r^i n 1' ^n- T JJ. H. OU J2\m- U. otf. va~ ct*«» 6Vv<^eT. i 7 X 1/ 1 iU a a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. (A .-tn Xe. uC-tT. crvuc^—*, 1a-ö-w o(x o^c^x oL*-v-w CtUj" 0C-£-~H| JlWïIAi j <cCX-eXT FUpl XLn (X_x. C|_xw «X-Cu- K.q. Un uc yz vu <D 3 C _CT> O Dagteekening en volgnummer. tf '01. •^|oXa. ZAaJLl**. I A%* 2> -X-v~ 'IVtlMiw y^viT cl UCvu KORTE INHOUD. ^f^/VUC-OuC" Xxum. VCUCMCimm^ Xt. -VU-lXU, W-vÜj^ Wm. juu_ .vóe/a v-t» /Uv-uci ^X-iN -"vi cu«.eC Xe_ -u-vummi^ xr-a-^J) T -veA-au. CCu kuc ^C cUv^|/a cr^ >'Cu^-a^ c/L. cu^uCm tvUv TvcX n^tLw-utX. -XLuA 'VV-v-t^x^ A-cC- rv-cc^L -wwin cCum. ^e)^v cCk. cUm V-M». -Tt-uc eXC" >ViuO" CliLi-C/i v»-i/W.| ^f-X-u/uci Xu vU-tk£c>X~ ^uw^.euU- öCtno. C(ji. cLcuam 1 '-Vu/v<| C-CVl. C^JL xlVVM. UCVT. 1^u<r|x^ 'VA.XA/vc^. -£~~ iciu/yl JX-ofLir' tn j ol/Cfri-tKv- x^v-tL^ ^JyJL^A- /iT yi^- uj-X ujv|. T-cC^/C-v^ oit^ ywi I tA-trW yV^A. -rw 0(y-U ^VVK5. ovc*. otvUr^l-tv^. -rvw ö-Cc A/~irv\- ■"^ni co Ca- vuoUc, |'T|(CU<. -V Xtvu cl cC. ^u*. cvCuJ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 415