-2- slotte aangenomen. De heer Besselsen blijft ook ten op zichte van dit punt tegen het advies en "behoudt zijne meening tegenover den Raad voor. Vervolgens wordt algemeen goedgevonden te bepalen,dat met het leggen van langere dienstleidingen dan normaal wordt aangenomenkan worden doorgegaan,wanneer de aan vrager een hoeveelheid gasverbruik garandeert waaruit de meerdere kosten van aanleg gedekt kan worden,een en ander ten genoege van Burgemeester en Wethouders. Omtrent uitbreiding van de hoofdbuisleiding op eenige plaatsen in de Gemeente en waarvoor arm verhoogd crediet noodig zal blijken,wordt algemeen het standpunt ingenomen, dat wanneer deze uitbreiding verbetering van de leiding betreftBurgemeester en Wethouders gemachtigd zijn hier toe over te gaan.lïieuwe uitbreidingen zooals door de Com missie v/orden bedoeld zullen den Raad worden voorgelegd onder opgaaf van kosten.Deze opgaven worden alsnog van het hoofd van het bedrijf ingewacht. Omtrent de vraag op welke wijze eenige tegemoetkoming aan dengenen die vóór een te bepalen datum hun perceel laten aansluiten,zou zijn te geven,wordt breedvoerig gesproken. De heer van den Berg is de meening toegedaan,dat de stand van zaken ten aanzien van aansluiting van perceelen deze is,dat de dienstleidingen worden gelegdzonder dat men verplicht is tot directe afname van het gas. Deze meening wordt door de geheele vergadering als niet juist beschouwd.Zij,die dienstleidingen laten aanleggen, zijn als toekomstige verbruikers te beschouwen en betalen de daarmede gaande kosten boven de 10 Meter kostelooze leiding. De heer van den Berg handhaaft zijne meening en voor ziet ten opzichte van dit punt nog moeilijkheden,te meer daar de voorloopige inteekenbiljetten,door het bedrijf rond gezonden,niet duidelijk zijn.In verband met de gewenschte tegemoetkomingen wordt gedacht aan het kostelios plaatsen van denmeter. De vergadering is echter van oordeel dat deze bepaling om hare geringe kosten geen nut zal hebben. Ten slotte wordt voorloopig aangenomen,dat de kostelooze aan sluiting met 10 Meter dienstleiding zal geschieden tot 1 Augustus 1927,na welken datum een mindere gunstige be paling den Raad zal worden voorgelegd. Terzake aansluiting van de woningbouwvereenigingen deelt de voorzitter mede,dat alvorens daarover te kunnen beslissen een begrooting van het hoofd van het bedrijf wordt ingewacht. Bij de rondvraag stelt Mevrouw Droste eenige vragen verband houdende met den bouw van de woningen c.a. aan den Langen ^rinkweg.Op de eerste plaats wordt gevraagd of inder daad is nagelaten de borgen te laten teekenen voor de bouw werken. Wethouder van Slten antwoordt daarop,dat inderdaad het teekenen door de borgen is nagelaten en wel om deze reden,dat het systeem borgen per 1 Januari 1927 zou worden afgeschaft en het stelsel als zoodanig weinig of geen effect heeft Voorts vraagt Mevrouw Droste of de volledige uitkeering van loon aan werklooze arbeiders thans heeft plaats gehad, ^eze menschen hebben werk verricht aan het opvullen van den gashouder en het ophoogen van het terrein. De Wethouder deelt mede,dat nog geen volledige af rekening is gebeurdomdat nog verrekening met den aannemer daarover moest plaats vinden en de gemeentearchitect een en ander nog heeft nagelaten. De heer Besselsen betreurt het dat zooiets voorkomt en dat geen spoediger afreken^ing wordt bevorderd. Omtrent de betalingen van de bouwkosten wordt aan de commissie inlichtingen verstrekt en daarbij medegedeeld dat een volledig rapport zal worden opgemaakt en aangeboden. Tot op heden is niettegenstaande herhaalde aanmaning,dat rapport

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 154