ry^\ in n 1 *1 Jk JU JLa -A^-ti A-*i .*X-Lc^ BESLISSING. 1 \u^A. £s2 - J'c (XjuJUz^ -x/y XviwL 1s€-l -cl A^-LsSr-* ^yi <VC*~4^Um< ~*A -^e^-ouA - A-Z. -tASlM^ u- t\JLsbxsJb-i*' \-c y^ox - X-C****st- b V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. /{j^ IZx^-a, iJy\X-c^ tX. 'U^y^JL. JL*~C^y OL^i^nJL (Xi^wvt^v* oLjL, ^Lyt^AA-^LC^ s£s% Arv%- - <Jl~\ (AjZy^Jt yV-Cy*l-'^L^y\yiy\y*^^ sts4* Ar\T^- -dX JUt? -LXt^ ét^e^-uv-X-Eft Ar-y -JUiA AM/vuhA ,0-xj j ^y\Xyf~~l/~^'V<J -A^--6o ^V-trw*-^ ë\^iy\y\yyA--^<i A^n ^vy^Lz^ A.WASLlftS* Jb-tSi .ItXc-ILlL^ \t-oAa XL --vLeXL^ y(\JlA AxUxJhl JAcAl^/-i-lx^S xrxxL\sv~&^\p ~Jj-c^U^*^zr ^~&XT9^yxu*. h.' oc-ék, cX-e. CLa^XX. yLSS ArtrC-jLcu^ &y^yL*f, ^/LXv, t^Us\A/ï~yC^o, CXM-C yiyirVXytiJk y^Arb~*y ^l^yy^Lt^u /bjlA A.A-4. ■^lj-C<3 €^fccfc^t*^ <A-%~ V^ety^A /^A-dLij^ stfy^A -^iUyX^-J^^e (IdrvV^S "X ^-4^, e£^v cLcxsiAr<st» _^^JL^>\ v-^w, qAJ^ljl (X.xnxxv^x^-^2- clxXS ^\yU-lA^(kj^ öCx. - ^Ui^iTV-CC/t 3 3 *4. i /IsX-y cJÜL -^t_ cLyt-x*. /(-£-». -x^-u^yA-^oy i~^£ALc-L-^ yUs-inclj^ s\as~i/x^kA- .-c-^» <X-6 /v~(s\. - XM~C^L^ y(-<- sV^CLU*- cLl 4/-*^ CL*. ^ct^VVvc^ /W^ yA~Cs\. /U-v~v\y£. /V-A-w (/uA /W-^-cA ylA^-tnuix^j - ^OO-^LX^- etc $>-(*4Ay<S\yUL^<y<n^^ \JUZuis5 -» 'f <l!<^£A$>-C^ly^ ^lA-CLo<yu.lijL \M^ cLm+ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. y/ <s^ Z -X y ^rr* <ZZ- /- '/-/JS V~ Cty \~Al' l\~ l ^^/\,l/\ oCtyUt/tyU.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 872