2u~JT z. ix^v AAA? f 0^ a, W4. s s \U)k. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ff {A KORTE INHOUD. A, t 'st^cdb^ ëCC Ik ln^ Acty^cU. A C (stC^a \jt^C: /Z*- i! z. (J 3 c o: "o Dagteekening en volgnummer. i 'h^trv Ij f4 óCtyt^y* A -t ic^tA *OV~z> Zs-Zc—-i /t^L-2^- ^Z^t^<7 -A-&C AA (Lyyi l/^%yt JA^A. *Cc, J4x^*Ac, Ac éCcr^y Z-^W, djfrlsrivW /Cstsp^ZcAjf (%A Ac. jAA-r^S ^2 ^A*--% -^^-CXyAcACC^l £C*- M-ynyy».-U- y^--vir'^i-. Tv Öi. .'-? Tf? W~^f LVtrtn. ^C-40*-+-T" isiyty X^v i^yU-^é CC<y~~<'yh~. - -UZyócCo-t-C tftsXs<y~. oei WA^n*^nto ^Z yUy^tAu* y KAyyy~* t<. biSVl^x 0A K -flC-X- Aiyy<si' VtsLy 6-lfc ^-»v ti Ct^cA p7*-4st^L. w- -i^t^ZAas /O-^lyAfy, 7 rr4"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 833