•15- >4. ■224 6-1233' .06 :68 l-oi 129-1433' GEZONDHEIDS-VET. Subsidie aan T.B.C.Vereeniging groot f 750,-. Rekening en verantwoording Gezondheidscommissie 1927» Begrooting Gezondheidscommissie 1929» Benoeming H.G.Gerke tot Secretaris der Gezondheidscommissie. Vereeniging bestrijding T.B.C.Soest verhoogde subsidie voor 1928. Ontsmetting noodwoning Gebr. Klein. Bijdrage uit gem.kas aan T.B.C.Vereeniging (Bijleveld en de Ruig). GRONDBEDRIJF. •7ijziging raadsbesluit inbreng van gronden. toepassing artt. 23 en 24 3edrijfsverordening. Berekening kostprijs gronden complex Julianaplein. Uitbetaling declaratie Kraaikamp, verricht werk Grondbedrijf Verantwoording koopsom R.A.Kochheim wegens aankoop grond. Toepassing verordening Grondbedrijf; advies van Ged.Staten. Goedkeuring begrootingswijziging crediet aankoop boerderij. Dekking verliezen grondbedrijf. Hooren van den heer v.Vliet over beleid Grondbedrijf. Beantwoording vragenlijst raadslid Busch inzake Grondbedrijf Mededeeling dat geen inlichtingen a/d pers verstrekt zijn over grondbedrijf. Uitnoodiging leden der commissie over te gaan tot schatting gronden. Redactie raadsbesluiten verkoop enz. van grond in verband met grondbedrijf. Begrip "inbreng boekwaarde in verband opmaken balans Grondbedrijf Gegevens Dir. O.W. bedrijfsbegrooting 1929 Grondbedrijf. Balans 1924 Grondbedrijf. Verhuurd perceel aan «A.Endendijk wordt niet ingebracht in het Grondbedrijf. Uitkeering vergoeding over 1928 aan taxatiecommissie Grond bedrijf Inbreng 269O M2 grond perceel sectie H.no.35^2 in Grondbedr. HINDERWET. W.C.Priem vergunning uitbreiding houtzagerij Xlaarw. weg 13. J.v.Geeresteinvergunning oprichten benzinebewaarplaats. Bataafsche Import Mij. uitbreiden benzine-opslagplaats. B.Fijma vergunning uitbreiding carosseriefabriek. L.Klerkx, vergunning oprichting bakkerij a/d Birkstraat. Sinclair Union Petr.Cie.vergunning oprichten benzine bewaar plaats a/d Rademakerstraat Bataafsche Import Mijvergunning oprichten benzinebewaar plaats a/d Beetzlaan. Coöp.Bakkerij "Des Y/erkmans Welvaart", vergunning uitbrei ding bestaande bakkerij a/d Molenstr. W.Z.82. G.A.Meijer namens R.H.Kochheim, vergunning plaatsing benzine pomp. Mij. tot detailverkoop van Petroleum "De Automaat"oprichten petroleumbewaarplaats Verl.Postweg 26. J.B.Mulders, verbouwen bestaande maalderij. W.Tabernal, uitbreiding van zijn fabriek a/d Beaufortlaan. A.Mol, oprichting van een pluimveevoederfabriekje. Bataafsche Import Mij. vergunning oprichten benzine instal latie terrein Luchtvaartafdeeling. Bataafsche Import Mijvergunning uitbreiding benzine instal latie perceel Rademakerstraat 13# Bataafsche Import Mij.vergunning oprichten benzine bewaar plaats a/d Banningstraat H.Elbersen, vergunning oprichting waschinrichting a/d Verl. Schoolweg D.Sijberden, vergunning oprichting bakkerij a/d Veenh.str. P.M.v.Angeren, vergunning uitbreiding bakkerij a/d Rademaker straat 26 343 57 4 694 722 804 1029-1356- 1375. 329-338 338 374 420 438 477 518 686 723-760 755 757 777 905 971 976-1112- 1121. 988 999 1054 60-161-183 85 86-221 132-182 257-392-527 444-523-554 445.555. 460-604 484 587-636-710. 709-821-864 734-884-949 774-819-849- 1042/1113- 822-885-1043 1254. 848-1003. 883 903-1004-1150 904-930-1074. 1001-1180

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 16