Ï8ö:l¥è8 i8^:1049 Voorstel wijziging raadsbesluit inzake toelage Mej .E.v.d. "'erff Crediet aanvrage voor benoeming ambt.ter Secr.vacature Lodder. Voorstel toekenning gratificatie f 100,- a/d gem.accountant voor buitengewone werkzaamheden. A.Strumpel, sollicitatie gera.werkman. Vaste aanstelling L.E.Visser, techn.ambtenaar Gasbedrijf. Uitkeering aan weduwe van den ambt.ter Secretarie.E.Lodder. Benoeming ambtenaar ten kantore van den Ontvanger. Besluit tewerkstelling J.H.Hatthesius bij het Gasbedrijf. Oproeping sollicitanten ambtenaar bij den Ontvanger Benoeming Th.J.Regter tot ambtenaar bij den Ontvanger. Verlof aan L.E.Visser, techn.ambtenaar Gasbedr.gedurende 10 d. Uitbreiding politiecorps met 2 agenten. Beëindiging tijdelijk opgedragen werkzaamheden C.V.V.Rietveld ten behoeve uitbreidingsplan. Toevoeging J.Elberse aan 3e Afd.Gein.Secretarieen uitvoering schoolgeldregeling op die afdeeling. Ontslag J.Groenhuijse als gem.accountant. Verordening regelende de vergoeding van reis- en verblijfkosten bij dienstreizen van gemeente personeel $82. Verordening regelende de verplichtingen van de ambt.ter Secr. Instructie technisch, ambtenaar Gasbedrijf. Verzekering tegen ongevallen van alle agenten van Politie bij "Fatum" Salarisregeling ambtenaren en werklieden en indeeling in groeper Rechtspositieregeling ambtenaren en werklieden. Reglement voor Commissies van overleg betr.arbeids- en dienst- voorwaarden gemeente personeel. Instructie geneeskundige en vroedvrouw belast met Armenpractijk. Voorstel Raad benoeming Raadscommissie voor rechtspositie regeling ambtenaren. Bepaling salaris vroedvrouw. Hr.Th.F.Raedtbezwaarschrift tegen ontw.salarisverordening. G.van Hummel, Rijwieltoelagen voor 192Ö. Voorstel samensmelting diensten Openb.Werken en Gem.Architect en benoeming Directeur van dien dienst met gelijktijdig ontslag Gem.Architect en Directeur Grondbedrijf. 545. 619. 627 628. 641. 642.657. 680 696. 704. 722. 729. 773.805. 802. 892. 919. 967. 982. 982. 995. 1015. 1024. 1049. 1064. 1077. 1078. IO87. Benoeming Dr.Rupert als geneeskundige verrichten van doodschouw J.C.van Veil, sollicitatie gemeentelijke betrekking. Interpallatie Raadslid Busch inzake benoeming agent v.Politie. Crediet-aanvrage f 1500 voor tijdelijke aanstelling C.F.V.Riet veld bij Openbare ./erken. 1159. 1166. 1168. II85. 1244.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 22