NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 11 van de der op t H 6 dag, den Xt 192' Tegenwoordig de heeren: Secretaris: vnA, Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den «ar worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 1tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° G is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, l-V-C"-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 208