-13- iiir. Rauta inlichting betalingen aan Priem en Boersma. 208 Aanbesteding uitbreiding gasbuizennet289 Aanstelling meter-opnemer(tijdelijk) 29°-395 Uitbreiding gasleiding in Postweg(aanvrage Couturier)299-655 Vastelling ontwerp-garantieverklaring gasafname. 317 Opmaken van garantieverklaringen gasafname. 33° Verantwoording van door het gasbedrijf aan de gemeente verschuldigde rente wegens opgenomen gelden. 342 Aanstelling P.F.H.v.Hille als ti j del «.waarnemend techn.Ambt. Gasbedrijf. Aansluiting van scholen aan gasleiding. Voordracht benoeming Chef-fitter gasbedrijf, regeling van diens salaris, en voorstel vaste aanstelling fitter van Gorkum. V.F.H.Busch, invulling lijst, aangevende de lengten van gasleidingen. Aanneming benoeming techn.Ambt.gasbedrijf f.Kerkhoff. Klacht W.A.Hilhorst betreffende plaatsing gasmeter. Verschillende besluiten in verband uitbreiding gasbuizennet. Tijdelijke waarneming functie Techn.Ambtenaar. Plaatsing gasmeter in woning technisch-ambtenuar H.V/onder, aansluiting gasleiding. Uitbetaling 75/^ aannemingssom aan Vilson voor uitbreiding buizennet. Infunctietreding '<Y.Kerkhof f op 11 Juni 1928 als techn.ambt. Fabricage-rekening 1927 gasfabriek Amersfoortkostprijs gas voor Soest. Ontslag P.F.H.v.Hille als tijdel.wrnd.techn.ambtenaar Dankbetuiging aan S.v.Gorkum voor gehouden toezicht tijdens vacature techn.ambtenaar. Beantwoording vragenlijst raadslid Busch inzake gasbedrijf. Onderzoek van een door een particulier ingezonden staat betr. inlichtingen Gasbedrijf. Verschillende besluiten inzake gasbedrijf. Uitkeering betreffende door Zeist aan Soesterberg geleverd gas. Bijbetaling aanleg hoofdgasleidingen Amersfoortschestraat en Banningstraat Zegelkosten van aanvragen voor gasaansluiting. Verstrekken van muntgasmeters. /.C.A. Mutsaers e.a. uitbreiding gasleiding Verl.Postweg. Verantwoording loonen personeel gasbedrijf en kosten schildei werk gashouder. Voorstel a/d Raad tot het verleenen van machtiging aan B. en V. tot aanvaarding garanties uitbreiding gashoofdlei- ding te Soesterberg. H.Elbersen e.a., uitbreiding gashoofdleiding Verl.Schoolweg C.B.de Zwart, uitbreiding gashoofdleiding Klein Engendaalw. Voorstel a/d Raad tot het verleenen van machtiging aan B. en V. tot uitbreidingen indien kosten door gasverbruik gedekt worden. 896 Yijziging begrooting gasbedrijf in verband met voorschotten technisch-ambtenaar938. Uitbetaling openstaande posten aan II.V. Vilson, wegens aanleg gasleidingen. 974-1334 Verrichten van werkzaamheden van Rijkswege bij aanleg gaslei dingen in Rijksweg. 979< J.A.van Beek, uitbreiding gasleiding a/d Ringweg. 1083 Onderzoek billijkheid garantiebepaling contract met Zeist inzake aanleg hoofdleidingen. IO94-I28I Beëindiging werkzaamheden aan Gasbedrijf door Y.T.Butzelaar1133 Verlaging tarieven voor leggen van dienstleidingen door gas bedrijf. 1143 Verlaging gasprijzen. 1344 Samenstelling balans gasbedrijf,15 Mei*27-31 Dec.1928 door Verificatiebureau. 1364 J.W.A.Isegerbezwaren verwisseling gasmeter. 1411 Toekenning belooning van f 250,- voor bewezen diensten aan Dir. Gasbedrijf.Amersfoort. 1434. 350 358 409 440 446 488 494 505. 524 533-565 578 583 605 608 608 723-760. 733 761-787. 770 771 788 789 795-833 813 830 889-956-1094 1386I 896

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 14