-12- Uitkoop erfpachtsrecht perceel K.Hartweg 2 door J.v.Zuidam. ./ijziging huurprijs grond J.A.Hilhorst a/d Laanstraat. Herziening regeling verhuur gemeente-gronden. Voorstel a/d Raad vaststelling huursom serni-permanente woningen. Verzekering semi-permanente woningen tegen brandschade. Verzoek MevrBehrend-Croisetontbinding koopovereenkomst grond. Ruiling van grond met de N.V. De Heidebloesem" Verkoop van grond aan A.A.Kerkkamp. Verzoek E.S.V.A.C. aanbrengen beplanting voetbalterrein in Burg. Dekethpark. Bespreking Ged.Staten inzake verkoop grond Julianaplein. Verhuur van grond aan E.van Soeren. Verkoop van grond aan Jvan Raay. Verkoop van grond aan V.Schotanus. Afstand van grond door J.Th. Voskuilen voor verbreeding Korte Melmweg. Geen uniforme regeling voor betaling overdracht enz, van grond bij schenking. Ingebruik nemen gemeentegrond door H.J.Dolfin voor uitstallen van artikelen. Afstand van grond door F.M.Houbaer, voor aanleg van een ver binding sweg. Verkoop grond aan W.v.d.Velden in complex Julianaplein, en intrekking vroeger besluit Onderhoud met Diaconie H.H.Gemeente omtrent gebruik grond, gelegen bij perceel Koudehoekstraat 15» Opcenten grond- en personeele belasting 1929* Ingebruikgeving gemeenteweide voor 3 dagen aan A.van Doorn. G.ü.Assink, vergoeding voor gebruik van een lokaal voor hulp secretarie. Herstellingskosten boerderij, bewoond door van "inden, ïïaamgeving van door F.M.Houbaer in exploitatie te nemen ter reinen. Overeenkomst met F.M.Houbaer inzake wegenaanleg. v.Diermenbezwaarschrift inzake niet -uitvoering vebree- ding Talmalaan. Verkoop van grond aan D.H. van Mill. Afstand van strooken grond door stichting "Ons Belang" Afstand van grond aan den Eigendomweg door P.Swager. Verhuur van grond aan ./.Roest, Onderverhuur boerderij van Vinden aan W.Verweij. ELECTRICITETT. Vergunning legging van kabels in Vosseveldlaan,Vondellaan en Soesterbergschestraat Vastrechttarief wegens stroomafname voor Raadhuis. Rooien van 3 boomen bij Chr. School in verband met wijziging electrisch geleidingnet. Verlaging lichttarieven ingaande 1 Juli 1928. Bouw van hoogspanningskabelnet door de Soesterduinen. GASBEDRIJF EH GASVOQRZIEHIHGEH. C.Zondag Baarn, aansluiting gashoofdleiding. Ontslag L.E.Visser, technisch-ambtenaar gasbedrijf. C.J.Tulleken, aansluiting gasleiding Bosstraat. Aansluiting woningen onder de gem.Baarn aan de gasleiding. Verzoek Vereeniging Rust en Vacantieoord van den Kon.Hed. Bond van Oud-onderofficieren, aanleiding gasleiding tegen gereduceerden prijs. Uitbreiding hoofdbuisleiding in verschillende wegen. Toekenning belooning aan J.Th. Butzelaar en G.J.Gerritse voor werkzaamheden gasbedrijf. Voorziening der vacature hoofd van het Gasbedrijf. Bestelling gasmeters tot een bedrag van f 6000,-. Aanschaffing schrijfmachine. Voorstel toekenning rijwieltoelage fitter-meteropnemer Terugbetaling f 250,- door Plaatijzerindustrie inzake schil derwerk gashouder. Uitbreiding hoofdbuisleiding in den Heid.eweg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 13