e s T7 <-~3^s&^/fk*^y£s* I y.<y yy. 2>SX. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Mi. KORTE INHOUD. v JO~K A A oFc^Ly* y 35 A*z<*:iA<k~~r ^.-0;^^ -v^r' Gê-O7 (J 3 C __CP "O Dagteekening en volgnummer. ^^^55^ AZ>0~r .-t^ *Z. 3 j- i". vA2^ ^t>1>t> (—-aa yyry yy+?s'„ zZh? ^C ^TTj» x3-v3.»«. ~Z^*»V£S^> A^Ftrz^>A zrirt* -*F?~yy ^ZZ*~ i^Caa^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 273