2Ó4. 274. 278. 291. 292. 326. 337- 360. 361. 373. 425.551. 431. 374.428.462 467. 491. 507. 519.538. 520.550. 545. 548.574

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 12