H.J.Smeenk, verbetering Beetzlaan nabij wasscherij Kuijer. Joh.. Kraaijenbrink, ontheffing verbod berijden Noorderveg. Verbetering Oude Grachtje en KIaarvaterweg fa.J.Leguitrooien van twee boomen aan den Rijksweg. CREDIET f 1000,- verbetering Dalweg. C.J.v.Hengsturn e.a. klacht afvoer hemelwater Middelwijkstraat Opdracht inzending kostenberekening wegenplan Man/Kraaijenbrink en Nieuwe Steeg a/d Gem. irchitect» Continental Petroleum Cieplaatsing benzinepomp berm v/d.veg. Prijsopgaaf Hed.Spoorwegen, levering koolasch. H.v.d.Hoek, afrastering van zijn perceel a/d Braam/weg Opdracht plaatsen borden "rijwielpad" a/d Dir.Publieke Verken. Kolonel Comm.Reg.Genietrrooien van eenige boomen aan Laan van Duquesne H.A.T.Lüschenverleenen uitweg op Anna Paulownalaan. Ilej.J.de Man, afrastering van haar perceel a/d Duinweg. J.v.d.Broek, rooien van drie boomen aan den Rijksweg. E.Zvan, verbetering Smitsv;eg, Klaarwaterweg en 0.Grachtje. C.Ossebaar, verbetering Belvedèrev/eg. Overzicht kosten wegenplan Man-Kraaijen .rink. led.v.Garderen en A.Malcorps, verleenen uitweg A.Paulovnalaan. H.Kok, berijden met motorrijwiel van rijwielpaden. P.A.v.Hengstum, rooien van twee boomen aan den Rijksweg. Rioleeringsplan Rademakerstr(verzoek Mulder en Pas). Uitstel voorstel vernieuwing Groote Melmweg. C.v.Vuuren-Hoed, uitweg op Rijksweg. D.v.de Kamp, uitweg en rooien van een boom Rijksweg, fa.J.Leguit, uitweg op Rijksweg J.Pilot namens P.Selderbeek, uitweg op Rijksweg. Plaatsing hekwerk langs spoorbaan en Beethovenlaan. Crediet aanvraag f 8500,- gedeeltelijke vernieuwing Gr.Melmweg. D.J.Visser e.a. rioleering Kerkstraat. A.Hoksbergenberijden met automobiel van gesloten wegen. Vergunning ITed.Sp. aanbrengen verzamelput in wegen plan Man/ Kraai j e nbr i nk J.K. de Gée, aanleg van een weg vanaf Uieuweweg na.ar den Eng. M.v.d.Broek, berijden met motorrijwiel van rijwielpaden. Plaatsing waarschuwingsbord op hoek Birlcstr./Soesterbergschestr. C.Belt, aanleg van een weg achter zijn perceelen in de Birkt. Bewoners Heete Akkerweg en Vijnand Toplaan,verbetering wegen. D.P.Voigt, ontheffing verhod berijden Korte Bergstraat. D.P,Linthoutuitweg op Rijksweg. D.de Gier en L.L.Batenburgrooien van een hoorn a/d Rijksweg. IOI.679. 113.216. 115. Il6.137.241 117. 127.149. 131. 134. 137. 144. 133. 192.255. 196.235.280 340.408.412 197. 204. 231' 232. 273. 284.296. 329.1230. 330. 336.346. 348. 368. 368. 378. 379. 387.677.792. 411. 420.48l.523. 434. 542. 576.6OO. 601. 616.843. 681. 695.IO79. 708. 709. 710. 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 34