f -2- vervolgt heer de Beaufort herinnert zich dit geval niet met te verklaren dat een declaratie ad f 500,- hoog is voer het geleverde werk. De Voorzitter zegt dat de Wethouders (v.d.Berg en v.Elten) van geen opdracht weten, hetgeen de heer de Beaufort bevestigt, daar hij als Burgemeester meent het recht te hebben eenig vooronderzoek te doen instellen. Het was zijn voornemen den Haad tegelijk net de aanvrage om een crediet voor het onderzoek naar het gasbedrijf^ ook hiervoor eenig crediet te vragen. Tenslotte doet de heer de Beaufort het voorstel hem declaratie ter hand te stellen ter bespreking met Lafeber. Hiertegen bestaat geen bezwaar, zoodat de Voorzitter aan den heer de Beaufort verzoekt deze aangelegenheid net den heer Lafeber te bespreken. De ingezonden nota en het daarbij behoorend schrij ven va,n den heer^afeber worden hem overhandigd (Dossier 4e Afd,no,4-1-17)waarna de bespreking is beëindigd. houder? Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wet- De Secretaris, De Burgemeester, Vermelding indien van het Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is uitgegane stuk geregistreerd gewor- geen minuut J den met vermelding AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 112