408.412. 565.570. 534. 636.673. 568.609. 1109.1271I 1 939- 939«i162. 838. 840.845.92 7 876. 884. 927. 927. 927. 927.1126. 1156. 927. Verstrekken van gegevens aan P.Man voor verkoop gem.gronden. Arnhemsche Waterleiding Kijerfpacht of koop voor pompstation Zr.H.v.Stigtvergunning plaatsen hord op gemeentegrond. Wed.D.Seezink, verkoop afbraak houten keet. J.Sinning, koop van grond A.Legemaat, koop van grond. .v.d.Veldenkoop van grond, intrekking raadshesl.l6 Mrt.'25 J".Groenhuizen, koop van grond. H.J.Brokkelkampkoop van grond. Commissie behartiging der sport te Soest, uitgifte grond in erfpacht (z.g.Paardegaten vaststelling plan van aan]eg 932.II77. sportpark. E.Egbers, erfpacht perceel grond Sectie D no.733/734. Terugbetaling transportkosten akte overdracht grond J.Vos. A.v.Doorn, gebruik grasgewas van het perceel grond gelegen in de Birkt. P.A.Endendijkuitstel betaling huur van grondlasten 1926 en 1927. Vaststelling bedragen waarop gem»eigendommen werden verzekerd tegen brand. Onderhoud Thuring en Kuijer betreffende wegenaanleg op de Bunt. .7.H.C.Doorman, ontwerp verkavelingsplan complex Julianaplein. Lijst retributies heide- en zandgronden 1927. S.Lam, koop afbraak noodwoningen. J.Bloemertskoop van grond. R.H.J.Reintjeskoop van grond. Ontwerp raadsbesluiten, aanvaarding in schenking van strooken grond Aanvaarding in schenking van grond van H.Ran. N.V.Intern.Bureau Hers' Sportterreinen 's-Hage, beveelt zich aan voor aanleg sportpark. Afstand grond a/d Talmalaan voor verbreeding dier laan. Beslissing om met aanvragers om koop van grond zooveel mogelijk overeenstemming te verkrijgen behoudens goedk. Raad. Besluit akten van verkoop van grond te doen passeeren door den notaris ter plaatse. Voorstellen a/d Raad betr.aanvragen koop en huur van grond: .7. v.d. Velden, R.H. J.Reintj es J.Bloemerts ,H. 7. v.Dijk E.Hilhorst en J.Groenhuizen. Vaststelling nieuw verkavelingsplan gronden complex Julianapl. A.van Duin, huur van een perceel,oen bouwland. P.Manaankoop van grond. I.A.L.Couturierkoop van grond. 98I.IO37. 1ü2o7Tü91 1184. IO38.I268 IO39. 1040.1156 IO7I.II56 1105. 1119. 1125- 1126. 1129. 1154. 1156. 1184. 1193'. II99. 1220.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 18