Nr. 14 a. Vergadering van het College van Burgemeester en Wet houders met de gascommissie uit den Raad op 25 ïebruari 1927. Tegenwoordig alle leden van het College van Burge meester en Wethouders en de Commissie. 164a. De Voorzitter opent de vergadering met de mededeeling, dat het gewenscht geacht werd de voorstellen van de comnas- sie vastgesteld in hare vergadering van 21 ^anuari j.i.ge zamenlijk- *®t^®®£ van die yergadering volgendedeelt de Voor zitter mede,dat de gemeente gebouwen.zooals wijzerswoningen e.a.reeds aan de hoofdleiding S Slot®n'verv0lgens komt in bespreking het al of niet invoeren van huurkoop en verkoop van gastoestellen door het gashedr^j Naar aanleiding van de dezerzijds door de commissie S®^8^® voorstellen meenen Burgemeester en V/ethouders te moeten ad- viseeren van gemeentewege niet over te gaan tot van toestellen,en de huurkoop zoodanig te regelen.dat ait s^eem enkel zal gelden voor bedragen van ten hoogste f A-- en ^e bepalen dat bij aanneming van het huurkoop -contract wordt voldaan 25^ van de koopsom en het resteerende bedrag bmne één jaar na dagteekening van de overeenkomst. Mevrouw Droste-Wilmans merkt hierbij op dat het aan wezig zijn van een toonkamer bij het voorstel van Burgemees ter en Wethouders zooals dat wordt medegedeeld.overbodig ^De heer Besselsen neemt het standpunt in dat de ge meente zonder eenig bezwaar de winst bij a£^es kelen mag opnemen en verklaart zich dan ook tegen het aavies van Burgemeester en Wethouders. De Voorzitter Zljn gevoelen te kennen,dat de toekomst zal leeren.dat in den verkoop van de artikelen geen winst zal zijn te behalen. Wethouder van den Berg vindt, dat de gemeente billij moet blijven tegenover den middenstand en uit dit motief is hii teo-en het verkoopsysteem. °Mevrouw Droste wenscht alleen door het aanhouden van een showroom het publiek de gelegenheid te geven zich overtuigen van de meest beste toestellen,welke op het gebiec van gas te verkrijgen zijn,en wenscht zich met te binden aan verkoop van de toestellen. Wethouder van den Berg bepleit nogmaals het hebben van een toonkamer zonder meer. Na eenige bespreking wordt besloten van gemeentewege niet over te gaan tot verkoop der toestellen^. De Heer Besselsen is voor verkoop en behoudt daarom ziin meening tegenover de beslissing in den Raad. Ten aanzien van het systeem huurkoop deelt Mevrouw Droste mede, dat het haar bedoeling is, dat de geheele in stallatie met de toestellen in huurkoop zou woraen gegeven. De Heer van den Berg merkt daartegen op,dat de installa ties daarbij niet ondergebracht kunnen worden.aangezien deze spijkervast in de woningen worden aangebracht en hiermede buiten huur gelaten moeten worden. De heer Besselsen is tegen Betaling van 25/<? der hoop- som bij het aanvaarden der overeenkomst zooals Burgemeester en Wethouders zich dat voorstellen. De heer van den Berg betoogt door het geven van voor beelden,dat de gemeente bij aanneming van het voorstel der commissie te veel risico op zich neemt.waardoor het aanbe veling verdient het advies van Burgemeester en Wethouders te aanvaarden. j Het advies van Burgemeester en Wethouders wordt ten slotte

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 152