Hoofdbest.Posterijen en Telegr.betr.rijksmachtiging radio distributie. E.Majoor. Offerte leveren verrijdbare muziektent. Aanbieding Gemeenteverslag. fa.Ridierhof en van Dijk, concessie in bedrijf brengen radio centrale Adres Plaatselijke Belangen betr. straatverlichting enz. Opdracht Gem.architect voortaan ten Raadhuize aanwezig te zijn tijdens wethoudersvergaderingen. Dankbetuiging'gelukwensch l8e verjaardag Prinses Juliana. Adres J.Baars e.a. inzake herclassificatie der Gemeente Overlijden raadslid P.C.W.Koeken. Voorzitterschap Gascommissie overgedragen aan den Burgemeester Vaststelling kantooruren Gem.secretarie voor publiek. J.A.Groenman. Legt praktijk als arts neer en verzoekt verwijde ring straatlamp. Voetbal en Athletiekclub "Soest", verzoek toestemming concert Harmonie op terrein kinderfeest. Bond van Bedrijfsautohouders, inzake weegbruggen ter uitvoering W eg enb ela s t i ngwe t Voorstel a/d Raad inzake bekrachtiging van de overeenkomsten en verdere handelingen, aangegaan ter uitvoering van raadsbesluiten omtrent burgerrechtelijke handelingen. Verordening regelende de wijze van aanplakking der bekendmakingen en het afkondigen van verordeningen. Feestviering verjaardag H»M. de Koningin op 31 Aug. Aanbieding dirigeerstok aan Soester Harmoniekorps. Beschikbaarstelling sproeiwagen op feestterrein te Soesterberg. Klacht W.v.d.Leck over het met groote snelheid bereiden van den Rijksweg. Ministerieele aanschrijving meting binnenvaartuigen. Machtiging aankoop gaskachel voor politiebureau. Advies op adres inzake wijziging van de tolheffing aan de EEmbrug Regeling dat bestelbons van leveranties aan de Gemeente gepara feerd moeten zijn door Burgemeester of Wethouders. Opdracht gem. architect geen verzoekschriften meer in ontvangst t nemen, doch adressanten te verwijzen naar de Secretarie. Mededeeling oprichting Rechtsinstituut voor gemeente en Water schappen te s-Gravenhage. Bond schenden Gods Heiligen naam. Dringt aan op instelling vloekverbod. Oprichting afd.Soest van de Vereeniging Eerste Hulp bij Ongelukke en subsidie-aanvrage. 217.1013. 1213. 269. 325- 363. 580. 395. 426.545, 409. 455. 502. 512. 517. 531. 541. 583. 597- 610 620. 624. 683. 697. 711. 747. 788. 804 806. 895. e 933- 964. 965. n, tL014.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 3