Advies op isquest M,Iburg inzake ter inzage nemen begrootings- wijzigingen. Besluit beleenen geldswaardig papier ter verkrijging "bedrag voor dekking navorderingsbelasting. Beantwoording opmerkingen Ged.Staten inzake begrooting I927. Wijziging begrooting 1926. Voorstel toekenning gratificatie f 100,- a/d gemeente-accoun tant voor buitengewone werkzaamheden. Besluit regelende de controle op de ontvangsten ten kantore van den Ontvanger. Verrekening v/h gestorte voor wegenaanleg plan Man/Kraaijen- brink en plaatsing hekwerk langs spoorbaan. Verhooging post ziekenverpleging en wijziging begrooting 1927. Hooger beroep inzake beslissing G.S. niet-goedkeuring besluit dekking teruggave navorderingsbelasting. Crediet f 20,- voor aan te bieden dirigeerstok aan Soester Harmoniekorps Wijziging begrooting I927. Declaratie Lafeber voor uitgebracht rapport inzake waterleiding Verdeeling post "schoolreisjes" Goedkeuring gemeentebegrooting 1927 'terugbetaling f 30,- wegens te veel gestorte gelden voor aan leg waterleiding door de Geref.Kerk. Begrooting 1928 Keuringsdienst. Begrooting 1928. Publieke Werken en Dienst Gem..Architect Staat van oninbare posten dienst 1926. Verantwoording salaris uitgetrokken voor administrateur Grond bedrijf. Betaling vordering Ver .ÏTed.Gem. f 97,10 voor werkzaamheden controle van gewapend betonberekeningen. Ifrekening kosten nassaulaan en verrekening bouwpremie M.Hornsveld. Toekenning f 30,-- aan B.v.Ketel voor verricht schrijfwerk straatbelasting Declaratie f 9,85 van B.F.A.Mikx voor reis- en verblijfkosten inzake verhoor commissie van onderzoek Van Klooster. Proces-verbaal kasopname 27 Sept.1927» Regeling dat bestelbons van leveranties aan de gemeente gepara feerd moeten zijn door Burgemeester of Wet houder. Begrooting Brandweervereenigingen 1928. 602. 612.623.800. 613. 626. 628. 652. 677. 687. 688.800.855. 697. 700. 715.737.801, 82i.858.907. 1170. 750. 763. 77 0. 777.854.878. 778.897. 813. 814. 818. 841 856. 861. 888. 895. 898. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 13