56. -20- G. .iris, klacht omtrent leveranties an de gemeente. Aankoop bureau ten dienste Bouw- en 'Woningtoezicht. E.J, v.d.Plier, verwijdering van een boom aan de Kerkstraat. W.E. van Popta 11 den Korteweg. Regeling waarneming functie Dir. Openb. .."erken bij diens afwezigheid Zitting Weth. 0. te Soesterberg, gebruikmaking auto. Eirma ÏÏ.Stam, aanbieding levering benzine. Rij vieltoelage an J.Th.V.v.Uoesel als opzichter Openbare 'Terlcen. Onderzoek nar administratie afd.Openbare Werken. PE1TSI0EBEÏT. Vaststelling van pensioensgrondslagen. POSTEBIOT. Verplaatsen brievenbussen. RECHTSGEDIÏTGE1T. Conclusie van repliek inzake c.a. Hilhorst Wegenfonds) Oprichting slachtolaats SLACHTPLAAT Benoeming commissarissen in 1T.V. Centrale Slachtplaats. SPOOR .EGEL. "Wijziging maximum-snelheid treinen der Led. Buurt Spoor .1 Verbreeding overweg Talmak an. ij 1013-1146. 1211. 1329. 134-3. 1368. 1393. 1420. 1466. 1466. 481-684. voor 1928. SUBSIDIES. Soesterbergsche Eanfare subsidie voor 1928. Bestuur 'Wijkverpleging Soesterberg subsidie Afd. Soesterberg van het Groene Kruis Afd. Soest ÏTed. Ver eniging Eerste Hulp hij Ongelukken. Commissie Cultureele- en Oeconoraische Propaganda ter gele genheid der Olympische Spelen. Bestuur Pluimveetentoonstelling uitbetaling 2/3 verlies saldo tentoonstelling. Vrijwillige Brandweer Soest voor 5~0arig "bestaan. Rijwielpad Vereeniging Gooi- en Eemland, subsidie voor 1929* Plaatselijk comité viering yOen verjaardag H.I"„Koningin- Voeder, subsidie. Commissie van Vakonderwijs v.d. Alg.lTederl.Politiebond voor 1929. Vereeniging bestrijding T.B.C.Soest, verhoogde subsidie voor 1928. Vereeniging Pro Juventute voor 1929* Bestuur Angora-konijnenfokkers bond, subsidie voor tentoon stelling en deelname garantiefonds. Vereeniging ï'elkcontrolestation Utrecht, subsidie voor 1929- Eed. R.K. Volkszangvereeniging te Tilburg. Voorstel a/d Raad, toekenning subsidies voor 1929» Hoofdcommissie voor Formalisatiesubsidie voor I929. Bestuur U.H» wijkverpleging verhooging subsidie. Kon. lied.Politiehondvereeniging toetreding begunstigster. TELEECOÏT. Uitkeering loon aan nachttelefonist wegens ziekte. Doorverbinding van telefoons ten behoeve Brandweer. Telefoonaansluiting Inspecteur van Politie. Aanschrijving betreffende aansluiting nachttelefoondienst. Leggen van telefoonkabels in v.JeedestraatLindenlaan en Spoorstraat. Plaatsen van 6 telefoonpalen aan Verl. Schoolweg. Exploitatie nachttefoondienst voor rekening der gemeente. Rechtstreeksche telefoonverbinding Soest - Soesterberg. 293. 238. 276.410-414- 51' -628-649- 888-928-946- 1209-1234-126^- 1308-1342-1395. 1453. .291. 793- 12-561. 57.108. 290-369-553. 316. 594. 61c. 678-1168 683-731-748. 716-1168. 722 762-1168. 838-869. 925-1168. 1077. 116b. 1221. 1252. 1377. 226-368-464- 642-749-1190- 1201. 248-1220-1275. 390-1141. 782. 916. 1288. 1335-1378-1464. 1346. u rr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 21