55. NOTULEN. Gre Aanvulling notulen I74-. Cen: Bes OUDERWIJS. Bec Grediet f 677,20 voor aanschaffing schoolmeubelen enz. School Va s met den Bijbel. 54.268. Af 1 Jaarverslag 1926 commissie tot .Vering Schoolverzuim Soesterberg. Uitbreiding O.L.School aan de Beetzlaan 300.350. Bes Uitbetaling voorschot aan Bijz.scholen op vergoeding art.101 L.O.wet. 105. Per Terugstorting f 75OO,- (verschil waarde grond en waarborgsom) One door R»K. U.L.school. 136.172. Be Aanstelling ïlej .H.C.Kwak, als tijdelijk onderwijzeres school St, Beetzlaan. 195.228.3? On; Crediet f 80 voor aankoop banken R.G. School te Soesterberg. 222.333.4?1 Aanbeveling benoeming lid commissie Toezicht L.0.wegens bedanken A.Endendijk. 234. Pensioensgrondslagen Mevr.de Ruiter-Kraaijkamp en Mej.-ieijburg. 295. Va Inschrijving benoodigde schoolbehoeften 1927* 388. Aanbesteding bijbouw van een lokaal aan de O.L.school Beetzlaan. 504.531a. Va Bestuur Volksonder71js bijdrage kosten schoolreisjes. 508.976. Vaststelling schoolgeldlcohieren dienst 1927» 582.675. Uitvoering van de verstrekking van leermiddelen aan de O.L. scholen, en ontheffing behandeling onderwijszaken Di weth.v.d.3erg. 643. Verzoek Bestuur Verg.School m/d Bijbel, inzake medewerking op richting school voor L.0. a/dSoesterbergschestraat 654.674.7 i 8Oq.844.8pJ 903.929.9; l Ve Le Ontslag Mej.H.C.Kwak als tijdelijk onderwijzeres school Beetzlaan 655. Do Leerplan en lesrooster der O.L.school te Soesterberg. 736. Te Verdeeling post Schoolreisjes" 750. Te Bijwoning plechtige opening R.K. naai en bewaarschool. 761. Ex Beschikbaarstelling van een lokaal der O.L.school Kerkebuurt Go voor een landbouw cursus. 764.909. Beschikbaarstelling van een lokaal der O.L.school Kerkebuurt voor een naai- en knipcursus van"het Hut" en vermin dering van de vergoeding daarvoor. 765. 7. Beschikbaarstelling schoollokalen Kerkebuurt voor pluimveeten Be toonstelling. 787. Voordracht benoeming lid commissie Toezicht L.0. wegens bedanken G, C.F.v.Eijndthoven. 810. Ai Beschikbaarstelling schoollokaal aan ilej.Hille voor cursus Lc eerste hulp bij ongelukken. 859.886. r - 9 T *0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 27