op SL aa, a. NOTULEN GEMEENTE SOEST 'ergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der 192/T Tegenwoordig de heerenL. c c-a:v a* f Secretaris^/^r^.. - Afwezig de heer De notulen van de vergadering^ van den Z# .^*o«,2./. 19 W worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers iï./.L tot en met ÓP.k^.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 556