5 71?' -19- Uitbreiding Chr. Lagere School aan de Schoolstraat(Hees) Taxatie gedeelte Schoolgebouw Kerkebuurt, afgestaan aan Vereeniging"Een School met den Bijbel". Begrooting leermiddelen O.L.Scholen voor 1929. Tijdelijke aanstelling MejA.G.Koopmans onderwijzeres O.L. school Kerkebuurt. Beschikbaarstelling schoollokaal voor landbouwcursus Overeenkomst voorwaarden ingebruik geven schoollokalen Kerkebuurt aan de Vereeniging "Een School m/d Bijbel" Beschikbaarstelling schoollokaal Kerkebuurt voor Neutrale gymnastiekvereeniging. Tijdelijke aanstelling F.J.v.d.Vlugt onderwijzer O.L.school Kerkebuurt. P.J.Bartels, aanvraag huisonderwijs. G.K.Veenstraverzoek verminderin huuraftrek ambtswoning. Ontslag J.Nooder als lid commissie Fering schoolverzuim Soesterberg. Voordracht lid commissie tot 'Vering Sch olverzuim Soesterberg vacature ITooder, en voor dracht wegens beëindiging zittingsduur bestaande commiss Bond Technisch personeel Luchtv.Afd.beschikbaarstelling schoollokaal Soesterberg. Bouw eener nieuwe O.L.School te Soesterberg. Ontslag MejH.van Raalten als tijdel. onderwijzeres school Beetzlaan Voorschot vergoeding art.101 L.0. Vet ten behoeve nieuwe Chr. School Middelwijkstraat. Schilderen openb.school Kerkebuurt in verband met werk verruiming Vaststelling pensioensgrondslagen van onderwijzend personeel Benoeming ilej .A.G.Koopmans tot tijdel.onderwijzeres school Beetzlaan. OPENBARE WERKEN Levering sproeiauto met laadbak door firma Eijsink. N.V.Soesterbergs Bloei, inzake indienst-stelling beerauto van de Fa.Eijsink. Verwijdering plantsoentje aan de Sophialaan. Kantooruren bureau Openbare "./erken voor het publiek. E.Sluis, verplaatsen van een boom aan de Oranjelaan. Leverantie benzine door V.Groart. Aankoop electroscoop voor het maken van lichtdrukken. Machtiging verkoop paarden aan Dir.Openb.Verken. H.V/illemsenrooien van een boom aan de Beukenlaan. Levering brandstoffen voor gem.gebouwen door J.Tak. Machtiging Dir. 0,7aankoop straatklinkers. verkoop compost. Lijst van leveranciers voor gemeentewerken. 7/erkvcrdeeiing vaste en los-vaste arbeiders bij 0. in ver band met onderhoud wegen. G.Tammer, rooien van een boom an de Banningstr- t. Ontheffing eischen inschrijving Eysink-vrachtauto ingevolge ""otor- en Rijwielreglement. Machtiging Dir. 0.7. tot aankoop straatsteenenstraatverf en opdracht geven tot levering van gordijne voor school Beetzlaan, en levering van br-^ stoff en K.H.Haremaker lediging beerput. Overname 2 wagons koolasch door vereeniging "Buitenzorg" Afdoening van zaken .door Afdeeling Openbare rerken. J.H.Heere e.a. besproeiing Ossendamweg. Levering koolasch door Ned.Spoorwegen. Vervanging Directeur van Openb.."erken tijdens verlof. J.van der Vies - SSurie, aansluiting mnt op gemeente-riool. Voorstel a/d Raad anstelling tijdel. klerk steno-typiste bij afd. Ooenb. /erken en regeling jaarwedde. 1044-1120- 1229. 1045-1080, IO7I 1081-1213. 1088 1106 1157 1214-1295- 1259-1418 1305 1307 i|es. I3O7 1309. 1337-1362- 1376-1424, 1353 1382 1394 1412 1461 10 70 71 74-499-670 148 157 177 240-404 244 246 247 307. 347. 362.403-549- 8l8. 463. n nd 471. 531. 591. 592-)02. 786. 90. 52 1011

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 20