-9- -952 .-748 5. 24 534. 1021 machtiging a/d Ontvanger in ontvangst nemen waarborgsom R.K. Schoolbestuur en van "Een School m/d Bijbel". Behandeling begrooting I929 Vleeschkeu'ringsdienst en BrandweorlOöö Begrooting leermiddelen O.L»Scholen voor 1929» Kasopname en controle "Goed lonen' op 6 Juni 1928. Glasverzekering noodwoningen Behandeling gem»begrooting 1929* Aangaan kasgeldleening f 180.000,- Uitbetaling f 14,60 voor consumpties personeel brandweer. Jijziging begrooting gasbedrijf 1928. Maandstatenboek gemeente-ontvanger op 15 Oct.1928. Uitbetaling vergoeding aan commissieleden voor taxatie huren Verantwoording 50.000 straatklinkers uit magazijn. Zelfstandig uit te voeren werken door ambtenaar J.H.G.v.d. //oude. 1250 Maandstatenboek gemeente-ontvanger op 15 Nov.1928. I265 Crediet voor aankoop nieuwe cyclostyle voor de secretarie. 1292 ■■/ijzig ing gem.begrooting 1928. 1306 Voordracht kasgelden 1929» rekening-courant Bank v.Ned.Gem. opname kasgelden woningbouwvereenigingen en sticht. 1306 Proces-verbaal, kasopneming.op 14 Nov.1928 1314-1381. Gratificatie aan Mej.A.C.v.d.Giessen voor verricht schrijfweic 1355 Samenstelling balans Gasbedrijf 15 Mei'27 - 31 Dec.'28 door Verificatiebureau. 1364 Behandeling begrooting Wegenfonds en Grondbedrijf voor I929. 1370 Rapport controle administratie "Ons Belang", achterstand huurinning. 1380 .angaan tijdelijke kasgeldleening van f 325*000,- ten laste van 1929. 1403 Opneming f 30.000,- bij de Bank Ned.Gemeenten krachtens re kening- courant-overeenkomst voor 1929* 1403 Opnemen van gelden in rekening-courant van de woningbouwver eenigingen voor 1929« 1403 Vijziging gemeentebegrooting 1928, 4e afd.no.1-2-174/175 en 177 1403 Inlichtingen omtrent post 29I, ad f 3000,- in besluit no. 1-2-175. 1403 ./ijziging gemeente en bedrijfsbegrootingen 1928 in verband met crediet verharding Batenburglaan. 1404 Maandstatenboek Gem.Ontvanger op 15 Dec.1928. 1427 Verantwoording kosten uitbreiding waterleiding Noorderweg en Heuvelweg. 1431 Toekenning van belooning van f 250,- voor bewezen diensten aan Directeur Gasbedrijf Amersfoort. 1434 Belooning van f 100,- aan B.v.Ketel voor verricht schrijfw. 1438 Verificatiebureau Ver. Ned.Gem. Controle administratie "Goed Jonen". 1458 Dekking oost Armenzorg 1928. 1465 IO57 1071 IO75 IO97-I39O IIOO-II32- 1139-1277- 1277a-1278, 1125. 1134 1138 1153 1224 1243 DRANKJET Vergunning art.5 der Drankwet /.A.L.Couturier. J.Th.Dolmansverzoek om vergunning J.Th.Dolmansverzoek logementsvergunning. G.B.Bodewes, verlof alcoholhoudenden drank F.L.Starinkintre .king verlof. J.Th.dolmansplaatsing op lijst art.13 J.J.van Arem, intrekking verlof. V.A.L.Couturiervergunning ingevolge art.5 Drankwet. 7ed. A.M. v. Lume - van Dijk, verzoek verlof. Vereeniging "Van Lennep's Soortpark, verzoek verlof. Vaststelling aanslagregeling vergunningsrecht. J.M.van den Oord, verlof alcoholvrijen drank. R.van den Hoef, wijziging vergunningsakte voor maison Okhuyzen. Joh. Klaassen, verlof alcoholhoudende dranken. J.L.L. Hagebeuk, intrekking verlof. A.W.//esterhoven, intrekking verlof. F.P.Komijn, intrekking verlof. L.H.Kuypers, intrekking verlof. 8 20-136 64 65 193 220 22 7. 344-415 345-38O 361 560-646 619 791-866 845. 346 847 .865

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 10