1 r Ify i I F .t i T k i", 6. y» 'Rut a J? "o lA. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. £dP3jl->U oG_ oC^öX-r^Uu ^VrLUtKi yUuin cet£, X-aK <y S 3 3 Dagteekening en volgnummer. CbveivvGeT KORTE INHOUD. /U-w a-^ -ow, oUt-u. öU Utnwmva >i-e. 1/^rtn. cljL. u, TUv. T IrwTut^vy^ CUU ^-v-vwe-^-*-w€_ <J -trfUG 1A£v-Cn.i Cec-'wt^vö a-wv cLeTww^ .X-n-ve-ufV-t-i. ^-trvws. -w 6GA^-a. - Vi^ •C AM JUvJf- ^vtvs ■vwuw -£*~ X. l\!U£ li, mviij -1MC, oUt Xvi /ta v-t/vsci V-*w -Ua /*Vt-ete-iw-S.rn. ■fVvUvTht-^di - 'E^rvuUv 1A< a-vüe/L xv(, -^uAT -leul

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 53