-16- J.Mantel, vergunning oprichting pluimveevoederfabriek. N.V.J.Mantel's Pluimveevoederfabriek alsvoren. Eerste Soester Electr.Drukkerijvergunning uitbreiding "bestaande drukkerij. Jijziging verordening art.4 Hinderwet, houdende aanwijzing van een gedeelte der gemeente bestemd voor het oprich ten van inrichtingenvallende onder de Hinderwet. Jhr.C.H.v.d.Brandelervergunning oprichting benzinebewaar plaats. Pa. A.v.d.-Beerekampuitbreiding bakkerij. B.Teekens, verlenging termijn binnen welken zijn wasscherij buiten werking gesteld moet worden. INKWARTIERING Gebruik gemeentegrond voor parkeerterrein, en levering drinkwater. Verantwoording inkwartieringsgelden over 1925» JUSTITIE EN POLITIE. Toestemming rondgaan inteekenlijsten feest Brandweer. Aanschrijving muilkorven van een hond van G.Reijerse. Aanschrijving muilkorven van een hond van J.Truijens. J.A.de fcruijf, vergunning standplaats met fruitwagen. D.J.van Nierff, vergunning standplaats met cakewalk. Machtiging aan den Burgemeester tot het afdoen van ver zoeken om te kampeeren. Vaststelling reglement voor houders van vergunning tot het kampeeren op gemeentegronden. A.A.v.Duin, vergunning standplaats met ijswagen. Aanschrijven muilkorven van een hond van J.F.Th.Wüst H.Groeneveld. G.J.Grootewal. J.V/.v.d.Craats, vergunning standplaats a/d Soesterb.str voor verkoop sigaren enz. iermis d'été ten bate Soester voetbalclub. Adres J.v.d.Akker, sollicitatie betrekking Rijks- of gemeen- te-politie. Aanschrijving muilkorven van een hond van G.v.d.Molen. KRANKZINNIGEN. Bijdrage verpleegkosten krankzinnige Kuijper. W.Kleijn. Joost Pastumink. Inning bijdragen kosten krankzinnigenverpleging. Betaling verpleegkosten Dr.Zuidema. Betaling verpleegkosten J.Dorpema en Kevr.M.J.J.Bernards. LOTERIJVET E.S.V.A.C. ten bate der kas van de Vereeniging. Soesterbergsch gemengd koor ten behoeve van de stichting van een fonds voor aankoop piano. Bestuur Techn. Personeel L.V.Afd.St.Marinus fancy-fair. Mannenzangvereeniging "Apollo" ten bate der vereeniging. H.Raat,ten bate van de Chr.School te Soesterberg. Mej.W.M.Moesman ten bate der armen. D.Lub ten bate schoolfonds Openb.School Soesterberg. P.H.Kroonsberg ten bate van het 2/2 cent fonds. Geitenvokvereeniging te Soesterberg. Vereeniging "Freunskip en Unfald" ter verkrijging van een Priesche Vlag. L.Joukes, verloting courantenhanger. Voetbalvereeniging Soest ten bate der kas van de Vereeniging Angora konijnenfokkersbond Soest, ten bate van de te houden tentoonstelling. H.Raat, ten bate Chr.School .Soesterberg. Bestuur R.K. Gemengde Zangvereeniging ten bate der Vereeni ging. St.-^lisabeth Vereeniging ten bate der kas van de Vereeniging Mevr. /tfed.Beckeringh vergunning loterij. R.K.Sportvereeniging vergunning loterij. 1002 1114-1299 1115-1255 1131-1188. 1148-1300 1149-1320 1152 929 992. 59 106 128 313 331 354 439 474 62 6 666 711 1030 1391 1447 1448 199-285 660 809 812 1026 1028 30 58 99 139 312 332 396 432 530 580 691 837 840 932 989. 1073 1154 1238 On Be Be Ko Ve Be

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 17