-17- MID DELEN VAN VERVOER. Standplaats op den openbaren weg te Soesterberg ten behoeve autobusdienst J.van Geerestein. Uitbreiding dienstregeling autobus Soest-Soesterberg. Aanvrage subsidie J.v.Geerestein voor autobusdienst Soest- Soesterberg. MOTOR- EN RIJWIEL,7ET. Vaststelling besluit maximum-snelheid binnen bebouwde kom. 7.Evan Kervel bezwaren tegen besluit geslotenverklaring, Torenstraat in één richting. Ontheffing eischen inschrijving Eysinkvrachtauto ingevolge Motor- en Rijwielreglement. Bewoners Torenstraat. Bezwaren tegen openstelling dezer straat voor autoverkeer uit beide richtingen. Ontwerp-besluit Ged.Staten indeeling wegen in klassen art. 36 Motor en Rijwielreglement. Inwerkingtreding raadsbesluit gesloten-verklaring van eeni- ge wegen in één richting voor motorrijtuigen. NOODWONINGEN Bouwen van semi-permanente 'woningen aan de 7/ieksloot. Maken van een Norton-pomp bij semi-permanente woningen. Aanschrijving bewoners noodwoningen voorzien eener andere woning. Crediet-aanvrage f 800,- voor leveren linoleum in semi-per manente woningen. Onderzoek drinkwater bij semi-permanente woningen. Verstrekken van een noodwoning aan G.van Es. Ontsmetting noodwoning Gebr. Klein. Afbraak noodwoning Bosstraat bewoond geweest door Leeuwen kamp. Voorstel a/d Raad vaststelling huursom semi-permanente woningen. Verzekering semi-permanente woningen tegen brandschade. H.A.Jekel, bod op vrijkomende noodwoningen. P.van Schalkwijk, aanvraag woning. Toewijzing semi-permanente woningen. Glasverzekering noodwoningen. Verplaatsing noodwoning naar terrein E.van Klooster a/d Smitsweg. H.J.Monnée, aanvraag woning. Opzegging huur H.Vesterveld, en verplaatsing gezin C.wolfsen. Openbare verkoop van noodwoningen. D.Zweede en J.Praag, aanvraag woning. Openbare verkoop noodwoningen a/d Verl.Talmalaan. Huur-achterstand van bewoners der semi-permanente woningen. Voorstel bouwen van 4 noodwoningen. Mej.Klein-v.Bommel en S.Slechtenhorstaanvraag woning. Opzegging brandverzekering dubbele noodwoning Verl.Talma laan en verzekering verplaatste noodwoning (Frans v.Klooster). ONDERVIJS. Ziekteverlof aan Mej.J.C.v.d.Broek. Uitbreiding schoollokalen der R.K.Meisjesschool Ontslag A.P.Kruijt als onderwijzer O.L.School Kerkebuurt. Beroep inzake raadsbesluit verleenen van medewerking voor beschikbaarstelling schoolruimte aan de Vereeniging "Een School met den Bijbel". Beschikbaarstelling schoollokaal Soesterberg voor samen komsten knapenvereeniging. Kosten van verwarming schoollokaal Beetzlaan voor Zondags school wordt voor rekening der gemeente genomen. Verslag 1927 commissie tot wering schoolverzuim Soesterberg Benoeming J.Smit tot tijdelijk onderwijzer Kerkebuurt. 265 1442 1459. 46-321 121-935-963 463-692 668 1060 1349 66-67-880 150 357 751 779-967 785 804 936 1010 1012 1027 10 63 IO67 IO97-I39O HOQ 1118 1123 1130 1162 1205-1328 1249 1316-1408- 1450. 1354-1339. 1363 31 37- 195-235- 784- 984. 63 >74-907- 77-90-170- Ó32-879. 107 131 145 181

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 18