rapport nog niet van den gemeentearchitect ontvangen. Wethouder van den Berg wijst er op dat aan de Boazbank als cessiehouder niet meer betaald mag worden dan een bedrag overeenkomende aan de geleverde werken door den aannemer. Spreker geeft daarbij ernstig in overweging er voer te waken dat de wettelijke weg bij het doen van be talingen wordt gevolgd. Nadat de commissie uitspreekt dat zij zich met den gang van zaken bij den bouw van de werken niet goed kan vereenigen wordt over dit punt in afwachting van het toe gezegde rapport de discussies gesloten. Tenslotte vraagt Wethouder van Elten machtiging een ondergeschikten administratieven kracht bij het bedrijf te mogen aanstellen. Deze machtiging wordt aan Burgemeester en Y/ethouders verleend,waarna sluiting der vergadering. De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 156