NOTULEN GEMEENTE SOEST' Vergadering van Burgemeester en Wethouders j3\.. Q. oU- M' No. van de der op dag, den l .L, 192 Tegenwoordig de heeren: .0-V c "-vc vT Secretaris Afwezig dé héér De notulen van de vergadering van den LT? ^..ivmu^A-utl 19 V} worden gelezen en goedgekeurd. Voorts wordén—efcTngekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Ji/Ö.. tot en met ...si).van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, 0WUC*-<VH_ 4/S-tL^ i.É'-U-flC&'V».

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 62