5- 2. 1128. 6. i 7. 7. 5.1086. ^3. >6. >8. :8. 50.1158. •2. '7. 6. 5- 6. 8. 3- .1210. .1082. BELASTINGEN. Ie Suppletoir kohier Straatbelasting dienst 1926. Suppletoir Kohier Hondenbelasting dienst 1926. Adres R.K. Werkliedenvereeniging betr. verhooging aftrek noodz. levensonderhoud en kinderaftrek. J.v. Kooijuitstel betaling straatbelasting 1926 Middenstandsvereeniging betr. legesgelden voor venters vergunningen Controle verantwoording legesgelden. Vernietiging aanslag Rijksbelasting Th. de Goede. L.P.Sandbrink, uitstel betaling hondenbelasting. Voordracht benoeming leden Schattingscommissie Rijksinkomsten belasting. Supplkohier no»3 schoolgelden. Feestcomité. Kinderfeest Soesterberg, inzake vrijstelling ver makelijkheidsbelasting Uitspraak navorderingsbelasting. J.M.D.Stroink, teruggave betaalde straatbelasting 1925' Kohier Hondenbelasting 1927» 3e Suppl.kohier Straatbelasting. 1926. Terugbetaling Navorderingsbelasting en vaststelling factor voor I927/I928. B.Alders-Fruitierteruggaaf betaalde straatbelasting. V.Meerding, ophef beslag roerende goederen in verband met be taling Hondenbelasting. Belastingheffing feestpark Dorus Rijkersfonds. Vaststelling schoolgeldkohier, dienst 1927. Voordracht benoeming lid Schattingscommissie Rijksinkomstenbe- lastingvacature Foeken. Voorloopig niet-aanslaan in de straatbelasting van de perceelen gelegen a/d Mendelsohnlaan e.a. Voljaarskohier straatbelasting 1927* Wijziging verordening heffing en invordering rechten gemeente losplaats. Staat van oninbare posten dienst 1926. 2e Suppl. kohier Hondenbelasting 1927« Voorstellen wijziging belastingheffing, en intrekking beroep tegen beslissing Ged.Staten, terzake dekking Navorderingsbelasting Mededeeling Inspecteur Rijks belastingen, dat in 1928 herschat ting huurwaarden zal plaats vinden.Pers.belasting Pluimvee Vereeniging Soest, vrijstelling vermakelijkheidsbe lasting voor te houden tentoonstelling. 3- 4. 39. 104. 88. 125. 133. 142. 181. 202.273. 258. 266. 285. 309. 352. 353. 374.428.462 474.535.6ll 396. 483. 509. 582. 625. 684. 720. 788. 813. 875. 899.900.938 1110. 1219. 968. 1025. 7.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 6