Verlaging gasprijs te Soesterberg door Gasbedrijf Zeist. Directie II.V. Houthandel v.Konijnenburg betr.leverantie Gasbedr. Aanvang gaslevering aan de ingezetenen op 16 Mei. Aansluiting noodslachtplaats en laboratorium aan gasleiding. Betaling vorderingen voor extra leveranties gasbedrijf door II.V. George ï/ilson. II.Veldhuijsen namens Boaz-Banlc, onderhoud over financieele zaken bouw gashouder enz. Vaststelling prijzen van de dienstleidingen. Verzoek Wed.J.v.der Vlugt, aansluiting gasleiding. Verzoek D.v.Sloten, uitbetaling vordering f 75," gasbedrijf. Voorzitterschap Gascommissie overgedragen aan den Burgemeester. Vaststelling besluit prijzen dienstleidingen, plaatsen meters, huurkoop enz. Verzoek F.K.Visser, uitbetaling arbeidsloon en voorschotten bouwwerken Gasbedrijf. Plaatijzer Industrie, inzake borgstelling voor onderhoudster mijn levering gashouder. ./.Sirag, uitbreiding gasleiding in de Hieuwesteeg. 7.Donselaar en andere bewoners Birkstraat, uitbreiding gasleid. Verlof aan L.E.Visser gedurende 10 dagen. Diverse besluiten inzake gasbedrijf, nl.schilderen gashouder, aankoop kachels enz. H.V. Utrechtsche Asphaltfabriek Stein en Takken, betreffende uitbetaling laatste termijn,aan Priem en Boersma. M.T.v.d.Hoven, uitbreiding gasleiding in Dacostalaan. Opdracht technisch-ambtenaar van alle uitgaande brieven en be scheiden copie te houden. Instructie technisch-ambtenaar aan Gasbedrijf. Vergoeding Dir.Gasfabriek Aijiersfoort voor aan de gemeente ver leende diensten bij oprichting Gasbedrijf. Machtiging Technisch-ambtenaar aankoop gereedschap voor f 53,25 Begrooting 1928. Gasbedrijf. J.Moester, uitbreiding gasbuisleiding Schoutenkampv/eg. Wijziging art.7 Beheersverordening Gasbedrijf. Besluit bepaling rente rekening-courant Gasbedrijf met gemeente Heffing buizenbelasting Gasbedrijf. Uitvoering in eigen beheer, uitbreiding gasleiding Ossendamweg Machtiging Technisch-ambtenaar, aankoop brandkast f 175,- en zuurstof-apparaat f 205»- Grediet f 398,95 voor het schilderen der klok van den gashouder Voorstel verlaging Gasprijs voor afname boven 100 M3 per maand. 441. 442. 463. 465. 466. 492.515.842 494. 503. 5i4.58l.733 517. 530. 607. 656666. 734.1257- 742.1257. 773.805. 901.978.1iQ2 951.1008. 962.1257. 970. 982. 1022.1122. 1029. 1050.1106. 1179.1214. 1052.1257. 1053- 1054. 1061.1106. 1102. 1180. 1194. 1255. 6T1S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 20