NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der Tegenwoordig de heeren Secretaris: Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder -èc volgnummers' -tot samet-van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, és..*...?..dag, den

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 114