w. Loon voor werk te verrichten als armenzorg bepaald op maximum f 2,50 per dag. 952. 1128. le Steun aan J.van Hornsveld. 975. St Bijdrage verp.leegkosten dochter van J.HjJorresteijn. 986. Ad Vaststelling staat van door de gemeente rechtstreeks aan derden te betalen bijdsagen in ondersteuning van J. M,Scholten en 6 anderen. 987. M: idem van aan het R.K.Par. Armbestuur toegekende bij dragen in de kosten van hulpbehoevenden, t.w. Cc Th. v.d.Brink en 6 anderen. 987. Ve idem van aan het R.K. Par.Armbestuur toegekende bij L dragen in de kosten van verpleging van hulpbe Vc hoevenden in het 3t.«Josephgestichtt.w. H.Bijleveld en 12 anderen. 987. Si idem. van ondersteuningen, welke rechtstreeks door den Pc Ontvanger kunnen worden uitbetaald, t.w. G.jiuijper en 3^ anderen. 987. Ui idem. aan de lied.Herv.Diaconie toegekende bijdragen in J. de kosten van verpleging van hulpbehoevenden, t.w Kc Muis en 7 anderen 987. 3« Steun aan Wed.J.W.D. Robijns 998.1086. Te Steun aan Wed.J.Bosman. IO23. St. Elisabeth Vereeniging, aanvraag subsidie IO56. Verpleegkosten Chr. de Ruig. 1108. E, Bevoegdheid •'ethouder om loon voor verricht werk in bijzondere gevallen hooger te bepalen dan f 2,50. 1128. Steun aan M.C. van -^alen. 1150.1158. Be Vrije geneeskundige behandeling A.Nesselaar. 1192. Ve Steun aan A.H.van Groningen 1197. Vc Instelling Armbestuur in de Parochie van de Onbevlekte Ontvange nis va.n de H.Maagd Maria. 1206. Vo Jaarverslag 1927 van de Vereeniging H.Vincentius a Paulocon ferentie H.H.Petrus en Paulus. 1235. Vc Vaststelling staten van ondersteuningen 1236. Wi Mej.Rouwendaal, vrije verloskundige hulp. 1248. Vrije geneeskundige behandeling zoontje J.v.Klooster 1273. St 2e BAD- en ZWEMINRICHTING. Vc Adres Comité oprichting zweminrichting in de Eem, vergunnings aanvraag tot oprichting. .112.1210. Me BEGRAANWET Vergrooting reeds bestaande N.H.Begraafplaats. 958.1082. PI 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 5