-18- Verslag 1927 commissie tot wering van schoolverzuim Soest. Beschikbaarstelling schoollokaal Soesterberg voor het Soesterbergsche Gemengd. Koor. Aanstelling Hej.A.H.V.Knapen tot tijdel.onderw.G.L. school Kerkebuurt Voorstel uitkeering voorschot vergoeding art. 101 L.0. .Vet aan Bijz. scholen. Medewerking tot aankoop banken R.K.Jongensschool. Medewerking Mariaschool Machtiging aankoop leermiddelen aan hoofden O.L.Scholen. Behangen van kamers woning hoofd O.L.School Kerkebuurt. Aanschrijving hoofden van scholen wetswijziging vaccinatie. Benoeming P.A.van Keurs tot onderwijzer school Kerkebuurt. Toepassing art.56 V/et L.0. voor Je onderwijzer van bijstand school Beetzlaan. Aanstelling Kej.A.A.v.d.Helm tot tijdel.onderwijzeres O.L, school Kerkebuurt. ziekteverlof aan ivlej .M.II.L.Brinkgreve. H.Kool e.a. klacht over festiviteiten in Chr.U.L.G.school. C.Veenendaalklacht over het niet opdragen van het be hangen van de kamers in de onderwijzerswoning Kerkebuurt Vaststelling vergoeding schoonmaken schoollokalen. Aansluiting v?n scholen aan gasleiding. Stichting gymnastieklokaal voor alle scholen te Soesterberg. Abonnement "School en Vet" voor den wethouder van Onderwijs. Verstrekking aan het bestuur School met den Bijbel van de indertijd gezonden lijsten met handteekeningen Ontslag i-ejA.H.v.Knapen als tijdel.onderwijzeres school Beetzlaan. Benoeming Ilej .A.A.v.d.Helm tot tijdel .onderwi jzeres school Beetzlaan. waterleiding onderwijzerswoningen. Medewerking tot aankoop banken en leermiddelen R.K.Meisjes school Vaststelling pensioensgrondslagen onderwijzend personeel. Voordracht benoeming onderwijzer school Beetzlaan. Bijeenroeping Commissie toezicht Lager Onderwijs. In functie treden R.Broek onderwijzer school Beetzlaan. Ontslag Hej.A.A.v.d.Helm als tijdel.onderwijzeres school Beetzlaan. Medewerken tot aankoop leermiddelen R.K. U.L.0.School Ontslag R.Broek onderwijzer school Beetzlaan. Ontslag Mej.H.M.Meijburg onderwijzeres school Beetzlaan. Afgifte bewijs C, aan onderwijzer J.van Kasteel. Vaststelling aftrek genot ambtswoningen hoofden der Scholen. Aanstelling Mej. H.van Raalten tot tijdel.onderwijzeres school Beetzlaan. Vermindering vergoeding gebruik lokaal O.L.School Beetzlaan voor Zondagsschool Medevverking tot aankoop leermiddelen en brandbluschappa.raten Engendaalschool. Bestuur Engendaalschoolaanvraag vierde leslokaal. Inlichtingen geneeskundig schooltoezicht O.L.School S'berg. Uitschrijven vrije sollicitatie vacature Mej.H.M.Meijburg. Aanstellen J. van 't Hof tot tijdel. onderwijzer school Beetzlaan. Medewerking tot aankoop leermiddelen Chr.School in de Kerkebuurt. Crediet voor in goeden staat brengen der aan de V"ereeniging "Een school met den Bijbel"beschikbaar gestelde schoollokalen. Crediet voor het maken van een spreekkamer in de O.L. school Kerkebuurt. Ontslag G.A.Koppen als lid Commissie /ering v.Schoolverzuim te Soesterberg. Medewerking aankoop schoolborden en leermiddelen ten be hoeve R.K. Jongensschool Aanstelling Mej.B.F.Birkhofif tot tijdel. onderwijzeres O.L.School Beetzlaan. Stürting en Belegging waarborgsom voor gebruik gedeelte O.L. School Kerkebuurt, door Vereeniging "Een School met den Bijbel. 187 214 219-303 234 236-469-514. 237-693 241 245 263 266 3OI-398-783. 302 319 320 322 339 358 363-417-418. 422 434 442 443-454. 476 479-714 481 489. 495 565 564 599 609 618-669 656 665-726. 696-810-851 715 719-1175 730-750-895. 756-863. 783. 810-850 878-1228. 879 879 886 945-985. 997-1048. 1°35.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 19