f 747. 767.791. 337.114-8. 351. 372. ing 373. 889. 902.971. 931. 953- I 974.IOI8. 988.989. 993- 1017.1031. IO93. 1101.il6r, 1104. 1126. 1208. 1242. 1272. 133. 213. 236. 274. 373.622. 458.468. 5iO.59O.6ll Terugbetaling gestorte waarborgsou in het wegenfonds door J.Mets en de II.7.Mij.tot Exploitatie v Roerende en Onr.goed. Inlichtingen "egenfonds 1924 aan Ged.Staten. WERKLOOSHE 10 E2I YffiRKVERSCHAIBEIiTG Uitsluiting leden Landelijke Vereeniging Van steunregeling en werkverschaffing. Uitkeering toeslag ontslagen arbeiders bij werkverschaffing tijdens vorstperiode. Aanvaarding lidmaatschap van de Vereeniging "landverhuizing" Reglement op de werkverschaffing winter 1927/1928. Objecten werkverschaffing Tinter 1927/1928. Besluit dat valide-arbeidersdie niet onder 't verkverschaffings reglement vallen,uit "Armenzorg" zullen /orien tewerk gesteld. Alg.Eed.Bouwarbeiders Bond verzoekt steunregeling 1926 ongewij zigd te doen ingaan voor winter 1927/1928. Regeling toeslag aan verzekerde werkloozen tijdens tijdvak werk verschaffing. Inhouding huur der be /oners noodwoningen op loon werkverschaffing Machtiging aan 'Jethoudersteunregeling aan werklooz endi 3 in het buitenland werk kunnen vinden. Medewerking verleenen steun aan personen die naar Canada emigreaj ren. 'TlilRELSLUITIlIG J.C.Brouwer vraagt ontheffing van winkelsluiting P.E.Steur •J.G.flapper e.a. vragen vergunning openhouden winkels Zondags voor 12 uur. P.E.Bakker vraagt ontheffing van winkelsluiting. 815. IO65. 143. 161. 281. 846.893.916 IOO7.1028. 891.937. 894. 959. 1217. 1222. 1223. 11239. 16.947. 17. 114. -37- 70ITI1TGY7ET E1T VOOTGBOUf. Goed "Zonen inzake toestaan gelden voor bouwen werkplaats Haasten woningen "Ons Belang" Ved.v.lTirnwegen en C.Tammer huurverlaging woningen St.Joseph. Verslag Volkshuisvesting over 1926. Aanschrijving woningwet eigenaren perceelen Akkerweg 12 en Nieuwe weg 23. E.Waardenburghuurverlaging woning Patrimonium. Benoeming II.J.Broekhuizen als secretaris woningst.Patrimonium. Balanswinst-en verliesrek.1926 woningstichting Patrimonium. Onê Belang. 3ezwaarschrift bewoners Soesterberg over expl.woningen "Ons.Belang •'■'oning st"Ons 3elang"vraagt goedkeuring schilderen woningen enz. Woningbouwer. "St.Joseph" verkoop aan haar toebehoorende terr. L 86 07. 72. 32.479. $99.599. 51. 452. 453.IO7O. 482. 598.662. 608

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 36