1, W,v.d.Leck, klacht over het met groate snelheid berijden van den Rijksweg. R.Hhage, uitweg van zijn perceel op de Soesterbergschestraat. H.G.v.Roijen, verbetering Kostverlorenweg en aanbrengen straat verlichting. najaarsschouw over de wegen. J.Blooker, klacht toestand Schoolweg Soesterberg. Opdracht Gem.Architect voorziening bezwaren geuit in Raadsvergad 29 september', inzake toestanden enkele wegen. P.J.Drost, ontheffing verbod berijden rijwielpaden met motorrijw. Indeeling van wegen buiten de kom der gemeente. Voorstel verharding Dalweg, en bespreking vernieuwing en ver breeding Talmalaan. Tijdelijke afsluiting voor het verkeer van de Torenstraat. Snoeien van boomen langs ÏTieuwe Steeg. Onderhoud Thuring en Kuijer betreffende wegenaanleg op' de Bunt. Opdracht gem.architect vastleggen riooldeksels F.de Hooghlaan. Vernieling bermen der wegen door den gasaanleg. naamsverandering Heete Akkerweg in Verlengde Talmalaan, Klachten toestand Rijksweg (Burg. Gr 0 the straat naamgeving sportpark en plantsoen'z.g.Paardengat)v.Burg.Dekethp Afstand van grond a/d Talmalaan voor verbreeding dier laan. Bestuur der Rijwielpadvereeniging U.K.V.afgifte ontheffingen berijden rijwielpaden met motorrijwielen.. E.J.Vorffel e.a.verbetering en verbreeding Gallenkamppelsweg. Voorstel sluiting van wegen in één of beide richtingen, en in deeling der wegen in klassen. 'VEGEÏÏFOEDS. Bespreking geldelijke administratie. Bespreking met J.H.G.v.d.V'oude over administratie. Ontslag J.H.G. v.d.'ouie, administrateur, en administratie.opge dragen aan afd. Comptabiliteit. Behandeling request K.Iburg inzake wegenfonds. Balans t/mDec.1926. Dagvaarding verschijning rechtbank wegens door A.A.Hilhorst in- gestelden eisch terugbetaling gestorte bedragen wegen fonds en machtiging verweer. Bet -ling f 130,45 aan H. v.Viegen voor werkzaamheden regenfonds Wijziging verordening Wegenfonds, administratie opgedragen afd. Comptabiliteit. Verrekening van het gestorte voor wegenaan 1 eg Kan/'l'raaijenbrink, en plaatsing hekwerk langs spoorbaan. 747. 767.791. 837.1148. 851. 872. ring 873. 889. 9O2.97I. 931. 953. 974.1018. 988.989. 993. 1017.1031 IO93. IIOI.II67 1104. 1126. 1208. 1242. 1272. 133. 213. 236. 274. 373.622. 458.468. 510.590.6 467. 490.539. 677.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 35