-14- GEMEENTE - PERSOREEL. Ontslag L.E.Visser, technisch-ambtenaar Gasbedrijf. 43-96-194» Verstrekken van inlichtingen door ambtenaren. 79 C.E.Smith, sollicitatie Directeur Gasbedrijf. 83 Aanstelling J.H. Janssen Jr. en .7.C.van Doorn als onbez. ambtenaar ter Secretarie en voorstel Raad tot het geven van bevoegdheid aan die ambtenaren voor kas opname. Aanschrijving gem. geneesheeren, rapport uit te brengen omtrent schoolbezoek. Voorziening vacature technisch-ambtenaar gasbedrijf. Voorstel toekenning rijwieltoelage fitter-meteropnemer Gasbedrijf Verzoek MejWestra, toekenning rijwieltoelage. Rijwieltoelage gemeentetimmerman G.Gerritse. Aanstelling meter-opnemer Gasbedrijf (tijdelijk). Aanstelling P.F.H.v.Hille als tijdel.wnd.techn.ambtenaar Gasbedrijf Voordracht benoeming chef-fitter gasbedrijf, regeling van diens salaris, en voorstel vaste aanstelling fitter v. Gorkum. Aanneming benoeming techn.ambt.gasbedrijf 'J.Kerkhoff Circulaire verzekering tegen geldelijke gevolgen van ziekte van gemeente-personeel. Vaste aanstelling van los-vaste werklieden. Vaststelling pensioensgrondslagen van ambtenaren. Infunctietreding V/.Kerkhoff op 11 Juni 1928 als techn.ambt. Ontslag P.E.H.v.Hille als tijdel.wnd techn.Ambt.Gasbedrijf Instructie techn.ambtenaar gasbedrijf en ambtenaren gasbedr. Oproeping sollicitanten tijdel.ambt.afd.Financiën. Spaarenberg. Biedt zich aan als tijdel. schrijver. Voorstel vaste aanstelling J.H.Matthesius en 3.v.Gorkum bij Gasbedrijf Aanwijzing Th.J.Regter als nlaatsvervangend ontvanger; in trekking aanwijzing J.F.Monsma. Vervanging Directeur van Ooenb.Werken tijdens verlof. Benoeming H.J.Eenschoten tot tijdel.ambtter Secretarie afd. Financiën. Ontslag A.O,Dammers als lid van den Raad. Machtiging a/d Secretaris, plaatsing volontairs op Secretari D.Lub, verzoek wijziging zittingsuren ontvanger op hulp- secretarie. Voorstel a/d Raad, aanstelling tijdel.klerk-stenotypiste bij afd.Openbare Werken en regeling jaarwedde. Voorstel terugbrenging salaris J.H.G.v.d."Joude. Ontwerp-ambtenarenreglement Benoeming Mej.T.Loops als tyoiste a/d afd.Openb.Werken. Goedkeuring dat P.J.Drost belast wordt met correspondentschap Soester Courant. Mej.A.C.van de Giessen, verhooging salaris als tijdeltypist Ontheffing tijdelijke betrekking van ambtenaar H.J.Eenschote G.T.van Vliet e.a. verzoek weder toekenning kindertoeslag. Vergoeding aan C.van Hummel voor onderhoud politiehond. Gratificatie aan Mej.A.C.van de Giessen voor verricht schrijfwerk. Regeling waarneming functie Dir.Openb.Werken bij diens af wezigheid. Voorstel vaste aanstelling C.F. /.Rietveld als opzichter- teekenaar bij Openbare Werken. Benoeming tijdel. ambtenaar ter Secr.te belasten met regis tratuur .7. J.Drijber] Belooning van f 100,- aan B.v.Ketel voor verricht schrijfw. Ervol ontslag aan J.F.Monsma als hoofd Afd.Financiën ter Secretarie Rijwieltoelage aan J.Th.A.v.Hoesel als opzichter Openb. .7. Onderzoek administratie Openbare Merken. 130. 154 158-196-224 225-270 271 274 296-395 350 409 446 452 466-1006-1233, 481-684 583 608 612 701 7O8-74O 761 767 790 827-842 831 e855 1007 1011-1106. 1208 1218 el245 al2Ó9 1302-1401 1324 1355 1368 1369 1388-1429-1433. 1438 1444 1456 1466 1139 zo 1203-1268

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 15