1' E3 r* 07 a a J? ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. JkhT x^. I 6J 3 G Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. ■z <jvu 6X. /^P cyp^a.A^\s( c^'y^ </+j U *2^, >1/ 4^cP(3^a^k*<^ z^ri '2^i*».

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 243