Alg.Verg voor Vreemdelingenverkeer ten "behoeve van propaganda in verhand met olympische spelen. R.K. Vereeniging Iffoederschapszorg subsidie voor 1928. Vereeniging voor den Volkszang subsidie voor 1928. Afd.Soest van de Vereeniging Eerste Hulp bij Ongelukken. Commissie voor Cultureele en Economische Propaganda ter gelegen heid van de Olympische spelen. UI TBREIDIUGSPIAB Ir. J.Cuypers inzake opdracht uitbreidingsplan. Gezondheidscommissie advies uitbreidingsplan. Ter inzage ligging uitbreidingsplan te Soesterberg. Bezwaren uitbreidingsplan. Rapport van den Ontwerper van het uitbreidingsplan en beslis singen daarop. Onderhoud met L.Egbers. Onderhoud met K.C. van Hes. Besluit alle reclamanten voor de vaststelling te hooren Bezwaren tegen uitbreidingsplan door Genie-Commandant A 'foort. Advies inzake uitbreidingsplan. Rapport Gem.Architect omtrent tot standkoming ontwerp uitbrei dingsplan 735.1058. 766.1059. 830. 1014. 1046.1060. W.J20.S74. 44. 156. I67.I98. 723.730. 739. 744. 745. 772. 803. 1243. VERORDEUIUGEHIHSTRUC T IE 3ETTZ Behandeling Algemeene Politieverordening. 28.716. liiddenstandsvereeniging betr.legesgelden voor ventersvergunningenl25« A.A.v.Duin, inneming standplaats openb.weg met ijscowagen. ^99*332. Wijziging bouwverordening. 307«347« lijziging verordening ï/'egenfonds, administratie opgedragen afd. Comptabiliteit. 49O. .'/ijziging verordening Geldelijk beheer Vegenfonds. 539* Opnieuw vaststelling verordening op de keuring van waren. 579* Joh.Smienk ontheffing verbod houden van varkens binnen de kom. ól4. Verordening regelende de wijze van aanplakking der bekendmakingen en het afkondigen van verordeningen. J.de Goede, ontheffing verbod houden van varkens binnen de kom. /ijziging der verordening ingevolge art.4 der Hinderwet. 7ijziging verordening heffing en invordering rechten gem.lospl. Bouwverordening. Vleeschkeuringsverordening. 624. 632. 637.7OI. 788. 936.956. 936.IOO3. 1149.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 31