-11- Ingebruikgeven van grond aan voetbalvereeniging Hercules. Intrekking raadsbesluit waarbij aan de Utr.V/aterl.Mij vergund is tot het hebben van eenige telefoonpalen in gemeente-grond. Intrekking verleende vergunningen aan Hej.H.C.v.Stigt en H.fisboom voor gebruik gemeentegrond. Jijziging raadsbesluit uitgifte van grond in erfpacht aan II. A. Korthals. .Verklaring van enkele inwoners inzake geldende huurprijzen. Vergunning aan J.Schlömer, plaatsen reclamebord op gem.grond Verzoek H.Th. v.d.Berg tot het laten grazen van koeien op gemeentegrond. Jaarbesluit verhuur van gronden. In erfpacht geven van grond aan den zoon van T.v.Klooster Intrekking vergunning waterleiding Mijplaatsen telefoon palen. Verzoek H.Wondér tot het laten grazen van zijn hit op ge meentegrond. Verhuur van grond aan "Van hennep's Sportpark'! IntrekKing vergunning V.A.L.Couturierplaatsing borden op gemeentegrond. Overdracht grond Jac.van Klooster. Afstand van grond door ...Heijdeman. idem. door J.de Goede, idem. door bewoners Talmalaan. idem. door C.Erix en C.B.de Zwart. Intrekking raadsbesluit 13 Uec.1927, 3e Afd.5-3-46 verhuur van grond Kosten van overdracht bij schenking van grond. Verhuur van grond aan J.Verhoeff en G.Kok Hz. Beschikbaarstelling gemeentebosschen voor openluchtspel. Ondersteuning f 15»- aan E.Timmer voor betaling erfpachts canon. Ruil van grond J.de Goede. Intrekking raadsbesluit dd. 16 Mrt.1925 aanvaarden grond in schenking van E.J.v.Lint. Uitstel overdracht van grond Jac. van Klooster. Uitstel overdracht van grond J.A.ECouturier Redactie raadsbesluiten verkoop enz. van grond in verband met grondbedrijf. Kosten overdracht van grond voor wegverbetering bestrijden uit gewonen dienst. Afstand van grond R.K.Parochiaal Kerkbestuur Soestdijk. lijziging raadsbesluit 3e afd.no.5-3-38inzake aanvaarding strooken grond. Afstand grond door eigenaar van het perceel afkomstig van den heer J.vJElten. Onderzoek eventueele openbare verhuring gemeentegronden. Verkoop grond aan R.P.Palm. Verkoop grond aan A.Legemaat. Schadeloosstelling aan G.Rouwendaal en G.Ruijer, -vegens beëindiging huurovereenkomsten tengevolge verkoop ver huurde perceelen. Intrekking van aan M.G.Tammer verleende vergunning gebruik gemeentegrond Verkoop van grond aan J.H.Goedhart. Uitkoop recht v.erfpacht perceel grond, gelegen Beckeringh- straat hoek Korte Hartweg. Verhuur van grond aan P.A. Endendijk. Verhuur en in erfpacht geven van grond aan E.Schipper. Restitutie verschuldigde huur van grond aan H.Kok. Verhuur van grond aan S.Elzinga. J.E.L.K. Yndreaubetreffende afstand grond en schuur door Limburg- Brouwer. Inlichtingen verkoopprijzen grond, vastgesteld bij raads besluit dd.13 Dec.1927* Inschenking aanvaarden van grond van ./.Roest Trottoir-aanleg voor perceel Jac.v.Klooster 394.451 425. 433 455-485 483. .496 497-573. 504. 516. 520 557- 567-764-1204 585. 601 601.940. 601,1199.1231 622 623. 658 675-688 724. 727 759 764 765-868. 777 778 811. 871 876 882 892 897-1049. 898 913 917-1107-1373 1052 918 919-988. 920-1054- 1147. 922 923 940-1330 950 959-1409 960 533 O 541-800.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 12