Gemeenterekening 1926. 915 Vergoeding overwerk ad f 30>~ aan ambt.ter Secr.J.Elberse. 918. Besluiten v/ijziging begrooting 1927 en begrooting Gasbedrijf 1927. 928. Vaststelling rekening-couranten woningbouwvereenigingen. 934-. Bepaling rentepercentage te vergoeden door en aan woningbouw vereenigingen wegens gelden in rekeningcourant. 94-6. Voorwaarden controle gem.financiën accountantsbureau Ver.Ned. Gemeenten. 967*1073» Declaratie W.Kraaikamp voor opmaken balansen Grondbedrijf enz. 972. P.A.Endendijk, uitstel betaling huur en grondlasten 1926 en 1927. 981.1037' Vaststelling bedragen waarop gem.eigendommen worden verzekerd tegen brand. Behandeling gemeente-begrooting 1928. Verzekering tegen ongevallen van alle agenten van Politie bij "Paturn" Salarisregeling ambtenaren en werklieden en indeeling in groepen Machtiging tot copieeren gem.begrooting door een inrichting- buiten de gemeente. Gratificatie ad f 2^0,- aan J.F.Monsma voor verrichte buiten gewone werkzaamheden. Begrooting 1928. Gasbedrijf. Rijwieltoelagen 1928. Dekking van het tekort ontstaan door terugbetaling z.g. navorderingsbelasting. Onthouding goedkeuring G.S.wijziging begrooting 1927 inzake schadeloosstelling brandstoffenhandelaren. Voordracht aangaan tijdelijke kasgeldleeningen 1928, beleening effecten, en aangaan rekening-courant-overeen komst met Bank Hed.Gemeenten en woningbouwver eenigingen. Ged.Staten, opmerking niet-tijdige inzending gem.begrooting 19$ Ged.Staten, opmerking niet-tijdige inzending gem.rekening 1926. Ged.Staten, opmerking begrootingswijziging 1927 no.1 - 2- 53. Wijziging gem.begrooting 1927, no. 1-2-57 inzake kosten werk verschaffing. Verklaring inzake storting gelden door vroedvrouw in de ge meentekas. Proces-verbaal kasopname op 7 Nov.,27. Verhooging crediet voor Armenzorg en ziekenverpleging. Wijziging begrooting 1927 no.l-2-56. 984. i9(?66*.1087 995. 1005.1010. 1006. 1009, 1050.1106.117 1214. IO87. 1110.1111. 1113, 1114. 1134. 1135. 1136. 1137. 1141.1224. 1145. 1151. 1152.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 14