Opdracht dunnen van heesters "bij Nieuwerhoekplein. Rioleeringsplan Rademakerstr(verzoek Mulder en Pas) A.v. Hof slot, onderzo.ek riool in dam achter zijn boerderij. Opdracht gem.architect voortaan ten Raadhuize aanwezig te zijn tijdens wethoudersvergaderingen. J.R. .Batenburg, verwijdering urinoir achter aanplakbord bij raadhuis. fa.Ranzijn en Broers, inzake leverantie van auto-onderdeelen enz. aan de gemeente. Aanschrij#ing hoofden van Dienst om zich te houden aan lijst van leveranciers. V.Groart vraagt plaatsing op lijst leveranciers voor werken. Exploitatie autobeerwagen door N.V.Amersfoartsche Machinefabriel v/h Eijsink. ■machtiging verkoop urinoir aan G.Middelman. J.Veenendaal aansluiting op gemeenterioleering. Voorstel a/d Raad tot aankoop vrachtauto tevens sproeiwagen. Opdracht gem.architectgeen verzoekschriften meer in ontvangst te nemen, doch adressanten te verwijzen naar de secretarie Snoeien van boomen langs Nieuwe Steeg. Opdracht levering betonmallen met toebehooren. E.Sluis, rooien van een boom aan de Óranjelaan. Machtiging a/d Gem. Architect om prijsopgaaf te vragen van sin tels en cement. Voorstel samensmelting diensten Openbare ./erken en Gem.Architect, en benoeming Directeur van dien dienst, met gelijktijdig ontslag gem.architect en Directeur Grondbedrijf. Aankoop vrachtauto-sproeiwagen voor f 35^0 van fa.Eijssink. Reorganisatie afdeeling Openbare Verken. Credietaanvrage f 15OO,- voor aanstelling C.E.V.Rietveld bij Openbare Verken (tijdelijk). Ontslag ./.Tolboom als nacht1,vacht en aanstelling bij Openb. /erken. RECHTSGEDINGEN. Gerechtshof heeft a/d Soesterbouwmateriaienhandel hare vordering tegen de gemeente ontzegd. Verweer tegen door ,ï.A. Hilhorst ingestelden eisch terugbetaling gestort bedrag in /egenfonds. Declaratie Mr. Beunke inz. proces Soester Bouwmaterialenhandel 319. 336.346. 398.524.. 409. 456. 500. 500.516. 575- 635.682. 713. 912.1115 921. 933 - 974.1018. 1062. 1084.124c 1153. 1159. 1204.1225., 1244. 1244. 1244.1275- 290. 458.468.4 510.590.62:] 578.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 29